Lấy khóa API

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Sau khi thiết lập thông tin thanh toán và dự án, bật SDKcài đặt trình quản lý phần phụ thuộc ưa thích và phần mềm khác, bạn có thể tạo, thêm và hạn chế khoá API.

Tạo khoá API

Khoá API là giá trị nhận dạng riêng biệt để xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải liên kết ít nhất một khoá API với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển đến trang Google Maps Platform > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại đã tạo khoá API hiển thị khoá API mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khóa API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong Khóa API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi sử dụng trong phiên bản chính thức.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bạn cần khoá API này khi tạo dự án Xcode như được mô tả trong phần Thiết lập dự án Xcode.

Hạn chế đối với khoá API

Bạn nên hạn chế các khoá API bằng cách chỉ sử dụng các API đó cho những API cần thiết cho ứng dụng. Việc hạn chế khoá API giúp tăng cường bảo mật cho ứng dụng bằng cách bảo vệ ứng dụng khỏi các yêu cầu không chính đáng. Để biết thêm thông tin, hãy xem các phương pháp hay nhất về bảo mật API.

Cách hạn chế khoá API:

Bảng điều khiển

 1. Chuyển đến trang Google Maps Platform > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Chọn khoá API mà bạn muốn áp dụng một quy định hạn chế. Trang thuộc tính khoá API sẽ xuất hiện.
 3. Trong mục Key restrictions (Hạn chế cho khoá), hãy đặt các hạn chế sau:
  • Hạn chế ứng dụng:
   1. Chọn Ứng dụng iOS.
   2. Để chấp nhận các yêu cầu của ứng dụng iOS có giá trị nhận dạng gói mà bạn cung cấp, hãy chọn mã nhận dạng gói iOS thích hợp trong danh sách.
  • Các hạn chế đối với API:
   1. Nhấp vào Hạn chế khoá.
   2. Chọn Maps SDK cho iOS từ trình đơn thả xuống Chọn API. Nếu SDK bản đồ dành cho iOS không có trong danh sách, bạn cần phải bật.
 4. Để hoàn tất các thay đổi, hãy nhấp vào Lưu.

SDK đám mây

Liệt kê các khóa hiện có.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Xóa các hạn chế hiện có đối với khóa hiện tại.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Đặt các quy định hạn chế mới đối với khoá hiện có.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api_target="maps-ios-backend.googleapis.com"
  --allowed-bundle-ids="BUNDLE_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , Cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bây giờ, bạn đã có khóa API cho SDK Maps dành cho iOS, bạn đã sẵn sàng bắt đầu.

Các bước tiếp theo

Giờ đây, bạn đã có khoá API, hãy tạo và định cấu hình dự án Xcode của bạn như mô tả trong phần Thiết lập dự án Xcode.