Thiết lập dự án Xcode

Sau khi bật tính năng thanh toán và tạo khoá API, bạn đã sẵn sàng thiết lập dự án Xcode mà bạn sử dụng để phát triển ứng dụng.

Bước 1: Cài đặt phần mềm cần thiết

Để xây dựng dự án bằng SDK Maps dành cho iOS, bạn phải tải xuống và cài đặt:

 • Xcode phiên bản 13.0 trở lên
 • Cococopods hoặc Carthage

Bước 2: Tạo dự án XCode và cài đặt SDK Maps dành cho iOS

Sử dụng CocoaPods

SDK Maps dành cho iOS hiện có dưới dạng nhóm CocoaPods. CocoaPods là trình quản lý phần phụ thuộc nguồn mở cho các dự án Cocoa Swift và Objective-C.

Nếu bạn chưa có công cụ CocoaPods, hãy cài đặt công cụ đó trên macOS bằng cách chạy lệnh sau từ thiết bị đầu cuối. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem Hướng dẫn bắt đầu sử dụng CocoaPods.

sudo gem install cocoapods

Tạo Podfile cho SDK Maps dành cho iOS và sử dụng SDK đó để cài đặt API và các phần phụ thuộc của API đó:

 1. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu vào máy cục bộ của bạn. Nếu bạn mới bắt đầu phát triển trên iOS:
  1. Tạo dự án mới.
  2. Chọn mẫu iOS > Ứng dụng.
  3. Trên màn hình Tùy chọn dự án:
   1. Nhập Tên dự án.
   2. Ghi lại giá trị của trường Giá trị nhận dạng gói. Bạn có thể sử dụng giá trị đó để hạn chế khoá API của bạn ở bên dưới.
   3. Đặt Giao diện dự án thành Bảng phân cảnh.
   4. Đặt Ngôn ngữ thành Swift hoặc Objective-C.
 2. Tạo tệp có tên Podfile trong thư mục dự án. Tệp này xác định các phần phụ thuộc của dự án.
 3. Chỉnh sửa Podfile và thêm các phần phụ thuộc cùng với phiên bản của phần phụ thuộc đó. Dưới đây là ví dụ về các phần phụ thuộc mà bạn cần cho SDK Maps dành cho iOS:
  source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
  
  platform :ios, '13.0'
  
  target 'YOUR_APPLICATION_TARGET_NAME_HERE' do
   pod 'GoogleMaps', '7.2.0'
  end
  Hãy nhớ chạy pod outdated thường xuyên để phát hiện khi có phiên bản mới hơn nhằm đảm bảo bạn luôn sử dụng phiên bản mới nhất. Nếu cần, hãy nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
 4. Lưu Podfile.
 5. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi chuyển đến thư mục chứa Podfile:

  cd <path-to-project>
 6. Chạy lệnh pod install. Thao tác này sẽ cài đặt các API được chỉ định trong Podfile, cùng với mọi phần phụ thuộc mà những API đó có thể có.

  pod install
 7. Đóng Xcode rồi mở (nhấp đúp) tệp .xcworkspace của dự án để chạy Xcode. Từ thời điểm này trở đi, bạn phải sử dụng tệp .xcworkspace để mở dự án.

Để cập nhật API cho một dự án hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi chuyển đến thư mục dự án có chứa Podfile.
 2. Chạy lệnh pod update. Thao tác này sẽ cập nhật tất cả API đã chỉ định trong Podfile lên phiên bản mới nhất.

Sử dụng Carthage

Bạn có thể sử dụng SDK Maps dành cho iOS để dùng Carthage, một trình quản lý phần phụ thuộc phi tập trung, đơn giản cho các dự án Swift và Objective-C Cocoa.

 1. Cài đặt Carthage. Có một số phương thức, vì vậy, hãy xem tệp Carthage README để biết các bước chính xác.
 2. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu vào máy cục bộ của bạn. Nếu bạn mới bắt đầu phát triển trên iOS:
  1. Tạo dự án mới.
  2. Chọn mẫu iOS > Ứng dụng.
  3. Trên màn hình Tùy chọn dự án:
   1. Nhập Tên dự án.
   2. Ghi lại giá trị của trường Giá trị nhận dạng gói. Bạn có thể sử dụng giá trị đó để hạn chế khoá API của bạn ở bên dưới.
   3. Đặt Giao diện dự án thành Bảng phân cảnh.
   4. Đặt Ngôn ngữ thành Swift hoặc Objective-C.
 3. Tạo tệp có tên Cartfile trong thư mục dự án. Tệp này xác định các phần phụ thuộc của dự án.
 4. Chỉnh sửa Cartfile và thêm các phần phụ thuộc cùng với phiên bản:
  binary "https://dl.google.com/geosdk/GoogleMaps.json" == 6.2.1
  Hãy nhớ chạy carthage outdated thường xuyên để phát hiện khi có phiên bản mới hơn nhằm đảm bảo bạn luôn sử dụng phiên bản mới nhất. Nếu cần, hãy nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
 5. Lưu Cartfile.
 6. Trong cửa sổ dòng lệnh, hãy chuyển đến thư mục chứa Cartfile:
  cd <path-to-project>
 7. Chạy lệnh carthage update. Thao tác này sẽ cài đặt các API được chỉ định trong Cartfile, cùng với mọi phần phụ thuộc mà những API đó có thể có.
 8. Trong Trình tìm kiếm, trong thư mục dự án của bạn, hãy chuyển đến các tệp khung đã tải xuống trong Carthage/Build/iOS.
 9. Kéo các gói sau vào dự án của bạn: (Khi được nhắc, hãy chọn Sao chép các mục nếu cần. Vui lòng sử dụng phiên bản tương tự như trên.)
  • GoogleMaps-x.x.x/Base/Frameworks/GoogleMapsBase.framework
  • GoogleMaps-x.x.x/Maps/Frameworks/GoogleMaps.framework
  • GoogleMaps-x.x.x/Maps/Frameworks/GoogleMapsCore.framework
  • (Chỉ dành cho khách hàng sử dụng Gói cao cấp) GoogleMaps-x.x.x/M4B/Frameworks/GoogleMapsM4B.framework
 10. Nhấp chuột phải vào GoogleMaps.framework trong dự án của bạn và chọn Hiển thị trong trình tìm kiếm.
 11. Kéo GoogleMaps.bundle từ thư mục Resources vào thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode của bạn. Khi được nhắc, hãy đảm bảo rằng Sao chép các mục vào thư mục của nhóm đích đến không được chọn.
 12. Chọn dự án của bạn trong Project Navigator (Trình điều hướng dự án) rồi chọn mục tiêu của ứng dụng.
 13. Mở thẻ Tạo giai đoạn cho mục tiêu của ứng dụng. Trong Liên kết tệp nhị phân với thư viện, hãy thêm các khung và thư viện sau:
  • Accelerate.framework
  • CoreData.framework
  • CoreGraphics.framework
  • CoreImage.framework
  • CoreLocation.framework
  • CoreTelephony.framework
  • CoreText.framework
  • GLKit.framework
  • ImageIO.framework
  • libc++.tbd
  • libz.tbd
  • Metal.framework
  • OpenGLES.framework
  • QuartzCore.framework
  • SystemConfiguration.framework
  • UIKit.framework
 14. Chọn dự án của bạn thay vì một mục tiêu cụ thể, sau đó mở thẻ Build Settings (Cài đặt bản dựng). Trong mục Cờ trình liên kết khác, hãy thêm -ObjC. Nếu không thấy các chế độ cài đặt này, hãy thay đổi bộ lọc trong thanh Build Settings (Cài đặt bản dựng) từ Basic (Cơ bản) thành All (Tất cả).

 15. Để cài đặt SDK địa điểm cho iOS, hãy xem Bắt đầu với SDK địa điểm dành cho iOS.

Để cập nhật API cho một dự án hiện có, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở cửa sổ dòng lệnh rồi chuyển đến thư mục dự án có chứa Cartfile.
 2. Chạy lệnh carthage update. Thao tác này sẽ cập nhật tất cả API đã chỉ định trong Cartfile lên phiên bản mới nhất.

Cài đặt thủ công

Hướng dẫn này trình bày cách thêm SDK bản đồ dành cho iOS vào dự án và định cấu hình chế độ cài đặt bản dựng trong Xcode.

 1. Tải các tệp nguồn SDK xuống: GoogleMaps-7.2.0.
 2. Giải nén các tệp nguồn.
 3. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu vào máy cục bộ của bạn. Nếu bạn mới bắt đầu phát triển trên iOS:
  1. Tạo dự án mới.
  2. Chọn mẫu iOS > Ứng dụng.
  3. Trên màn hình Tùy chọn dự án:
   1. Nhập Tên dự án.
   2. Ghi lại giá trị của trường Giá trị nhận dạng gói. Bạn có thể sử dụng giá trị đó để hạn chế khoá API của bạn ở bên dưới.
   3. Đặt Giao diện dự án thành Bảng phân cảnh.
   4. Đặt Ngôn ngữ thành Swift hoặc Objective-C.
 4. Kéo các gói sau vào dự án của bạn: (Khi được nhắc, hãy chọn Sao chép các mục nếu cần. Vui lòng sử dụng phiên bản tương tự như trên.)
  • GoogleMaps-x.x.x/Base/Frameworks/GoogleMapsBase.framework
  • GoogleMaps-x.x.x/Maps/Frameworks/GoogleMaps.framework
  • GoogleMaps-x.x.x/Maps/Frameworks/GoogleMapsCore.framework
  • (Chỉ dành cho khách hàng sử dụng Gói cao cấp) GoogleMaps-x.x.x/M4B/Frameworks/GoogleMapsM4B.framework
 5. Nhấp chuột phải vào GoogleMaps.framework trong dự án của bạn và chọn Hiển thị trong trình tìm kiếm.
 6. Kéo GoogleMaps.bundle từ thư mục Resources vào thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode của bạn. Khi được nhắc, hãy đảm bảo rằng Sao chép các mục vào thư mục của nhóm đích đến không được chọn.
 7. Chọn dự án của bạn trong Project Navigator (Trình điều hướng dự án) rồi chọn mục tiêu của ứng dụng.
 8. Mở thẻ Tạo giai đoạn cho mục tiêu của ứng dụng. Trong Liên kết tệp nhị phân với thư viện, hãy thêm các khung và thư viện sau:
  • Accelerate.framework
  • CoreData.framework
  • CoreGraphics.framework
  • CoreImage.framework
  • CoreLocation.framework
  • CoreTelephony.framework
  • CoreText.framework
  • GLKit.framework
  • ImageIO.framework
  • libc++.tbd
  • libz.tbd
  • Metal.framework
  • OpenGLES.framework
  • QuartzCore.framework
  • SystemConfiguration.framework
  • UIKit.framework
 9. Chọn dự án của bạn thay vì một mục tiêu cụ thể, sau đó mở thẻ Build Settings (Cài đặt bản dựng). Trong mục Cờ trình liên kết khác, hãy thêm -ObjC. Nếu không thấy các chế độ cài đặt này, hãy thay đổi bộ lọc trong thanh Build Settings (Cài đặt bản dựng) từ Basic (Cơ bản) thành All (Tất cả).

 10. Để cài đặt SDK địa điểm cho iOS, hãy xem Bắt đầu với SDK địa điểm dành cho iOS.

Cài đặt XCFramework

XCFramework là một gói nhị phân mà bạn có thể sử dụng trên nhiều nền tảng, bao gồm cả các máy sử dụng chipset M1, để cài đặt SDK Maps dành cho iOS. Hướng dẫn này cho biết cách thêm XCFramework chứa SDK Maps dành cho iOS vào dự án của bạn và định cấu hình các chế độ cài đặt bản dựng trong Xcode.

Có Carthage

Bạn có thể dùng SDK Maps dành cho iOS để dùng Carthage, một trình quản lý phần phụ thuộc phi tập trung, đơn giản cho các dự án Swift và Objective-C Cocoa.

 1. Cài đặt Carthage. Có một số phương thức, vì vậy, hãy xem tệp Carthage README để biết các bước chính xác.
 2. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu vào máy cục bộ của bạn. Nếu bạn mới bắt đầu phát triển trên iOS:
  1. Tạo dự án mới.
  2. Chọn mẫu iOS > Ứng dụng.
  3. Trên màn hình Tùy chọn dự án:
   1. Nhập Tên dự án.
   2. Ghi lại giá trị của trường Giá trị nhận dạng gói. Bạn có thể sử dụng giá trị đó để hạn chế khoá API của bạn ở bên dưới.
   3. Đặt Giao diện dự án thành Bảng phân cảnh.
   4. Đặt Ngôn ngữ thành Swift hoặc Objective-C.
 3. Tạo tệp có tên Cartfile trong thư mục dự án. Tệp này xác định các phần phụ thuộc của dự án.
 4. Chỉnh sửa Cartfile và thêm các phần phụ thuộc cùng với phiên bản của phần phụ thuộc đó:

  binary "https://dl.google.com/geosdk/GoogleMaps.json" == 6.2.1-beta
 5. Lưu Cartfile.
 6. Trong cửa sổ dòng lệnh, hãy chuyển đến thư mục chứa Cartfile:
  cd <path-to-project>
 7. Chạy lệnh carthage update. Thao tác này sẽ cài đặt các API được chỉ định trong Cartfile, cùng với mọi phần phụ thuộc mà những API đó có thể có.
 8. Trong Trình tìm kiếm, trong thư mục dự án của bạn, hãy chuyển đến các tệp khung đã tải xuống trong Carthage/Build.
 9. Kéo XCFrameworks sau vào dự án của bạn trong Khung, Thư viện và Nội dung được nhúng. Hãy nhớ chọn Do Embedded (Không nhúng) cho mỗi XCFramework:
  • GoogleMaps-x.x.x/GoogleMapsBase.xcframework
  • GoogleMaps-x.x.x/GoogleMaps.xcframework
  • GoogleMaps-x.x.x/GoogleMapsCore.xcframework
  • (Chỉ dành cho khách hàng sử dụng Gói cao cấp) GoogleMaps-x.x.x/GoogleMapsM4B.xcframework
 10. Nhấp chuột phải vào GoogleMaps.xcframework trong dự án của bạn và chọn Hiển thị trong trình tìm kiếm.
 11. Kéo GoogleMaps.bundle từ thư mục ios-arm64_x86_64-simulator/GoogleMaps.framework/Resources vào thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode của bạn. Khi được nhắc, hãy đảm bảo không chọn Sao chép mục nếu cần.
 12. Chọn dự án của bạn trong Project Navigator (Trình điều hướng dự án) rồi chọn mục tiêu của ứng dụng.
 13. Mở thẻ Tạo giai đoạn cho mục tiêu của ứng dụng và trong Liên kết tệp nhị phân với thư viện, đồng thời thêm các khung và thư viện sau:
  • Accelerate.framework
  • CoreData.framework
  • CoreGraphics.framework
  • CoreImage.framework
  • CoreLocation.framework
  • CoreTelephony.framework
  • CoreText.framework
  • GLKit.framework
  • ImageIO.framework
  • libc++.tbd
  • libz.tbd
  • Metal.framework
  • OpenGLES.framework
  • QuartzCore.framework
  • SystemConfiguration.framework
  • UIKit.framework
 14. Chọn dự án của bạn thay vì một mục tiêu cụ thể, sau đó mở thẻ Build Settings (Cài đặt bản dựng). Trong mục Cờ trình liên kết khác, hãy thêm -ObjC. Nếu không thấy các chế độ cài đặt này, hãy thay đổi bộ lọc trong thanh Build Settings (Cài đặt bản dựng) từ Basic (Cơ bản) thành All (Tất cả).

 15. Để cài đặt SDK địa điểm cho iOS XCFramework, hãy xem Bắt đầu với SDK địa điểm cho iOS.

Thủ công

Hướng dẫn này trình bày cách thêm SDK Maps dành cho iOS vào dự án và định cấu hình chế độ cài đặt bản dựng trong Xcode.

 1. Tải các tệp nguồn SDK xuống: GoogleMaps-7.2.0-beta-xcframework.
 2. Giải nén các tệp nguồn.
 3. Nếu bạn chưa có dự án Xcode, hãy tạo một dự án ngay bây giờ và lưu vào máy cục bộ của bạn. Nếu bạn mới bắt đầu phát triển trên iOS:
  1. Tạo dự án mới.
  2. Chọn mẫu iOS > Ứng dụng.
  3. Trên màn hình Tùy chọn dự án:
   1. Nhập Tên dự án.
   2. Ghi lại giá trị của trường Giá trị nhận dạng gói. Bạn có thể sử dụng giá trị đó để hạn chế khoá API của bạn ở bên dưới.
   3. Đặt Giao diện dự án thành Bảng phân cảnh.
   4. Đặt Ngôn ngữ thành Swift hoặc Objective-C.
 4. Kéo XCFrameworks sau vào dự án của bạn trong Khung, Thư viện và Nội dung được nhúng. Hãy nhớ chọn Do Embedded (Không nhúng) cho mỗi XCFramework:
  • GoogleMaps-x.x.x/GoogleMapsBase.xcframework
  • GoogleMaps-x.x.x/GoogleMaps.xcframework
  • GoogleMaps-x.x.x/GoogleMapsCore.xcframework
  • (Chỉ dành cho khách hàng sử dụng Gói cao cấp) GoogleMaps-x.x.x/GoogleMapsM4B.xcframework
 5. Nhấp chuột phải vào GoogleMaps.xcframework trong dự án của bạn và chọn Hiển thị trong trình tìm kiếm.
 6. Kéo GoogleMaps.bundle từ thư mục ios-arm64_x86_64-simulator/GoogleMaps.framework/Resources vào thư mục cấp cao nhất của dự án Xcode của bạn. Khi được nhắc, hãy đảm bảo không chọn Sao chép mục nếu cần.
 7. Chọn dự án của bạn trong Project Navigator (Trình điều hướng dự án) rồi chọn mục tiêu của ứng dụng.
 8. Mở thẻ Tạo giai đoạn cho mục tiêu của ứng dụng và trong Liên kết tệp nhị phân với thư viện, đồng thời thêm các khung và thư viện sau:
  • Accelerate.framework
  • CoreData.framework
  • CoreGraphics.framework
  • CoreImage.framework
  • CoreLocation.framework
  • CoreTelephony.framework
  • CoreText.framework
  • GLKit.framework
  • ImageIO.framework
  • libc++.tbd
  • libz.tbd
  • Metal.framework
  • OpenGLES.framework
  • QuartzCore.framework
  • SystemConfiguration.framework
  • UIKit.framework
 9. Chọn dự án của bạn thay vì một mục tiêu cụ thể, sau đó mở thẻ Build Settings (Cài đặt bản dựng). Trong mục Cờ trình liên kết khác, hãy thêm -ObjC. Nếu không thấy các chế độ cài đặt này, hãy thay đổi bộ lọc trong thanh Build Settings (Cài đặt bản dựng) từ Basic (Cơ bản) thành All (Tất cả).

 10. Để cài đặt SDK địa điểm cho iOS XCFramework, hãy xem Bắt đầu với SDK địa điểm cho iOS.

Bước 3: Thêm khoá API vào dự án

Trong phần Nhận khoá API, bạn đã tạo một khoá API cho ứng dụng. Bây giờ, hãy thêm khoá đó vào dự án Xcode của bạn.

Trong các ví dụ sau, hãy thay thế YOUR_API_KEY bằng khoá API.

Swift

Thêm khoá API vào AppDelegate.swift như sau:

 1. Thêm câu lệnh nhập sau:
  import GoogleMaps
 2. Thêm mã sau vào phương thức application(_:didFinishLaunchingWithOptions:) bằng khoá API:
  GMSServices.provideAPIKey("YOUR_API_KEY")
 3. Nếu bạn cũng sử dụng Places API, hãy thêm lại khoá của bạn như sau:
  GMSPlacesClient.provideAPIKey("YOUR_API_KEY")

Objective-C

Thêm khoá API vào AppDelegate.m như sau:

 1. Thêm câu lệnh nhập sau:
  @import GoogleMaps;
 2. Thêm mã sau vào phương thức application:didFinishLaunchingWithOptions: bằng khoá API:
  [GMSServices provideAPIKey:@"YOUR_API_KEY"];
 3. Nếu bạn cũng sử dụng Places API, hãy thêm lại khoá của bạn như sau:
  [GMSPlacesClient provideAPIKey:@"YOUR_API_KEY"];

Bước 4 (Không bắt buộc): Chọn sử dụng khung kết xuất Metal

SDK Maps dành cho iOS cho phép bạn chọn sử dụng khung kết xuất Metal của Apple. Để dùng trình kết xuất Metal trong ứng dụng, hãy gọi [GMSServices setMetalRendererEnabled:YES] trong Objective-C hoặc GMSServices.setMetalRendererEnabled(true) ở Swift trước khi tạo bất kỳ thành phần hiển thị bản đồ nào.

Nếu đang Cài đặt SDK theo cách thủ công, bạn cũng phải đảm bảo thêm Metal.framework trong XCode.

Bước 5: Thêm bản đồ

Mã dưới đây minh hoạ cách thêm bản đồ đơn giản vào ViewController hiện có:

 1. Thêm hoặc cập nhật các phương thức trong ViewController mặc định của ứng dụng để tạo và khởi động một thực thể của GMSMapView.

  Swift

  /*
   * Copyright 2020 Google Inc. All rights reserved.
   *
   *
   * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
   * file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
   *
   *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
   *
   * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
   * the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
   * ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
   * permissions and limitations under the License.
   */
  
  import UIKit
  import GoogleMaps
  
  class ViewController: UIViewController {
  
    override func viewDidLoad() {
      super.viewDidLoad()
      // Do any additional setup after loading the view.
      // Create a GMSCameraPosition that tells the map to display the
      // coordinate -33.86,151.20 at zoom level 6.
      let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 6.0)
      let mapView = GMSMapView.map(withFrame: self.view.frame, camera: camera)
      self.view.addSubview(mapView)
  
      // Creates a marker in the center of the map.
      let marker = GMSMarker()
      marker.position = CLLocationCoordinate2D(latitude: -33.86, longitude: 151.20)
      marker.title = "Sydney"
      marker.snippet = "Australia"
      marker.map = mapView
   }
  }
  
     

  Objective-C

  /*
  * Copyright 2020 Google Inc. All rights reserved.
  *
  *
  * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this
  * file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
  *
  *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
  *
  * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under
  * the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF
  * ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing
  * permissions and limitations under the License.
  */
  
  #import "ViewController.h"
  #import <GoogleMaps/GoogleMaps.h>
  
  @interface ViewController ()
  
  @end
  
  @implementation ViewController
  
  - (void)viewDidLoad {
    [super viewDidLoad];
   // Do any additional setup after loading the view.
   // Create a GMSCameraPosition that tells the map to display the
   // coordinate -33.86,151.20 at zoom level 6.
   GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                               longitude:151.20
                                  zoom:6];
   GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:self.view.frame camera:camera];
   mapView.myLocationEnabled = YES;
   [self.view addSubview:mapView];
  
   // Creates a marker in the center of the map.
   GMSMarker *marker = [[GMSMarker alloc] init];
   marker.position = CLLocationCoordinate2DMake(-33.86, 151.20);
   marker.title = @"Sydney";
   marker.snippet = @"Australia";
   marker.map = mapView;
  }
  
  @end
  
     
 2. Chạy ứng dụng. Bạn sẽ thấy một bản đồ có một điểm đánh dấu duy nhất ở trung tâm của Sydney, Úc. Nếu bạn thấy điểm đánh dấu nhưng không thấy bản đồ, hãy xác nhận rằng bạn đã cung cấp khóa API.

Bước 6 (Không bắt buộc): Khai báo lược đồ URL mà API sử dụng

Kể từ iOS 9 và Xcode 7, các ứng dụng có thể khai báo giao thức URL mà ứng dụng muốn mở, bằng cách chỉ định giao thức trong tệp Info.plist của ứng dụng. SDK Maps dành cho iOS mở ứng dụng Google Maps dành cho thiết bị di động khi người dùng nhấp vào biểu tượng Google trên bản đồ và do đó ứng dụng của bạn có thể khai báo các lược đồ URL liên quan.

Để khai báo lược đồ URL mà SDK Maps sử dụng cho iOS, hãy thêm các dòng sau vào Info.plist của bạn:

<key>LSApplicationQueriesSchemes</key>
<array>
  <string>googlechromes</string>
  <string>comgooglemaps</string>
</array>

Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy cấu hình trong giao diện người dùng Xcode:

Cấu hình LSApplicationQueriesSchemes trong Xcode

Nếu không khai báo ở trên, các lỗi sau có thể xảy ra khi người dùng nhấn vào biểu trưng của Google trên bản đồ:

-canOpenURL: failed for URL: "comgooglemaps://" - error: "This app is not allowed to query for scheme comgooglemaps"
-canOpenURL: failed for URL: "googlechromes://" - error: "This app is not allowed to query for scheme googlechromes"

Để loại bỏ các lỗi này, hãy thêm nội dung khai báo vào Info.plist như được mô tả ở trên.

Bước tiếp theo

Giờ đây, bạn đã có khóa API và dự án Xcode, bạn có thể tạo và chạy ứng dụng. SDK Maps dành cho iOS cung cấp nhiều hướng dẫn và ứng dụng mẫu có thể giúp bạn bắt đầu. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem: