Coordinates

Lớp LatLng

Lớp google.maps.LatLng

LatLng là một điểm trong toạ độ địa lý: vĩ độ và kinh độ.

 • Vĩ độ nằm trong khoảng từ -90 đến 90 độ, tính cả hai mốc này. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được gắn với phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành 90.
 • Phạm vi kinh độ nằm trong khoảng từ -180 đến 180 độ, tính cả hai mốc này. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được bao bọc để nằm trong phạm vi đó. Ví dụ: Giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.
Mặc dù phép chiếu bản đồ mặc định liên kết kinh độ với tọa độ x của bản đồ và vĩ độ với tọa độ y, nhưng tọa độ vĩ độ luôn được viết đầu tiên, sau đó là kinh độ.
Xin lưu ý rằng bạn không thể sửa đổi toạ độ của LatLng. Nếu muốn tính toán một điểm khác, bạn phải tạo một điểm mới.

Hầu hết các phương thức chấp nhận đối tượng LatLng cũng chấp nhận đối tượng LatLngLiteral, để các phương thức sau tương đương:

 map.setCenter(new google.maps.LatLng(-34, 151));
map.setCenter({lat: -34, lng: 151});

Hàm khởi tạo cũng chấp nhận các đối tượng LatLngLiteralLatLng. Nếu một phiên bản LatLng được truyền đến hàm khởi tạo, thì hệ thống sẽ tạo một bản sao.

Dưới đây là các lệnh gọi có thể có dành cho hàm khởi tạo:

 new google.maps.LatLng(-34, 151);
new google.maps.LatLng(-34, 151, true);
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151}, true);
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151}, null, true);
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151));
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151), true);
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151), null, true);

LatLng
LatLng(latOrLatLngOrLatLngLiteral[, lngOrNoClampNoWrap, noClampNoWrap])
Thông số:
 • latOrLatLngOrLatLngLiteralnumber|LatLngLiteral|LatLng
 • lngOrNoClampNoWrapnumber|boolean optional
 • noClampNoWrapboolean optional
Tạo đối tượng LatLng đại diện cho một điểm địa lý. Vĩ độ được chỉ định bằng độ trong phạm vi [-90, 90]. Kinh độ được chỉ định bằng độ trong phạm vi [-180, 180). Đặt noClampNoWrap thành true để bật các giá trị nằm ngoài phạm vi này. Lưu ý thứ tự vĩ độ và kinh độ.
equals
equals(other)
Thông số:
Giá trị trả về: boolean
Hàm so sánh.
lat
lat()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về vĩ độ theo độ.
lng
lng()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về kinh độ theo độ.
toJSON
toJSON()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLngLiteral
Chuyển đổi sang biểu diễn JSON. Hàm này định dùng qua JSON.stringify.
toString
toString()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Chuyển đổi sang biểu diễn chuỗi.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Thông số:
 • precision: number optional
Giá trị trả về: string
Trả về một chuỗi có dạng "lat,lng" cho LatLng này. Theo mặc định, chúng tôi làm tròn các giá trị vĩ độ/lĩnh thành 6 chữ số thập phân.

Giao diện LatLngLiteral

Giao diện google.maps.LatLngLiteral

Đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng LatLng, để thuận tiện, ở nhiều nơi. Các biến này được chuyển đổi thành đối tượng LatLng khi API Maps gặp chúng.

Ví dụ:

 map.setCenter({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.Marker({position: {lat: -34, lng: 151}, map: map});

Thư viện Hình học không hỗ trợ chữ đối tượng LatLng.

lat
Loại: number
Vĩ độ theo độ. Các giá trị sẽ được gắn với phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành 90.
lng
Loại: number
Kinh độ theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được bao bọc để nằm trong phạm vi. Ví dụ: Giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.

Lớp LatLngBounds

Lớp google.maps.LatLngBounds

Thực thể LatLngBounds thể hiện một hình chữ nhật trong toạ độ địa lý, bao gồm cả một hình chữ nhật cắt ngang kinh tuyến dọc 180 độ.

LatLngBounds
LatLngBounds([swOrLatLngBounds, ne])
Thông số:
Xây dựng một hình chữ nhật từ các điểm ở góc tây nam và đông bắc.
contains
contains(latLng)
Thông số:
Giá trị trả về: boolean
Trả về true nếu lat/lng đã cho nằm trong giới hạn này.
equals
equals(other)
Thông số:
Giá trị trả về: boolean
Trả về true nếu giới hạn này gần bằng giới hạn đã cho.
extend
extend(point)
Thông số:
Giá trị trả về: LatLngBounds
Mở rộng các ranh giới này để chứa điểm đã cho.
getCenter
getCenter()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLng
Tính toán trung tâm của LatLngBounds này
getNorthEast
getNorthEast()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLng
Trả về góc đông bắc của ranh giới này.
getSouthWest
getSouthWest()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLng
Trả về góc tây nam của giới hạn này.
intersects
intersects(other)
Thông số:
Giá trị trả về: boolean
Trả về true nếu các ranh giới này chia sẻ bất kỳ điểm nào với các giới hạn khác.
isEmpty
isEmpty()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: boolean
Trả về nếu các giới hạn được để trống.
toJSON
toJSON()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLngBoundsLiteral
Chuyển đổi sang biểu diễn JSON. Hàm này định dùng qua JSON.stringify.
toSpan
toSpan()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLng
Chuyển đổi các giới hạn bản đồ đã cho thành một khoảng thời gian vĩ độ/kinh độ.
toString
toString()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Chuyển đổi thành chuỗi.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Thông số:
 • precisionnumber optional
Giá trị trả về: string
Trả về một chuỗi có dạng "lat_lo,lng_lo,lat_hi,lng_hi" đối với giới hạn này, trong đó "lo" tương ứng với góc phía tây nam của hộp giới hạn, trong khi "hi" tương ứng với góc đông bắc của hộp đó.
union
union(other)
Thông số:
Giá trị trả về: LatLngBounds
Mở rộng các giới hạn này để chứa hợp nhất các giới hạn này và các giới hạn đã cho.
MAX_BOUNDS LatLngBounds cho các giới hạn tối đa của Trái Đất. Các giới hạn này sẽ bao gồm toàn bộ hình ảnh địa cầu.

Giao diện LatLngBoundsLiteral

Giao diện google.maps.LatLngBoundsLiteral

Đối tượng được chấp nhận thay cho các đối tượng LatLngBounds trong toàn bộ API. Các biến này được tự động chuyển đổi thành các đối tượng LatLngBounds. Tất cả south, west, northeast phải được đặt, nếu không sẽ có ngoại lệ được gửi.

east
Loại: number
Kinh độ đông theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được đặt trong phạm vi [-180, 180). Ví dụ: Giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.
north
Loại: number
Vĩ độ bắc tính theo độ. Các giá trị sẽ được gắn với phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành 90.
south
Loại: number
Vĩ độ nam theo độ. Các giá trị sẽ được gắn với phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành 90.
west
Loại: number
Kinh độ Tây theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được đặt trong phạm vi [-180, 180). Ví dụ: Giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.

Lớp LatLngElevation

Lớp google.maps.LatLngAltitude

LatLngAltitude là một điểm 3D trong tọa độ địa lý: vĩ độ, kinh độ và độ cao.

 • Vĩ độ nằm trong khoảng từ -90 đến 90 độ, tính cả hai mốc này. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được gắn với phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành 90.
 • Phạm vi kinh độ nằm trong khoảng từ -180 đến 180 độ, tính cả hai mốc này. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được bao bọc để nằm trong phạm vi đó. Ví dụ: Giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.
 • Độ cao được đo bằng mét. Giá trị dương biểu thị chiều cao trên mặt đất và giá trị âm biểu thị chiều cao bên dưới mặt đất.

Lớp này sẽ triển khai LatLngAltitudeLiteral.

Lớp này sẽ triển khai LatLngLiteral.

altitude
Loại: number
Trả về độ cao.
lat
Loại: number
Trả về vĩ độ.
lng
Loại: number
Trả về kinh độ.
equals
equals(other)
Thông số:
 • otherLatLngAltitude optional Một đối tượng Vĩ độ khác của LatLng.
Giá trị trả về: boolean Liệu hai đối tượng có bằng nhau hay không.
Hàm so sánh.
toJSON
toJSON()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLngAltitudeLiteral Giá trị thể hiện JSON của đối tượng này.

Giao diện LatLng LatitudeLiteral

Giao diện google.maps.LatLngAltitudeLiteral

Đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng LatLngAltitude, để thuận tiện, ở nhiều nơi. Các biến này được chuyển đổi thành đối tượng LatLngAltitude khi API Maps gặp chúng.

Giao diện này mở rộng LatLngLiteral.

altitude
Loại: number
Mặc định: 0
Khoảng cách (tính bằng mét) so với mặt đất. Giá trị âm có nghĩa là bên dưới bề mặt mặt đất.
lat
Loại: number
Vĩ độ theo độ. Các giá trị sẽ được gắn với phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì giá trị đó sẽ được đặt thành 90.
lng
Loại: number
Kinh độ theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được bao bọc để nằm trong phạm vi. Ví dụ: Giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế là kinh độ bao quanh hình ảnh địa cầu.

Lớp Point

Lớp google.maps.Point

Point
Point(x, y)
Thông số:
 • x: number
 • y: number
Một điểm trên mặt phẳng hai chiều.
x
Loại: number
Tọa độ X
y
Loại: number
Tọa độ Y
equals
equals(other)
Thông số:
Giá trị trả về: boolean
So sánh 2 điểm
toString
toString()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về biểu thị chuỗi của Điểm này.

Lớp Kích thước

Lớp google.maps.Size

Size
Size(width, height[, widthUnit, heightUnit])
Thông số:
 • widthnumber
 • heightnumber
 • widthUnitstring optional
 • heightUnitstring optional
Kích thước hai chiều, trong đó chiều rộng là khoảng cách trên trục x và chiều cao là khoảng cách trên trục y.
height
Loại: number
Chiều cao dọc theo trục y, tính bằng pixel.
width
Loại: number
Chiều rộng dọc theo trục x, tính bằng pixel.
equals
equals(other)
Thông số:
Giá trị trả về: boolean
So sánh 2 kích thước.
toString
toString()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Trả về biểu thị chuỗi của Kích thước này.

Giao diện Khoảng đệm

Giao diện google.maps.Padding

bottom optional
Loại: number optional
Khoảng đệm dưới cùng, tính bằng pixel.
left optional
Loại: number optional
Khoảng đệm cho bên trái, tính bằng pixel.
right optional
Loại: number optional
Khoảng đệm bên phải, tính bằng pixel.
top optional
Loại: number optional
Khoảng đệm trên cùng, tính bằng pixel.

Giao diện CircleLiteral

Giao diện google.maps.CircleLiteral

Hằng đối tượng biểu thị vòng tròn.

Giao diện này mở rộng CircleOptions.

center
Trung tâm của Vòng tròn.
radius
Loại: number
Bán kính tính bằng mét trên bề mặt Trái Đất.
Đã kế thừa: clickable, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, map, strokeColor, strokeOpacity, strokePosition, strokeWeight, visible, zIndex