Coordinates

Lớp LatLng

Lớp google.maps.LatLng

LatLng là một điểm trong toạ độ địa lý: vĩ độ và kinh độ.

 • Vĩ độ nằm trong khoảng từ -90 đến 90 độ. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị này sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì hệ thống sẽ đặt thành 90.
 • Kinh độ nằm trong khoảng từ -180 đến 180 độ. Các giá trị cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi này sẽ được gói để nằm trong phạm vi. Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế rằng kinh độ bao quanh quả địa cầu.
Mặc dù phép chiếu bản đồ mặc định liên kết kinh độ với toạ độ x của bản đồ và vĩ độ với toạ độ y, nhưng toạ độ vĩ độ luôn được ghi đầu tiên, theo sau là kinh độ.
Xin lưu ý rằng bạn không thể sửa đổi toạ độ của LatLng. Nếu muốn tính một điểm khác, bạn phải tạo một điểm mới.

Hầu hết các phương thức chấp nhận đối tượng LatLng cũng chấp nhận đối tượng LatLngLiteral để các phương thức sau tương đương:

 map.setCenter(new google.maps.LatLng(-34, 151));
map.setCenter({lat: -34, lng: 151});

Hàm khởi tạo cũng chấp nhận các đối tượng LatLngLiteralLatLng. Nếu một thực thể LatLng được truyền vào hàm khởi tạo, thì một bản sao sẽ được tạo.

Dưới đây là các lệnh gọi có thể sử dụng đến hàm khởi tạo:

 new google.maps.LatLng(-34, 151);
new google.maps.LatLng(-34, 151, true);
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.LatLng({lat: -34, lng: 151}, true);
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151));
new google.maps.LatLng(new google.maps.LatLng(-34, 151), true);

Truy cập bằng cách gọi const {LatLng} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

LatLng
LatLng(latOrLatLngOrLatLngLiteral[, lngOrNoClampNoWrap, noClampNoWrap])
Thông số: 
 • latOrLatLngOrLatLngLiteralnumber|LatLngLiteral|LatLng
 • lngOrNoClampNoWrapnumber|boolean optional
 • noClampNoWrapboolean optional
Tạo một đối tượng LatLng đại diện cho một điểm địa lý. Vĩ độ được chỉ định bằng độ trong phạm vi [-90, 90]. Kinh độ được chỉ định bằng độ trong phạm vi [-180, 180). Đặt noClampNoWrap thành true để bật các giá trị nằm ngoài phạm vi này. Lưu ý rằng thứ tự vĩ độ và kinh độ.
equals
equals(other)
Thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
Hàm so sánh.
lat
lat()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  number
Trả về vĩ độ theo độ.
lng
lng()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  number
Trả về kinh độ theo độ.
toJSON
toJSON()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLngLiteral
Chuyển đổi sang biểu diễn JSON. Hàm này được dùng thông qua JSON.stringify.
toString
toString()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  string
Chuyển đổi sang biểu diễn chuỗi.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Thông số: 
 • precisionnumber optional
Giá trị trả về:  string
Trả về một chuỗi có dạng "lat,lng" cho LatLng này. Theo mặc định, chúng tôi làm tròn các giá trị vĩ độ/lng đến 6 chữ số thập phân.

Giao diện LatLngLiteral

Giao diện google.maps.LatLngLiteral

Ở nhiều nơi, các giá trị cố định đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng LatLng để thuận tiện. Các đối tượng này được chuyển đổi thành các đối tượng LatLng khi API Maps gặp các đối tượng đó.

Ví dụ:

 map.setCenter({lat: -34, lng: 151});
new google.maps.Marker({position: {lat: -34, lng: 151}, map: map});

Giá trị cố định đối tượng LatLng không được hỗ trợ trong thư viện Hình học.

lat
Loại:  number
Vĩ độ tính bằng độ. Các giá trị sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị này sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì hệ thống sẽ đặt thành 90.
lng
Loại:  number
Kinh độ tính theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được gói lại để nằm trong phạm vi. Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế rằng kinh độ bao quanh quả địa cầu.

Lớp LatLngBounds

Lớp google.maps.LatLngBounds

Thực thể LatLngBounds đại diện cho một hình chữ nhật trong các toạ độ địa lý, bao gồm cả một hình chữ nhật vượt qua kinh tuyến dọc 180 độ.

Truy cập bằng cách gọi const {LatLngBounds} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

LatLngBounds
LatLngBounds([swOrLatLngBounds, ne])
Thông số: 
Tạo một hình chữ nhật từ các điểm ở góc tây nam và đông bắc.
MAX_BOUNDS LatLngBounds cho các ranh giới tối đa của Trái đất. Những giới hạn này sẽ bao gồm toàn bộ địa cầu.
contains
contains(latLng)
Thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
Trả về true nếu vĩ độ/lng đã cho nằm trong giới hạn này.
equals
equals(other)
Thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
Trả về true nếu giới hạn này gần bằng với giới hạn đã cho.
extend
extend(point)
Thông số: 
Giá trị trả về:  LatLngBounds
Mở rộng giới hạn này để chứa điểm đã cho.
getCenter
getCenter()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng
Tính toán tâm của LatLngBounds này
getNorthEast
getNorthEast()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng
Trả về góc đông bắc của giới hạn này.
getSouthWest
getSouthWest()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng
Trả về góc phía tây nam của ranh giới này.
intersects
intersects(other)
Thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
Trả về true nếu ranh giới này chia sẻ điểm với các ranh giới khác.
isEmpty
isEmpty()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  boolean
Trả về nếu giới hạn trống.
toJSON
toJSON()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLngBoundsLiteral
Chuyển đổi sang biểu diễn JSON. Hàm này được dùng thông qua JSON.stringify.
toSpan
toSpan()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLng
Chuyển đổi các ranh giới của bản đồ đã cho thành khoảng vĩ độ/lng.
toString
toString()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  string
Chuyển đổi thành chuỗi.
toUrlValue
toUrlValue([precision])
Thông số: 
 • precisionnumber optional
Giá trị trả về:  string
Trả về một chuỗi có dạng "lat_lo,lng_lo,lat_hi,lng_hi" cho các giới hạn này, trong đó "lo" tương ứng với góc tây nam của hộp bao quanh, còn "hi" tương ứng với góc đông bắc của hộp đó.
union
union(other)
Thông số: 
Giá trị trả về:  LatLngBounds
Mở rộng giới hạn này để chứa tập hợp giá trị này và các giới hạn đã cho.

Giao diện LatLngBoundsLiteral

Giao diện google.maps.LatLngBoundsLiteral

Giá trị cố định đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng LatLngBounds trên toàn bộ API. Các đối tượng này được tự động chuyển đổi thành đối tượng LatLngBounds. Bạn phải đặt tất cả south, west, northeast, nếu không hệ thống sẽ gửi một ngoại lệ.

east
Loại:  number
Kinh độ đông tính theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được gói vào phạm vi [-180, 180). Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế rằng kinh độ bao quanh quả địa cầu.
north
Loại:  number
Vĩ độ bắc tính theo độ. Các giá trị sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị này sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì hệ thống sẽ đặt thành 90.
south
Loại:  number
Vĩ độ nam tính theo độ. Các giá trị sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị này sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì hệ thống sẽ đặt thành 90.
west
Loại:  number
Kinh độ tây theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được gói vào phạm vi [-180, 180). Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế rằng kinh độ bao quanh quả địa cầu.

Lớp LatLngHeight

Lớp google.maps.LatLngAltitude

LatLngAltitude là một điểm 3D theo toạ độ địa lý: vĩ độ, kinh độ và độ cao.

 • Vĩ độ nằm trong khoảng từ -90 đến 90 độ. Các giá trị trên hoặc dưới phạm vi này sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị này sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì hệ thống sẽ đặt thành 90.
 • Kinh độ nằm trong khoảng từ -180 đến 180 độ. Các giá trị cao hơn hoặc thấp hơn phạm vi này sẽ được gói để nằm trong phạm vi. Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế rằng kinh độ bao quanh quả địa cầu.
 • Độ cao được đo bằng mét. Giá trị dương biểu thị độ cao so với mặt đất và giá trị âm biểu thị độ cao bên dưới mặt đất.

Lớp này sẽ triển khai LatLngAltitudeLiteral.

Lớp này sẽ triển khai LatLngLiteral.

Truy cập bằng cách gọi const {LatLngAltitude} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

LatLngAltitude
LatLngAltitude(value[, noClampNoWrap])
Thông số: 
 • valueLatLngAltitude|LatLngAltitudeLiteral|LatLng|LatLngLiteral Giá trị khởi tạo.
 • noClampNoWrapboolean optional Liệu có giữ lại các giá trị khởi tạo hay không, ngay cả khi chúng không nhất thiết là các giá trị vĩ độ hợp lệ trong phạm vi [-90, 90] hoặc các giá trị kinh độ hợp lệ trong khoảng [-180, 180]. Tuỳ chọn mặc định là false, cho phép kẹp vĩ độ và gói kinh độ.
altitude
Loại:  number
Trả về độ cao.
lat
Loại:  number
Trả về vĩ độ.
lng
Loại:  number
Trả về kinh độ.
equals
equals(other)
Thông số: 
 • otherLatLngAltitude optional Một đối tượng khác LatLngđộ cao.
Giá trị trả về:  boolean Liệu hai đối tượng có bằng nhau hay không.
Hàm so sánh.
toJSON
toJSON()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  LatLngAltitudeLiteral Biểu diễn JSON của đối tượng này.

Giao diện LatLngHeightLiteral

Giao diện google.maps.LatLngAltitudeLiteral

Ở nhiều nơi, các giá trị cố định đối tượng được chấp nhận thay cho đối tượng LatLngAltitude để thuận tiện. Các đối tượng này được chuyển đổi thành các đối tượng LatLngAltitude khi API Maps gặp các đối tượng đó.

Giao diện này mở rộng LatLngLiteral.

altitude
Loại:  number
Mặc định: 0
Khoảng cách (tính bằng mét) so với mặt đất. Giá trị âm có nghĩa là bên dưới mặt đất.
lat
Loại:  number
Vĩ độ tính bằng độ. Các giá trị sẽ được giới hạn trong phạm vi [-90, 90]. Điều này có nghĩa là nếu giá trị được chỉ định nhỏ hơn -90 thì giá trị này sẽ được đặt thành -90. Và nếu giá trị lớn hơn 90 thì hệ thống sẽ đặt thành 90.
lng
Loại:  number
Kinh độ tính theo độ. Các giá trị nằm ngoài phạm vi [-180, 180] sẽ được gói lại để nằm trong phạm vi. Ví dụ: giá trị -190 sẽ được chuyển đổi thành 170. Giá trị 190 sẽ được chuyển đổi thành -170. Điều này phản ánh thực tế rằng kinh độ bao quanh quả địa cầu.

Lớp Point

Lớp google.maps.Point

Truy cập bằng cách gọi const {Point} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

Point
Point(x, y)
Thông số: 
 • xnumber
 • ynumber
Một điểm trên mặt phẳng hai chiều.
x
Loại:  number
Toạ độ X
y
Loại:  number
Toạ độ Y
equals
equals(other)
Thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
So sánh hai điểm
toString
toString()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  string
Trả về một chuỗi đại diện của Điểm này.

Size (Kích thước)

Lớp google.maps.Size

Truy cập bằng cách gọi const {Size} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem Thư viện trong API JavaScript của Maps.

Size
Size(width, height[, widthUnit, heightUnit])
Thông số: 
 • widthnumber
 • heightnumber
 • widthUnitstring optional
 • heightUnitstring optional
Kích thước hai chiều, trong đó chiều rộng là khoảng cách trên trục x và chiều cao là khoảng cách trên trục y.
height
Loại:  number
Chiều cao dọc theo trục y, tính bằng pixel.
width
Loại:  number
Chiều rộng dọc theo trục x, tính bằng pixel.
equals
equals(other)
Thông số: 
Giá trị trả về:  boolean
So sánh hai Kích thước.
toString
toString()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  string
Trả về một chuỗi đại diện của Kích thước này.

Giao diện khoảng đệm

Giao diện google.maps.Padding

bottom optional
Loại:  number optional
Khoảng đệm cho đáy, tính bằng pixel.
left optional
Loại:  number optional
Khoảng đệm cho bên trái, tính bằng pixel.
right optional
Loại:  number optional
Khoảng đệm cho bên phải, tính bằng pixel.
top optional
Loại:  number optional
Khoảng đệm cho trên cùng, tính bằng pixel.

Giao diện CircleLiteral

Giao diện google.maps.CircleLiteral

Đối tượng cố định đại diện cho một vòng tròn.

Giao diện này mở rộng CircleOptions.

center
Điểm chính của Vòng tròn.
radius
Loại:  number
Bán kính tính bằng mét trên bề mặt Trái đất.
Kế thừa: clickable, draggable, editable, fillColor, fillOpacity, map, strokeColor, strokeOpacity, strokePosition, strokeWeight, visible, zIndex