Bảng thuật ngữ

Các thuật ngữ dưới đây được sử dụng trong suốt tài liệu này.

Tiện ích bổ sung về hội nghị truyền hình

Một loại tiện ích bổ sung đặc biệt dùng để cho phép nhà cung cấp dịch vụ hội nghị trình bày các tuỳ chọn hội nghị truyền hình trong các sự kiện trên Lịch Google. Các tiện ích bổ sung này cần có một giải pháp hội nghị được phát triển tốt để tiện ích bổ sung có thể kết nối. Do yêu cầu này, hầu hết các nhà phát triển không bao giờ cần phải tạo tiện ích bổ sung về hội nghị truyền hình trên Lịch.

Xem Các tiện ích bổ sung về hội nghị truyền hình để biết thêm thông tin. Ngoài ra, hãy xem bài viết Nâng cấp các tiện ích bổ sung đã phát hành để biết thông tin về cách chuyển đổi tiện ích bổ sung về hội nghị truyền hình sang tiện ích bổ sung của Google Workspace.

Thẻ

Một "trang" duy nhất của giao diện người dùng tiện ích bổ sung. Thẻ bao gồm các đối tượng tiện ích khác nhau (nút, trường văn bản, tiêu đề, v.v.).

Xem mục Thẻ để biết thêm thông tin.

Dựa trên thẻ

Một tiện ích bổ sung có giao diện người dùng xuất hiện dưới dạng một ngăn trong thanh bên (hoặc trên thiết bị di động, dưới dạng một cửa sổ hoạt động khác truy cập được qua trình đơn). Tiện ích bổ sung có thanh công cụ trên cùng xác định tiện ích bổ sung và hiển thị thẻ — về cơ bản là "trang" giao diện người dùng của tiện ích bổ sung.

Tiện ích bổ sung của Google Workspace dựa trên thẻ.

Dữ liệu về hội nghị truyền hình

Bộ thông tin mà Lịch Google cần để cho phép người dùng tạo và tham gia các hội nghị của bên thứ ba nhờ tiện ích bổ sung của Google Workspace hoặc tiện ích hội nghị truyền hình.

Xem Dữ liệu về hội nghị để biết thêm thông tin.

Giải pháp hội nghị

Bản trình bày về một hội nghị của bên thứ ba có thể được tạo từ Lịch Google bằng tiện ích bổ sung của Google Workspace hoặc tiện ích bổ sung về hội nghị truyền hình.

Xem Giải pháp hội nghị để biết thêm thông tin.

Bối cảnh

Trạng thái hiện tại của ứng dụng lưu trữ. Ví dụ: thư hiện đang mở trong Gmail, sự kiện trên Lịch bạn đang chỉnh sửa hoặc tệp trên Drive mà bạn đã chọn là một phần trong ngữ cảnh hiện tại của ứng dụng lưu trữ. Ngữ cảnh, cùng với các thông tin khác, được thu thập vào một đối tượng sự kiện được truyền cho hàm kích hoạt dưới dạng thông số.

Kích hoạt theo ngữ cảnh

Phương pháp xác định trình kích hoạt đó sẽ kích hoạt khi người dùng nhập một ngữ cảnh cụ thể, chẳng hạn như khi họ mở một chuỗi email trong Gmail. Tính năng kích hoạt theo ngữ cảnh cho phép tiện ích bổ sung của bạn cung cấp giao diện người dùng liên quan đến ngữ cảnh đó. Trình kích hoạt theo ngữ cảnh được định cấu hình trong tệp kê khai của dự án tập lệnh bổ sung và do đó là một loại trình kích hoạt tệp kê khai.

Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa

Tập hợp các loại tiện ích bổ sung ban đầu chỉ cho phép các tiện ích của Google Tài liệu, Trang tính, Biểu mẫu hoặc Trang trình bày. Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa không dựa trên thẻ; mà thay vào đó, chúng yêu cầu nhà phát triển tạo giao diện người dùng từ HTML và CSS thô. Mỗi tiện ích bổ sung của trình chỉnh sửa chỉ có thể mở rộng một ứng dụng lưu trữ.

Hãy xem Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa để biết thêm thông tin chi tiết.

Đối tượng sự kiện

Đối tượng JSON được tạo tự động khi có yêu cầu về trang chủ, khi tiện ích bổ sung nhập các ngữ cảnh cần phản hồi hoặc do các tương tác của người dùng với tiện ích trong giao diện tiện ích bổ sung. Sau khi được tạo, các đối tượng sự kiện sẽ được truyền đến một hàm kích hoạt hoặc hàm gọi lại đã chỉ định. Mục đích của đối tượng sự kiện là truyền thông tin từ môi trường phía máy khách của người dùng (chẳng hạn như thông tin họ đã nhập vào tiện ích giao diện bổ sung) đến mã phía máy chủ của tiện ích bổ sung. Tiện ích này sau đó có thể hành động đối với thông tin đó và trả về phản hồi thích hợp.

Xem Đối tượng sự kiện để biết thêm thông tin chi tiết.

Tiện ích bổ sung dành cho Gmail

Tiện ích bổ sung chỉ mở rộng Gmail. Tiện ích bổ sung dành cho Gmail dựa trên thẻ. Hầu hết các chi tiết về chức năng, hành vi và phát triển dùng để tạo tiện ích bổ sung Gmail đều giống với thông tin chi tiết được dùng để tạo tiện ích bổ sung của Google Workspace.

Xem các tiện ích bổ sung dành cho Gmail để biết thêm thông tin. Ngoài ra, hãy xem bài viết Nâng cấp các tiện ích bổ sung đã phát hành để biết thông tin về cách chuyển đổi tiện ích bổ sung Gmail thành tiện ích bổ sung Google Workspace.

Trang chủ

Thẻ giao diện người dùng gốc của một tiện ích bổ sung. Trang chủ sẽ hiển thị khi người dùng mở tiện ích bổ sung và cho phép tiện ích bổ sung của bạn hiển thị nội dung bên ngoài một ngữ cảnh cụ thể (ví dụ: khi người dùng đang xem chuỗi email của họ trong Gmail nhưng chưa mở). Bạn xác định giao diện và hành vi của trang chủ tiện ích bổ sung như bất kỳ thẻ nào khác.

Hãy xem Trang chủ để biết thêm thông tin.

Máy chủ hoặc ứng dụng của máy chủ

Ứng dụng Google Workspace mà một tiện ích bổ sung của Google Workspace mở rộng, chẳng hạn như Gmail hoặc Lịch Google.

Dựa trên HTML

Một tiện ích bổ sung có giao diện người dùng được xác định bằng HTML và CSS thay vì Dịch vụ thẻ tích hợp sẵn Apps Script. Chỉ các tiện ích bổ sung của trình chỉnh sửa cũ là dựa trên HTML.

Tính năng xem trước đường liên kết sẽ kích hoạt khi người dùng tương tác với URL của bên thứ ba hoặc URL không phải của Google trong một ứng dụng lưu trữ của Google, chẳng hạn như Google Tài liệu. Tính năng kích hoạt bản xem trước đường liên kết cho phép bạn xác định các mẫu URL để xem trước qua dịch vụ hoặc API, đồng thời định cấu hình nội dung xem trước, bao gồm cả khối thông minh và thẻ xem trước. Trình kích hoạt xem trước đường liên kết được định cấu hình trong tệp kê khai của dự án tập lệnh tiện ích bổ sung và do đó là một loại trình kích hoạt tệp kê khai.

Xem phần Xem trước đường liên kết trong Google Tài liệu để biết thêm thông tin.

Tệp kê khai

Tệp JSON được đính kèm với dự án Apps Script. Tệp kê khai dùng để xác định thông tin dự án mà tập lệnh cần để chạy đúng cách. Đối với các tiện ích bổ sung của Google Workspace, tệp kê khai được dùng để chỉ định những tiện ích lưu trữ mà tiện ích bổ sung có thể mở rộng và cung cấp một số chế độ cài đặt kiểm soát giao diện người dùng.

Trình kích hoạt tệp kê khai

Trình kích hoạt được xác định trong tệp kê khai của dự án, chẳng hạn như trình kích hoạt trang chủ hoặc trình kích hoạt theo ngữ cảnh. Trình kích hoạt tệp kê khai được dùng riêng để tạo và hiển thị các thẻ mới khi có yêu cầu về trang chủ tiện ích bổ sung hoặc tiện ích bổ sung nhập ngữ cảnh cần cập nhật màn hình.

Trình kích hoạt tệp kê khai khác với các trình kích hoạt khác trong Apps Script vì các trình kích hoạt này không được tích hợp sẵn (như trình kích hoạt đơn giản) và không thể được tạo theo cách lập trình thông qua Dịch vụ tập lệnh của Apps Script (như trình kích hoạt có thể cài đặt).

Thẻ không theo ngữ cảnh

Thẻ hiển thị nội dung khi người dùng ở bên ngoài một ngữ cảnh cụ thể; ví dụ: khi xem chuỗi email của họ trong Gmail, nhưng chưa mở chuỗi. Trang chủ là một loại thẻ không theo ngữ cảnh.

Mục ở bên phải giao diện người dùng lưu trữ, nơi giao diện người dùng của tiện ích bổ sung Google Workspace xuất hiện. Gmail và tiện ích bổ sung cũng có thể xác định thanh bên.

Khối thông minh

Khối thông minh là dữ liệu đề cập đến một người, tệp, sự kiện trên lịch hoặc thực thể khác trong ứng dụng Google Workspace. Khi di chuột qua một khối, người dùng cũng có thể xem trước nội dung bổ sung về tệp hoặc đường liên kết đó. Ví dụ: khi người dùng di chuột qua một khối đến bản trình bày trên Google Trang trình bày, họ sẽ thấy ảnh chụp màn hình của trang trình bày, chủ sở hữu của bản trình bày và liệu họ đã xem bản trình bày trước đó hay chưa.

Bạn có thể định cấu hình tiện ích bổ sung để sử dụng khối thông minh để xem trước đường liên kết cho một dịch vụ của bên thứ ba hoặc không phải của Google. Xem bài viết Xem trước các đường liên kết trong Google Tài liệu.

Điều kiện kích hoạt

Một điều kiện và phản hồi sự kiện tự động do dự án Apps Script hoặc tiện ích bổ sung xác định. Trình kích hoạt sẽ kích hoạt khi sự kiện liên quan xảy ra (ví dụ: khi một tiện ích bổ sung được mở) và khiến hàm Apps Script được chỉ định (hàm kích hoạt) thực thi tự động. Đối với các tiện ích bổ sung của Google Workspace, các hàm kích hoạt thường tạo Thẻ mới để kiểm soát phần hiển thị trên giao diện người dùng của tiện ích bổ sung. Chỉ một số loại sự kiện mới có thể có trình kích hoạt.

Xem Trình kích hoạt tiện ích bổ sung để biết thêm thông tin.

Hàm kích hoạt

Hàm Apps Script trong một dự án thực thi để phản hồi với một trình kích hoạt đang được kích hoạt.

Tiện ích

Một thành phần trên giao diện người dùng như nút, trường văn bản hoặc hộp đánh dấu. Thẻ được tạo từ một chuỗi các đối tượng tiện ích, được xác định bằng Dịch vụ thẻ tích hợp trong Apps Script.

Xem Tiện ích để biết thêm thông tin.

Hàm xử lý tiện ích

Hàm liên kết một tiện ích cụ thể với một đối tượng hành động cụ thể. Mỗi loại tiện ích có một tập hợp các hàm xử lý tiện ích đã xác định có thể dùng để kết nối với các hành động. Hàm xử lý tiện ích xác định loại tương tác nào của người dùng kích hoạt hành động kết quả và là một thành phần quan trọng của tương tác tiện ích.

Xem Các hàm xử lý tiện ích để biết thêm thông tin.