Tạo và điền vào thư mục

Thư mục là các tệp chỉ chứa siêu dữ liệu và có thể dùng để sắp xếp các tệp trong Google Drive. Chúng có các thuộc tính sau:

 • Thư mục là một tệp có loại MIME application/vnd.google-apps.folder và không có phần mở rộng.
 • Bạn có thể dùng bí danh root để tham chiếu đến thư mục gốc ở bất kỳ nơi nào có mã nhận dạng tệp được cung cấp.

Để biết thêm thông tin về giới hạn đối với thư mục trên Drive, hãy xem bài viết Giới hạn đối với tệp và thư mục.

Hướng dẫn này giải thích cách thực hiện một số thao tác cơ bản liên quan đến thư mục.

Tạo thư mục

Để tạo thư mục, hãy sử dụng phương thức files.create với loại MIME application/vnd.google-apps.folder và tiêu đề. Mã mẫu sau đây cho biết cách tạo một thư mục bằng thư viện ứng dụng:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateFolder.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate use of Drive's create folder API */
public class CreateFolder {


 /**
  * Create new folder.
  *
  * @return Inserted folder id if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createFolder() throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("Test");
  fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.folder");
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("Folder ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create folder: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_folder():
 """Create a folder and prints the folder ID
 Returns : Folder Id

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Invoices",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.folder",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'Folder ID: "{file.get("id")}".')
  return file.get("id")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 create_folder()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_folder.js
/**
 * Create a folder and prints the folder ID
 * @return{obj} folder Id
 * */
async function createFolder() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Invoices',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.folder',
 };
 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('Folder Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function createFolder()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'Invoices',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.folder'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("Folder ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  }catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateFolder.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive create folder API.
  public class CreateFolder
  {
    /// <summary>
    /// Creates a new folder.
    /// </summary>
    /// <returns>created folder id, null otherwise</returns>
    public static string DriveCreateFolder()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // File metadata
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Invoices",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.folder"
        };

        // Create a new folder on drive.
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the created folder id.
        Console.WriteLine("Folder ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Tạo tệp trong một thư mục cụ thể

Để tạo tệp trong một thư mục cụ thể, hãy sử dụng phương thức files.create và chỉ định mã thư mục trong thuộc tính parents của tệp. Thuộc tính parents chứa mã thư mục mẹ chứa tệp đó. Mã mẫu sau đây cho biết cách tạo tệp trong một thư mục cụ thể bằng thư viện ứng dụng:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/UploadToFolder.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.FileContent;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;

/* Class to demonstrate Drive's upload to folder use-case. */
public class UploadToFolder {

 /**
  * Upload a file to the specified folder.
  *
  * @param realFolderId Id of the folder.
  * @return Inserted file metadata if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static File uploadToFolder(String realFolderId) throws IOException {
  // Load pre-authorized user credentials from the environment.
  // TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
  // guides on implementing OAuth2 for your application.
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // File's metadata.
  File fileMetadata = new File();
  fileMetadata.setName("photo.jpg");
  fileMetadata.setParents(Collections.singletonList(realFolderId));
  java.io.File filePath = new java.io.File("files/photo.jpg");
  FileContent mediaContent = new FileContent("image/jpeg", filePath);
  try {
   File file = service.files().create(fileMetadata, mediaContent)
     .setFields("id, parents")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to upload file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/upload_to_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError
from googleapiclient.http import MediaFileUpload


def upload_to_folder(folder_id):
 """Upload a file to the specified folder and prints file ID, folder ID
 Args: Id of the folder
 Returns: ID of the file uploaded

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  file_metadata = {"name": "photo.jpg", "parents": [folder_id]}
  media = MediaFileUpload(
    "download.jpeg", mimetype="image/jpeg", resumable=True
  )
  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = (
    service.files()
    .create(body=file_metadata, media_body=media, fields="id")
    .execute()
  )
  print(f'File ID: "{file.get("id")}".')
  return file.get("id")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 upload_to_folder(folder_id="1s0oKEZZXjImNngxHGnY0xed6Mw-tvspu")

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/upload_to_folder.js
/**
 * Upload a file to the specified folder
 * @param{string} folderId folder ID
 * @return{obj} file Id
 * */
async function uploadToFolder(folderId) {
 const fs = require('fs');
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 // TODO(developer): set folder Id
 // folderId = '1lWo8HghUBd-3mN4s98ArNFMdqmhqCXH7';
 const fileMetadata = {
  name: 'photo.jpg',
  parents: [folderId],
 };
 const media = {
  mimeType: 'image/jpeg',
  body: fs.createReadStream('files/photo.jpg'),
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   resource: fileMetadata,
   media: media,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveUploadToFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function uploadToFolder($folderId)
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new Drive\DriveFile(array(
      'name' => 'photo.jpg',
      'parents' => array($folderId)
    ));
    $content = file_get_contents('../files/photo.jpg');
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'data' => $content,
      'mimeType' => 'image/jpeg',
      'uploadType' => 'multipart',
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;
  } catch (Exception $e) {
    echo "Error Message: " . $e;
  }
}
require_once 'vendor/autoload.php';
uploadToFolder();

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/UploadToFolder.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use of Drive upload to folder.
  public class UploadToFolder
  {
    /// <summary>
    /// Upload a file to the specified folder.
    /// </summary>
    /// <param name="filePath">Image path to upload.</param>
    /// <param name="folderId">Id of the folder.</param>
    /// <returns>Inserted file metadata if successful, null otherwise</returns>
    public static Google.Apis.Drive.v3.Data.File DriveUploadToFolder
      (string filePath, string folderId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Upload file photo.jpg in specified folder on drive.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "photo.jpg",
          Parents = new List<string>
          {
            folderId
          }
        };
        FilesResource.CreateMediaUpload request;
        // Create a new file on drive.
        using (var stream = new FileStream(filePath,
              FileMode.Open))
        {
          // Create a new file, with metadata and stream.
          request = service.Files.Create(
            fileMetadata, stream, "image/jpeg");
          request.Fields = "id";
          request.Upload();
        }
        var file = request.ResponseBody;
        // Prints the uploaded file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is FileNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("File not found");
        }
        else if (e is DirectoryNotFoundException)
        {
          Console.WriteLine("Directory Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Bạn có thể sử dụng thuộc tính parents khi tạo tệp trong thư mục cấp cao nhất hoặc bất kỳ thư mục nào khác.

Di chuyển tệp giữa các thư mục

Để di chuyển tệp, bạn phải cập nhật mã nhận dạng của tài sản parents.

Để thêm hoặc xoá thành phần mẹ của một tệp hiện có, hãy sử dụng phương thức files.update với tham số truy vấn addParentsremoveParents. Mã mẫu sau đây cho biết cách di chuyển một tệp giữa các thư mục bằng thư viện ứng dụng:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/MoveFileToFolder.java

import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate use case for moving file to folder.*/
public class MoveFileToFolder {


 /**
  * @param fileId  Id of file to be moved.
  * @param folderId Id of folder where the fill will be moved.
  * @return list of parent ids for the file.
  */
 public static List<String> moveFileToFolder(String fileId, String folderId)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  // Retrieve the existing parents to remove
  File file = service.files().get(fileId)
    .setFields("parents")
    .execute();
  StringBuilder previousParents = new StringBuilder();
  for (String parent : file.getParents()) {
   previousParents.append(parent);
   previousParents.append(',');
  }
  try {
   // Move the file to the new folder
   file = service.files().update(fileId, null)
     .setAddParents(folderId)
     .setRemoveParents(previousParents.toString())
     .setFields("id, parents")
     .execute();

   return file.getParents();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to move file: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/move_file_to_folder.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def move_file_to_folder(file_id, folder_id):
 """Move specified file to the specified folder.
 Args:
   file_id: Id of the file to move.
   folder_id: Id of the folder
 Print: An object containing the new parent folder and other meta data
 Returns : Parent Ids for the file

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # call drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)

  # pylint: disable=maybe-no-member
  # Retrieve the existing parents to remove
  file = service.files().get(fileId=file_id, fields="parents").execute()
  previous_parents = ",".join(file.get("parents"))
  # Move the file to the new folder
  file = (
    service.files()
    .update(
      fileId=file_id,
      addParents=folder_id,
      removeParents=previous_parents,
      fields="id, parents",
    )
    .execute()
  )
  return file.get("parents")

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  return None


if __name__ == "__main__":
 move_file_to_folder(
   file_id="1KuPmvGq8yoYgbfW74OENMCB5H0n_2Jm9",
   folder_id="1jvTFoyBhUspwDncOTB25kb9k0Fl0EqeN",
 )

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/move_file_to_folder.js
/**
 * Change the file's modification timestamp.
 * @param{string} fileId Id of the file to move
 * @param{string} folderId Id of the folder to move
 * @return{obj} file status
 * */
async function moveFileToFolder(fileId, folderId) {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});

 try {
  // Retrieve the existing parents to remove
  const file = await service.files.get({
   fileId: fileId,
   fields: 'parents',
  });

  // Move the file to the new folder
  const previousParents = file.data.parents
    .join(',');
  const files = await service.files.update({
   fileId: fileId,
   addParents: folderId,
   removeParents: previousParents,
   fields: 'id, parents',
  });
  console.log(files.status);
  return files.status;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveMoveFileToFolder.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function moveFileToFolder($fileId,$folderId)
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $emptyFileMetadata = new DriveFile();
    // Retrieve the existing parents to remove
    $file = $driveService->files->get($fileId, array('fields' => 'parents'));
    $previousParents = join(',', $file->parents);
    // Move the file to the new folder
    $file = $driveService->files->update($fileId, $emptyFileMetadata, array(
      'addParents' => $folderId,
      'removeParents' => $previousParents,
      'fields' => 'id, parents'));
    return $file->parents;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/MoveFileToFolder.cs
using Google;
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive move file to folder.
  public class MoveFileToFolder
  {
    /// <summary>
    /// Move specified file to the specified folder.
    /// </summary>
    /// <param name="fileId">Id of file to be moved.</param>
    /// <param name="folderId">Id of folder where the fill will be moved.</param>
    /// <returns>list of parent ids for the file, null otherwise.</returns>
    public static IList<string> DriveMoveFileToFolder(string fileId,
      string folderId)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Retrieve the existing parents to remove
        var getRequest = service.Files.Get(fileId);
        getRequest.Fields = "parents";
        var file = getRequest.Execute();
        var previousParents = String.Join(",", file.Parents);
        // Move the file to the new folder
        var updateRequest =
          service.Files.Update(new Google.Apis.Drive.v3.Data.File(),
            fileId);
        updateRequest.Fields = "id, parents";
        updateRequest.AddParents = folderId;
        updateRequest.RemoveParents = previousParents;
        file = updateRequest.Execute();

        return file.Parents;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else if (e is GoogleApiException)
        {
          Console.WriteLine("File or Folder not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Giới hạn về tệp và thư mục

Các tệp và thư mục trên Drive có một số hạn mức bộ nhớ.

Giới hạn số mục người dùng

Mỗi người dùng có thể tạo tối đa 500 triệu mục bằng tài khoản đó. Khi đạt đến giới hạn, người dùng sẽ không thể tạo hoặc tải các mục lên Drive nữa. Họ vẫn có thể xem và chỉnh sửa các mục hiện có. Để tạo lại tệp, người dùng phải xoá vĩnh viễn các mục hoặc sử dụng một tài khoản khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thùng rác hoặc xoá tệp và thư mục.

Các đối tượng được tính vào hạn mức này là:

 • Các mục do người dùng tạo hoặc tải lên trong Drive
 • Các mục do người dùng tạo nhưng hiện thuộc quyền sở hữu của người khác
 • Các mục trong thùng rác
 • Phím tắt
 • Lối tắt bên thứ ba

Các đối tượng không được tính vào hạn mức này là:

 • Các mục đã xoá vĩnh viễn
 • Các mục được chia sẻ với người dùng nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác
 • Các mục do người dùng sở hữu nhưng do người khác tạo

Nếu bạn cố thêm hơn 500 triệu mục, hệ thống sẽ trả về phản hồi của mã trạng thái HTTP activeItemCreationLimitExceeded.

Giới hạn mục trong thư mục

Mỗi thư mục trong phần Drive của tôi của người dùng có giới hạn là 500.000 mục. Giới hạn này không áp dụng cho thư mục gốc của Drive của tôi. Các mục được tính vào giới hạn này là:

 • Thư mục
 • Tệp. Tất cả các loại tệp, bất kể quyền sở hữu tệp.
 • Lối tắt. Được tính là một mục duy nhất trong một thư mục, ngay cả khi mục mà thư mục trỏ đến không nằm trong thư mục đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo lối tắt đến tệp trên Drive.
 • Lối tắt bên thứ ba. Được tính là một mục duy nhất trong một thư mục, ngay cả khi mục mà thư mục trỏ đến không nằm trong thư mục đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo tệp lối tắt đến nội dung do ứng dụng của bạn lưu trữ.

Để biết thêm thông tin về giới hạn đối với thư mục, hãy xem bài viết Giới hạn đối với thư mục trong Google Drive.

Giới hạn về độ sâu thư mục

Drive của tôi của người dùng không được chứa hơn 100 cấp thư mục lồng nhau. Điều này có nghĩa là bạn không thể lưu trữ thư mục con trong một thư mục sâu hơn 99 cấp. Giới hạn này chỉ áp dụng cho các thư mục con. Tệp con có loại MIME không phải application/vnd.google-apps.folder sẽ được miễn giới hạn này.

Ví dụ: trong sơ đồ sau đây, một thư mục mới có thể được lồng vào trong thư mục số 99 nhưng không được lồng vào trong thư mục số 100. Tuy nhiên, thư mục số 100 có thể lưu trữ tệp như mọi thư mục khác trên Drive:

Giới hạn về chiều sâu của thư mục trên Drive.

Việc thêm hơn 100 cấp thư mục sẽ trả về phản hồi mã trạng thái HTTP myDriveHierarchyDepthLimitExceeded.