Giải quyết lỗi

API Google Drive trả về hai cấp độ thông tin lỗi:

 • Mã lỗi HTTP và thông báo ở tiêu đề.
 • Đối tượng JSON trong nội dung phản hồi với các thông tin chi tiết bổ sung có thể giúp bạn xác định cách xử lý lỗi.

Các ứng dụng Google Drive phải nắm bắt và xử lý tất cả lỗi có thể gặp phải khi sử dụng API REST. Hướng dẫn này đưa ra cho bạn cách giải quyết các lỗi API Drive cụ thể.

Tóm tắt mã trạng thái HTTP

Mã lỗi Nội dung mô tả
200 - OK Yêu cầu thành công (đây là phản hồi tiêu chuẩn cho các yêu cầu HTTP thành công).
400 - Bad Request Không thể thực hiện yêu cầu do có lỗi ứng dụng khách trong yêu cầu.
401 - Unauthorized Yêu cầu chứa thông tin xác thực không hợp lệ.
403 - Forbidden Yêu cầu đã được nhận và hiểu, nhưng người dùng không có quyền thực hiện yêu cầu.
404 - Not Found Không tìm thấy trang được yêu cầu.
429 - Too Many Requests Có quá nhiều yêu cầu đến API.
500, 502, 503, 504 - Server Errors Phát sinh lỗi không mong muốn trong khi xử lý yêu cầu.

Lỗi 400

Những lỗi này có nghĩa là yêu cầu không được chấp nhận, thường là do thiếu thông số bắt buộc.

badRequest

Lỗi này có thể xảy ra do một trong những vấn đề sau đây trong mã của bạn:

 • Bạn chưa cung cấp trường hoặc thông số bắt buộc.
 • Giá trị được cung cấp hoặc tổ hợp các trường đã cung cấp không hợp lệ.
 • Bạn đã cố thêm tệp gốc trùng lặp vào một tệp trên Drive.
 • Bạn đã cố thêm một thành phần mẹ sẽ tạo ra chu kỳ trong biểu đồ thư mục.

Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "code": 400,
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "location": "orderBy",
    "locationType": "parameter",
    "message": "Sorting is not supported for queries with fullText terms. Results are always in descending relevance order.",
    "reason": "badRequest"
   }
  ],
  "message": "Sorting is not supported for queries with fullText terms. Results are always in descending relevance order."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy kiểm tra trường message và điều chỉnh mã cho phù hợp.

invalidSharingRequest

Lỗi này xảy ra vì một vài lý do. Để xác định nguyên nhân, hãy đánh giá trường reason của JSON được trả về. Lỗi này thường xảy ra nhất do:

 • Đã chia sẻ thành công, nhưng email thông báo không được gửi đúng cách.
 • Thay đổi Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) không được phép cho người dùng này.

Trường message cho biết lỗi thực tế.

Đã chia sẻ thành công, nhưng email thông báo không được gửi đúng cách

Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "invalidSharingRequest",
    "message": "Bad Request. User message: \"Sorry, the items were successfully shared but emails could not be sent to email@domain.com.\""
   }
  ],
  "code": 400,
  "message": "Bad Request"
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy thông báo cho người dùng (người chia sẻ) họ không thể chia sẻ vì không thể gửi email thông báo tới địa chỉ email đích. Người dùng phải đảm bảo họ có đúng địa chỉ email và có thể nhận email.

Người dùng này không được phép thay đổi Danh sách kiểm soát quyền truy cập (ACL)

Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "invalidSharingRequest",
    "message": "Bad Request. User message: \"ACL change not allowed.\""
   }
  ],
  "code": 400,
  "message": "Bad Request"
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy kiểm tra phần cài đặt cách chia sẻ của miền Google Workspace chứa tệp. Các chế độ cài đặt có thể không cho phép chia sẻ ra bên ngoài miền hoặc chia sẻ bộ nhớ dùng chung.

Lỗi 401

Những lỗi này có nghĩa là yêu cầu không chứa mã truy cập hợp lệ.

authError

Lỗi này xảy ra khi mã truy cập bạn đang sử dụng đã hết hạn hoặc không hợp lệ. Lỗi này cũng có thể do thiếu uỷ quyền cho các phạm vi được yêu cầu. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "authError",
    "message": "Invalid Credentials",
    "locationType": "header",
    "location": "Authorization",
   }
  ],
  "code": 401,
  "message": "Invalid Credentials"
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy làm mới mã truy cập bằng mã làm mới dài hạn. Nếu cách này không thành công, hãy hướng dẫn người dùng thông qua quy trình OAuth, như mô tả trong phần Chọn phạm vi API Google Drive.

Lỗi 403

Những lỗi này có nghĩa là đã vượt quá giới hạn sử dụng hoặc người dùng không có đặc quyền phù hợp. Để xác định nguyên nhân, hãy đánh giá trường reason của JSON được trả về.

Để biết thông tin về hạn mức của API Drive, hãy tham khảo bài viết Giới hạn sử dụng. Để biết thông tin về các giới hạn đối với thư mục trên Drive, hãy tham khảo bài viết Giới hạn đối với tệp và thư mục.

activeItemCreationLimitExceeded

Lỗi activeItemCreationLimitExceeded xảy ra khi bạn vượt quá giới hạn về số lượng mục được tạo cho mỗi tài khoản. Mỗi người dùng có thể có tối đa 500 triệu mục do một tài khoản tạo. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Giới hạn mục người dùng.

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "activeItemCreationLimitExceeded",
  "message": "This account has exceeded the creation limit of 500 million items. To create more items, permanently delete some items."
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "This account has exceeded the creation limit of 500 million items. To create more items, permanently delete some items."
 }
}

Cách khắc phục lỗi này:

 1. Thông báo cho người dùng rằng Drive không cho các tài khoản tạo hơn 500 triệu mục.

 2. Nếu người dùng phải tạo các mục trong cùng tài khoản này, hãy hướng dẫn họ xoá vĩnh viễn một số đối tượng. Nếu không, họ có thể sử dụng một tài khoản khác đã đáp ứng yêu cầu.

appNotAuthorizedToFile

Lỗi này xảy ra khi ứng dụng của bạn không có trên Danh sách kiểm soát quyền truy cập (ACL) cho tệp. Lỗi này khiến người dùng không mở được tệp bằng ứng dụng của bạn. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "appNotAuthorizedToFile",
    "message": "The user has not granted the app {appId} {verb} access to the file {fileId}."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "The user has not granted the app {appId} {verb} access to the file {fileId}."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy thử bất kỳ cách nào sau đây:

 • Mở bộ chọn của Google Drive rồi nhắc người dùng mở tệp.
 • Hướng dẫn người dùng mở tệp bằng trình đơn theo bối cảnh Mở bằng trong giao diện người dùng Drive của ứng dụng.
 • Hãy dùng phương thức files.get để kiểm tra trường isAppAuthorized trên tài nguyên files nhằm xác minh rằng ứng dụng của bạn đã tạo hoặc mở tệp.

cannotModifyInheritedTeamDrivePermission

Lỗi này xảy ra khi người dùng cố gắng sửa đổi các quyền đã kế thừa của một mục trong bộ nhớ dùng chung. Bạn không thể xoá các quyền được kế thừa khỏi một mục trong bộ nhớ dùng chung. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "cannotModifyInheritedTeamDrivePermission",
    "message": "Cannot update or delete an inherited permission on a shared drive item."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "Cannot update or delete an inherited permission on a shared drive item."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, người dùng phải điều chỉnh các quyền đối với mục gốc trực tiếp hoặc gián tiếp mà họ được kế thừa. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Truyền quyền. Bạn cũng có thể truy xuất tài nguyên permissions.permissionDetails để xem các quyền đối với mục trong bộ nhớ dùng chung này được kế thừa hay áp dụng trực tiếp.

dailyLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi đạt đến giới hạn API cho dự án của bạn. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "usageLimits",
    "reason": "dailyLimitExceeded",
    "message": "Daily Limit Exceeded"
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "Daily Limit Exceeded"
 }
}

Lỗi này xuất hiện khi chủ sở hữu ứng dụng đặt giới hạn hạn mức để giới hạn mức sử dụng một tài nguyên cụ thể. Để khắc phục lỗi này, hãy xoá mọi giới hạn sử dụng cho hạn mức "Truy vấn mỗi ngày".

domainPolicy

Lỗi này xảy ra khi chính sách áp dụng cho miền của người dùng không cho phép ứng dụng của bạn truy cập vào Drive. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "domainPolicy",
    "message": "The domain administrators have disabled Drive apps."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "The domain administrators have disabled Drive apps."
 }
}

Cách khắc phục lỗi này:

 1. Thông báo cho người dùng rằng miền không cho phép ứng dụng của bạn truy cập vào tệp trong Drive.
 2. Hướng dẫn người dùng liên hệ với quản trị viên miền để yêu cầu quyền truy cập cho ứng dụng của bạn.

fileOwnerNotMemberOfTeamDrive

Lỗi này xảy ra khi bạn cố gắng di chuyển một tệp vào bộ nhớ dùng chung và chủ sở hữu tệp không phải là thành viên. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "fileOwnerNotMemberOfTeamDrive",
    "message": "Cannot move a file into a shared drive as a writer when the owner of the file is not a member of that shared drive."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "Cannot move a file into a shared drive as a writer when the owner of the file is not a member of that shared drive."
 }
}

Cách khắc phục lỗi này:

 1. Thêm thành viên vào bộ nhớ dùng chung với role=owner. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chia sẻ tệp, thư mục và ổ đĩa.

 2. Thêm tệp vào bộ nhớ dùng chung. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo và điền thư mục.

fileWriterTeamDriveMoveInDisabled

Lỗi này xảy ra khi quản trị viên miền chưa cho phép người dùng có role=writer di chuyển các mục vào bộ nhớ dùng chung. Người dùng cố gắng di chuyển các mục có ít quyền hơn mức cho phép trên bộ nhớ dùng chung đích đến. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "fileWriterTeamDriveMoveInDisabled",
    "message": "The domain administrator has not allowed writers to move items into a shared drive."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "The domain administrator has not allowed writers to move items into a shared drive."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy sử dụng cùng một tài khoản người dùng quản trị viên trên cả bộ nhớ dùng chung nguồn và đích.

insufficientFilePermissions

Lỗi này xảy ra khi người dùng không có quyền ghi vào một tệp và ứng dụng của bạn đang cố gắng sửa đổi tệp đó. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "insufficientFilePermissions",
    "message": "The user does not have sufficient permissions for file {fileId}."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "The user does not have sufficient permissions for file {fileId}."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy hướng dẫn người dùng liên hệ với chủ sở hữu tệp và yêu cầu quyền chỉnh sửa. Bạn cũng có thể kiểm tra các cấp truy cập của người dùng trong siêu dữ liệu được truy xuất bằng phương thức files.get và hiển thị giao diện người dùng chỉ có thể đọc khi thiếu quyền.

myDriveHierarchyDepthLimitExceeded

Lỗi myDriveHierarchyDepthLimitExceeded xảy ra khi vượt quá giới hạn số lượng cấp độ thư mục lồng nhau. Drive của tôi của người dùng không thể chứa hơn 100 cấp thư mục lồng nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Giới hạn độ sâu của thư mục.

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "myDriveHierarchyDepthLimitExceeded",
  "message": "Your My Drive can't contain more than 100 levels of folders. For details, see https://developers.google.com/drive/api/guides/handle-errors#nested-folder-levels."
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "Your My Drive can't contain more than 100 levels of folders. For details, see https://developers.google.com/drive/api/guides/handle-errors#nested-folder-levels."
 }
}

Cách khắc phục lỗi này:

 1. Thông báo cho người dùng rằng Drive không cho phép đặt các thư mục vào sâu hơn 100 cấp.
 2. Nếu người dùng phải tạo một thư mục lồng khác, hãy hướng dẫn họ sắp xếp lại thư mục mẹ dự kiến sao cho có ít hơn 100 cấp độ hoặc sử dụng một thư mục mẹ khác đáp ứng yêu cầu.

numChildrenInNonRootLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi đã vượt quá giới hạn về số lượng thư mục con (thư mục, tệp và lối tắt). Các thư mục, tệp và lối tắt nằm ngay trong một thư mục có giới hạn là 500.000 mục. Các mục được lồng trong thư mục con sẽ không được tính vào giới hạn 500.000 mục này. Để biết thêm thông tin về hạn mức thư mục trên Drive, hãy tham khảo bài viết Giới hạn về thư mục trong Google Drive.

Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "numChildrenInNonRootLimitExceeded",
  "message": "The limit for this folder's number of children (files and folders) has been exceeded."
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "The limit for this folder's number of children (files and folders) has been exceeded."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy thử bất kỳ cách nào sau đây:

 • Thông báo cho người dùng rằng Drive sẽ ngăn các thư mục có hơn 500.000 mục.
 • Nếu người dùng phải thêm nhiều mục khác vào thư mục đầy đủ, hãy hướng dẫn họ sắp xếp lại thư mục để chứa ít hơn 500.000 mục hoặc sử dụng một thư mục tương tự đã chứa ít mục hơn.

rateLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi đã đạt đến giới hạn số lượng yêu cầu của dự án. Giới hạn này sẽ khác nhau tuỳ thuộc vào loại yêu cầu. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "usageLimits",
  "message": "Rate Limit Exceeded",
  "reason": "rateLimitExceeded",
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "Rate Limit Exceeded"
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy thử bất kỳ cách nào sau đây:

sharingRateLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi người dùng đạt đến giới hạn chia sẻ và thường được liên kết với giới hạn email. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "message": "Rate limit exceeded. User message: \"These item(s) could not be shared because a rate limit was exceeded: filename",
  "reason": "sharingRateLimitExceeded",
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "Rate Limit Exceeded"
 }
}

Cách khắc phục lỗi này:

 1. Không gửi email khi chia sẻ số lượng lớn tệp.
 2. Nếu một người dùng gửi nhiều yêu cầu thay mặt cho nhiều người dùng của một tài khoản Google Workspace, hãy cân nhắc sử dụng một tài khoản dịch vụ có tính năng uỷ quyền trên toàn miền bằng cách sử dụng tham số quotaUser.

storageQuotaExceeded

Lỗi này xảy ra khi người dùng đạt đến hạn mức bộ nhớ. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "message": "The user's Drive storage quota has been exceeded.",
  "reason": "storageQuotaExceeded",
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "The user's Drive storage quota has been exceeded."
 }
}

Cách khắc phục lỗi này:

 1. Xem lại hạn mức bộ nhớ của tài khoản Drive. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết Giới hạn về bộ nhớ và giới hạn tải lên của Google Workspace.

 2. Quản lý tệp trong bộ nhớ Google Drive.

 3. Mua thêm bộ nhớ Google.

teamDriveFileLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi người dùng cố gắng vượt quá giới hạn mục nghiêm ngặt trên một bộ nhớ dùng chung. Mỗi thư mục trong bộ nhớ dùng chung của người dùng có giới hạn 500.000 mục, bao gồm cả các tệp, thư mục và lối tắt. Giới hạn này dựa trên số lượng mục, không phải mức sử dụng bộ nhớ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Giới hạn bộ nhớ dùng chung trong Google Drive.

Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "teamDriveFileLimitExceeded",
    "message": "The file limit for this shared drive has been exceeded."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "The file limit for this shared drive has been exceeded."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy giảm số lượng mục trong bộ nhớ dùng chung. Những bộ nhớ dùng chung có quá nhiều tệp có thể khó sắp xếp và tìm kiếm.

teamDriveHierarchyTooDeep

Lỗi teamDriveHierarchyTooDeep xảy ra khi đã vượt quá giới hạn về số lượng cấp độ thư mục lồng trong bộ nhớ dùng chung. Bộ nhớ dùng chung của người dùng không được chứa hơn 100 cấp thư mục lồng nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Giới hạn về độ sâu của thư mục.

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "global",
  "reason": "teamDriveHierarchyTooDeep",
  "message": "The shared drive hierarchy depth will exceed the limit."
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "The shared drive hierarchy depth will exceed the limit."
 }
}

Cách khắc phục lỗi này:

 1. Thông báo cho người dùng rằng bộ nhớ dùng chung không cho phép đặt thư mục vào sâu hơn 100 cấp.
 2. Nếu người dùng phải tạo một thư mục lồng khác, hãy hướng dẫn họ sắp xếp lại thư mục mẹ dự kiến sao cho có ít hơn 100 cấp độ hoặc sử dụng một thư mục mẹ khác đáp ứng yêu cầu.

teamDriveMembershipRequired

Lỗi này xảy ra khi người dùng cố gắng truy cập vào bộ nhớ dùng chung mà họ không phải là thành viên. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "teamDriveMembershipRequired",
    "message": "The attempted action requires shared drive membership."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "The attempted action requires shared drive membership."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy thử bất kỳ cách nào sau đây:

 1. Hãy yêu cầu người quản lý bộ nhớ dùng chung đó cấp cho bạn các quyền thích hợp đối với hành động mà bạn phải thực hiện.

 2. Xem lại Vai trò và quyền của Drive để tìm hiểu ai có thể truy cập và quản lý bộ nhớ dùng chung. Bạn cũng có thể xem thêm thông tin về các cấp truy cập trong bài viết Tạo bộ nhớ dùng chung.

teamDrivesFolderMoveInNotSupported

Lỗi này xảy ra khi người dùng cố gắng di chuyển một thư mục từ Drive của tôi sang một bộ nhớ dùng chung. Mẫu JSON sau đây minh hoạ lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "teamDrivesFolderMoveInNotSupported",
    "message": "Moving folders into shared drives is not supported."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "Moving folders into shared drives is not supported."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy thử bất kỳ cách nào sau đây:

 • Di chuyển từng mục từ thư mục đó vào bộ nhớ dùng chung bằng API Drive. Đặt tham số supportsAllDrives=true để biểu thị khả năng hỗ trợ cả Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung.

 • Nếu bạn phải di chuyển thư mục vào bộ nhớ dùng chung, hãy sử dụng giao diện người dùng Drive. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Di chuyển thư mục vào bộ nhớ dùng chung trong vai trò quản trị viên.

teamDrivesParentLimit

Lỗi này xảy ra khi người dùng cố gắng thêm nhiều mục gốc vào một mục trong bộ nhớ dùng chung. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "teamDrivesParentLimit",
    "message": "A shared drive item must have exactly one parent."
   }
  ],
  "code": 403,
  "message": "A shared drive item must have exactly one parent."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy sử dụng lối tắt trên Drive để thêm nhiều đường liên kết vào một tệp. Mặc dù lối tắt chỉ có thể có một thành phần mẹ, nhưng bạn có thể sao chép tệp lối tắt đến các vị trí khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo lối tắt đến tệp trên Drive.

UrlLeaseLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi cố gắng lưu dữ liệu trò chơi trên Google Play thông qua ứng dụng của bạn. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "usageLimits",
  "reason": "UrlLeaseLimitExceeded",
  "message": "Too many pending uploads for this snapshot. Please finish or cancel some before creating more."
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "Too many pending uploads for this snapshot. Please finish or cancel some before creating more."
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy hoàn tất hoặc huỷ mọi tệp tải lên để chụp bản tổng quan nhanh trước khi tạo thêm.

userRateLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi đã đạt đến giới hạn trên mỗi người dùng. Đây có thể là một giới hạn từ bảng điều khiển Google Cloud hoặc giới hạn từ phần phụ trợ Drive. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
 "errors": [
  {
  "domain": "usageLimits",
  "reason": "userRateLimitExceeded",
  "message": "User Rate Limit Exceeded"
  }
 ],
 "code": 403,
 "message": "User Rate Limit Exceeded"
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy thử bất kỳ cách nào sau đây:

 • Tăng hạn mức trên mỗi người dùng trong dự án Google Cloud. Để biết thêm thông tin, hãy yêu cầu tăng hạn mức.

Để biết thông tin về hạn mức của API Drive, hãy tham khảo bài viết Giới hạn sử dụng.

Lỗi 404

Những lỗi này có nghĩa là tài nguyên được yêu cầu không tồn tại hoặc không truy cập được.

notFound

Lỗi này xảy ra khi người dùng không có quyền đọc tệp hoặc tệp không tồn tại. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "global",
    "reason": "notFound",
    "message": "File not found {fileId}"
   }
  ],
  "code": 404,
  "message": "File not found: {fileId}"
 }
}

Cách khắc phục lỗi này:

 1. Nếu tệp nằm trong bộ nhớ dùng chung và bạn đang sử dụng phương thức files.get, hãy đảm bảo tham số truy vấn supportsAllDrives được đặt thành true.
 2. Thông báo cho người dùng rằng họ không có quyền đọc tệp hoặc tệp không tồn tại.
 3. Hướng dẫn người dùng liên hệ với chủ sở hữu tệp và yêu cầu cấp quyền truy cập vào tệp.

Lỗi 429

Những lỗi này có nghĩa là có quá nhiều yêu cầu được gửi đến API quá nhanh.

rateLimitExceeded

Lỗi này xảy ra khi người dùng gửi quá nhiều yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định. Mẫu JSON sau đây thể hiện lỗi này:

{
 "error": {
  "errors": [
   {
    "domain": "usageLimits",
    "reason": "rateLimitExceeded",
    "message": "Rate Limit Exceeded"
   }
  ],
  "code": 429,
  "message": "Rate Limit Exceeded"s
 }
}

Để khắc phục lỗi này, hãy sử dụng tính năng thời gian đợi luỹ thừa để thử lại yêu cầu.

Lỗi 500, 502, 503, 504

Những lỗi này xảy ra khi một lỗi máy chủ không mong muốn phát sinh trong khi xử lý yêu cầu. Nhiều vấn đề có thể gây ra những lỗi này, bao gồm cả việc về thời gian của một yêu cầu trùng lặp với một yêu cầu khác hoặc một yêu cầu cho một hành động không được hỗ trợ, chẳng hạn như cố gắng cập nhật các quyền cho một trang duy nhất trong Google Sites thay vì toàn bộ trang web.

Dưới đây là danh sách các lỗi 5xx:

 • 500 Lỗi phụ trợ
 • 502 Cổng vào không hợp lệ
 • 503 Không có dịch vụ
 • 504 Cổng vào không nhận được phản hồi kịp thời trong thời gian chờ

Để khắc phục lỗi này, hãy sử dụng tính năng thời gian đợi luỹ thừa để thử lại yêu cầu.