Chia sẻ tệp, thư mục & drive

Mỗi tệp, thư mục và bộ nhớ dùng chung trên Google Drive đều có tài nguyên quyền được liên kết. Mỗi tài nguyên xác định quyền của một type cụ thể (người dùng, nhóm, miền, bất kỳ ai) và role, chẳng hạn như "người nhận xét" hoặc "người đọc". Ví dụ: một tệp có thể có quyền cấp cho người dùng cụ thể (type=user) quyền chỉ có thể đọc (role=reader) trong khi một quyền khác cấp cho các thành viên của một nhóm cụ thể (type=group) khả năng thêm nhận xét vào tệp (role=commenter).

Để xem danh sách đầy đủ các vai trò và các thao tác mà mỗi vai trò được phép, hãy tham khảo phần Vai trò và quyền.

Các trường hợp chia sẻ tài nguyên Drive

Có 5 loại tình huống chia sẻ:

 1. Để chia sẻ một tệp trong Drive của tôi, người dùng phải có role=writer hoặc role=owner.

 2. Để chia sẻ một thư mục trong Drive của tôi, người dùng phải có role=writer hoặc role=owner.

  • Nếu bạn đặt giá trị boolean writersCanShare thành False cho tệp, thì người dùng phải có role=owner thoải mái hơn.

  • Không cho phép quyền truy cập tạm thời (được quản lý theo ngày và giờ hết hạn) đối với các thư mục Drive của tôi bằng role=writer. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đặt ngày hết hạn để giới hạn quyền truy cập vào tệp.

 3. Để chia sẻ tệp trong bộ nhớ dùng chung, người dùng phải có role=writer, role=fileOrganizer hoặc role=organizer.

  • Chế độ cài đặt writersCanShare không áp dụng cho các mục trong bộ nhớ dùng chung. Thuộc tính này được coi là luôn đặt là True.
 4. Để chia sẻ một thư mục trong bộ nhớ dùng chung, người dùng phải có role=organizer.

  • Nếu bạn đặt chế độ hạn chế sharingFoldersRequiresOrganizerPermission trên một bộ nhớ dùng chung thành False, thì người dùng có role=fileOrganizer có thể chia sẻ các thư mục trong bộ nhớ dùng chung đó.
 5. Để quản lý gói thành viên của bộ nhớ dùng chung, người dùng phải có role=organizer. Chỉ người dùng và nhóm mới có thể là thành viên của bộ nhớ dùng chung.

Đặt ngày hết hạn để giới hạn quyền truy cập vào tệp

Khi làm việc với người khác trong một dự án nhạy cảm, bạn nên hạn chế họ truy cập vào một số tệp nhất định trong Drive sau một khoảng thời gian. Đối với các tệp trong Drive của tôi, bạn có thể đặt ngày hết hạn để giới hạn hoặc xoá quyền truy cập vào tệp đó.

Cách đặt ngày hết hạn:

Trường expirationTime biểu thị thời điểm quyền hết hạn bằng cách sử dụng RFC 3339 date-time. Thời gian hết hạn có các quy định hạn chế sau:

 • Bạn chỉ có thể đặt các chế độ cài đặt này theo quyền của người dùng và nhóm.
 • Thời gian phải là thời gian trong tương lai.
 • Thời gian không được quá một năm trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về ngày hết hạn, hãy xem các bài viết sau:

Truyền quyền

Danh sách quyền của một thư mục sẽ truyền xuống dưới, đồng thời tất cả tệp con và thư mục đều kế thừa các quyền từ thư mục mẹ. Bất cứ khi nào quyền hoặc hệ phân cấp thay đổi, việc truyền tải sẽ diễn ra định kỳ qua tất cả các thư mục lồng nhau. Ví dụ: nếu một tệp tồn tại trong một thư mục và thư mục đó được di chuyển trong một thư mục khác, thì các quyền trên thư mục mới sẽ được truyền đến tệp đó. Nếu thư mục mới cấp cho người dùng tệp vai trò mới, chẳng hạn như "người ghi", thì vai trò đó sẽ ghi đè vai trò cũ của họ.

Ngược lại, nếu một tệp kế thừa role=writer từ một thư mục và được chuyển sang một thư mục khác có vai trò "người đọc", thì tệp đó sẽ kế thừa role=reader.

Bạn không thể xoá các quyền được kế thừa khỏi tệp hoặc thư mục trong bộ nhớ dùng chung. Thay vào đó, các quyền này phải được điều chỉnh trên cấp độ gốc trực tiếp hoặc gián tiếp mà chúng được kế thừa. Bạn có thể xoá các quyền được kế thừa khỏi các mục trong "Drive của tôi" hoặc "Được chia sẻ với tôi".

Ngược lại, các quyền kế thừa có thể bị ghi đè trên một tệp hoặc thư mục trong Drive của tôi. Vì vậy, nếu một tệp kế thừa role=writer từ thư mục Drive của tôi, thì bạn có thể đặt role=reader trên tệp đó để giảm cấp độ quyền của tệp.

Tính năng

Tài nguyên Quyền cuối cùng không xác định khả năng thực hiện thao tác trên tệp hoặc thư mục của người dùng hiện tại. Thay vào đó, tài nguyên Files (Tệp) chứa một tập hợp các trường boolean capabilities dùng để cho biết liệu có thể thực hiện một thao tác trên tệp hoặc thư mục hay không. API Google Drive đặt các trường này dựa trên tài nguyên về quyền của người dùng hiện tại liên kết với tệp hoặc thư mục.

Ví dụ: khi Alex đăng nhập vào ứng dụng của bạn và cố gắng chia sẻ một tệp, vai trò của Alex sẽ được kiểm tra để xác định các quyền đối với tệp đó. Nếu vai trò cho phép họ chia sẻ tệp, thì capabilities liên quan đến tệp, chẳng hạn như canShare, sẽ được điền vào vai trò đó. Nếu Alex muốn chia sẻ tệp này, ứng dụng của bạn sẽ kiểm tra capabilities để đảm bảo canShare được đặt thành true.

Để biết ví dụ về cách truy xuất tệp capabilities, hãy xem bài viết Xác minh quyền của người dùng.

Tạo một quyền

Có 2 trường sau đây là cần thiết khi tạo quyền:

 • typetype xác định phạm vi của quyền (user, group, domain hoặc anyone). Quyền có type=user áp dụng cho một người dùng cụ thể, trong khi quyền có type=domain áp dụng cho mọi người trong một miền cụ thể.

 • role – Trường role xác định các thao tác mà type có thể thực hiện. Ví dụ: quyền có type=userrole=reader sẽ cấp cho người dùng cụ thể quyền chỉ có thể đọc vào tệp hoặc thư mục. Hoặc, một quyền có type=domainrole=commenter cho phép mọi người trong miền thêm nhận xét vào tệp. Để xem danh sách đầy đủ các vai trò và các thao tác được mỗi vai trò cho phép, hãy tham khảo phần Vai trò và quyền.

Khi tạo một quyền ở vị trí type=user hoặc type=group, bạn cũng phải cung cấp emailAddress để liên kết người dùng hoặc nhóm cụ thể với quyền đó.

Khi tạo một quyền trong đó type=domain, bạn cũng phải cung cấp một domain để liên kết một miền cụ thể với quyền đó.

Cách tạo quyền:

 1. Sử dụng phương thức permissions.create với fileId cho tệp hoặc thư mục được liên kết.
 2. Trong nội dung yêu cầu, hãy chỉ định typerole.
 3. Nếu type=user hoặc type=group, hãy cung cấp một emailAddress. Nếu là type=domain, hãy cung cấp domain.

Hiển thị ví dụ

Mã mẫu sau đây cho biết cách tạo một quyền. Phản hồi trả về một thực thể của tài nguyên Permission, bao gồm cả permissionId được chỉ định.

Yêu cầu

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID/permissions
{
 "requests": [
  {
    "type": "user",
    "role": "commenter",
    "emailAddress": "alex@altostrat.com"
  }
 ]
}

Đáp

{
  "kind": "drive#permission",
  "id": "PERMISSION_ID",
  "type": "user",
  "role": "commenter"
}

Sử dụng đối tượng mục tiêu

Đối tượng mục tiêu là các nhóm người (chẳng hạn như các phòng ban hoặc nhóm) mà bạn có thể đề xuất để người dùng chia sẻ các mục của họ. Bạn có thể khuyến khích người dùng chia sẻ các mục với đối tượng cụ thể hoặc hạn chế hơn thay vì toàn bộ tổ chức. Đối tượng mục tiêu có thể giúp bạn cải thiện tính bảo mật và quyền riêng tư cho dữ liệu, đồng thời giúp người dùng dễ dàng chia sẻ dữ liệu một cách phù hợp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Giới thiệu về đối tượng mục tiêu.

Cách sử dụng đối tượng mục tiêu:

 1. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google, hãy chuyển đến Trình đơn > Thư mục > Đối tượng mục tiêu.

  Chuyển đến phần Đối tượng mục tiêu

  Bạn phải đăng nhập bằng tài khoản có đặc quyền của quản trị viên cấp cao để thực hiện nhiệm vụ này.

 2. Trong Danh sách đối tượng mục tiêu, hãy nhấp vào tên của đối tượng mục tiêu. Để tạo đối tượng mục tiêu, hãy xem phần Tạo đối tượng mục tiêu

 3. Sao chép mã nhận dạng duy nhất từ URL của đối tượng mục tiêu: https://admin.google.com/ac/targetaudiences/ID.

 4. Tạo một quyền bằng type=domain rồi đặt trường domain thành ID.audience.googledomains.com.

Để xem cách người dùng tương tác với đối tượng mục tiêu, hãy xem bài viết Trải nghiệm người dùng khi chia sẻ đường liên kết.

Truy xuất tất cả các quyền đối với tệp, thư mục hoặc bộ nhớ dùng chung

Sử dụng phương thức permissions.list để truy xuất tất cả các quyền đối với tệp, thư mục hoặc bộ nhớ dùng chung.

Hiển thị ví dụ

Mã mẫu sau đây cho biết cách lấy tất cả các quyền. Phản hồi này trả về danh sách các quyền.

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID/permissions

Đáp

{
 "kind": "drive#permissionList",
 "permissions": [
  {
   "id": "PERMISSION_ID",
   "type": "user",
   "kind": "drive#permission",
   "role": "commenter"
  }
 ]
}

Xác minh quyền của người dùng

Khi mở một tệp, ứng dụng của bạn sẽ kiểm tra các chức năng của tệp đó và hiển thị giao diện người dùng để phản ánh các quyền của người dùng hiện tại. Ví dụ: nếu người dùng không có tính năng canComment trên tệp, thì tính năng nhận xét sẽ bị tắt trong giao diện người dùng.

Để biết thêm thông tin về capabilities, hãy xem phần Chức năng ở trên.

Để kiểm tra các khả năng, hãy gọi files.get bằng cách đặt tham số fileIdfields thành trường capabilities. Để biết thêm thông tin về các trường trả về bằng cách sử dụng tham số fields, hãy xem phần Trả về các trường cụ thể cho tệp.

Hiển thị ví dụ

Mã mẫu sau đây cho biết cách xác minh quyền của người dùng. Phản hồi này trả về danh sách các khả năng mà người dùng có trong tệp. Mỗi chức năng tương ứng với một thao tác chi tiết mà người dùng có thể thực hiện. Một số trường chỉ được điền sẵn cho các mục trong bộ nhớ dùng chung.

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID?fields=capabilities

Đáp

{
 "capabilities": {
  "canAcceptOwnership": false,
  "canAddChildren": false,
  "canAddMyDriveParent": false,
  "canChangeCopyRequiresWriterPermission": true,
  "canChangeSecurityUpdateEnabled": false,
  "canComment": true,
  "canCopy": true,
  "canDelete": true,
  "canDownload": true,
  "canEdit": true,
  "canListChildren": false,
  "canModifyContent": true,
  "canModifyContentRestriction": true,
  "canModifyLabels": true,
  "canMoveChildrenWithinDrive": false,
  "canMoveItemOutOfDrive": true,
  "canMoveItemWithinDrive": true,
  "canReadLabels": true,
  "canReadRevisions": true,
  "canRemoveChildren": false,
  "canRemoveMyDriveParent": true,
  "canRename": true,
  "canShare": true,
  "canTrash": true,
  "canUntrash": true
 }
}

Xác định nguồn vai trò cho các tệp và thư mục trong bộ nhớ dùng chung

Để thay đổi vai trò trên tệp hoặc thư mục, bạn phải biết nguồn của vai trò. Đối với bộ nhớ dùng chung, nguồn của vai trò có thể dựa trên tư cách thành viên của bộ nhớ dùng chung, vai trò đối với thư mục hoặc vai trò trên tệp.

Để xác định nguồn của vai trò của một bộ nhớ dùng chung hoặc các mục trong bộ nhớ đó, hãy gọi permissions.get bằng fileId, permissionId và tham số fields được đặt thành trường permissionDetails. Để tìm permissionId, hãy sử dụng permissions.list với fileId. Để tìm nạp trường permissionDetails theo yêu cầu permissions.list, hãy đặt tham số fields thành permissions/permissionDetails.

Trường này liệt kê tất cả các quyền truy cập tệp trực tiếp và kế thừa cho người dùng, nhóm hoặc miền.

Hiển thị ví dụ

Mã mẫu sau đây cho biết cách xác định nguồn vai trò. Phản hồi trả về permissionDetails của tài nguyên Permission. Trường inheritedFrom cung cấp mã nhận dạng của mục kế thừa quyền.

Yêu cầu

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID/permissions/PERMISSION_ID?fields=permissionDetails&supportsAllDrives=true

Đáp

{
 "permissionDetails": [
  {
   "permissionType": "member",
   "role": "commenter",
   "inheritedFrom": "INHERITED_FROM_ID",
   "inherited": true
  },
  {
   "permissionType": "file",
   "role": "writer",
   "inherited": false
  }
 ]
}

Thay đổi quyền

Để thay đổi quyền đối với tệp hoặc thư mục, bạn có thể thay đổi vai trò đã chỉ định:

 1. Gọi permissions.update bằng permissionId về quyền thay đổi và fileId cho tệp, thư mục hoặc bộ nhớ dùng chung được liên kết. Để tìm permissionId, hãy sử dụng permissions.list với fileId.

 2. Trong yêu cầu, hãy xác định role mới.

Bạn có thể cấp quyền đối với các tệp hoặc thư mục riêng lẻ trong bộ nhớ dùng chung ngay cả khi người dùng hoặc nhóm đã là thành viên. Ví dụ: Alex có role=commenter trong gói thành viên của họ của một bộ nhớ dùng chung. Tuy nhiên, ứng dụng của bạn có thể cấp cho Alex role=writer đối với một tệp trong bộ nhớ dùng chung. Trong trường hợp này, vì vai trò mới có quyền truy cập nhiều hơn vai trò được cấp thông qua tư cách thành viên, nên quyền mới sẽ trở thành vai trò hiệu quả đối với tệp hoặc thư mục.

Hiển thị ví dụ

Mã mẫu sau đây cho biết cách thay đổi quyền đối với tệp hoặc thư mục từ người nhận xét thành người ghi. Phản hồi này trả về một thực thể của tài nguyên Permission.

Yêu cầu

PATCH https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID/permissions/PERMISSION_ID
{
 "requests": [
  {
    "role": "writer"
  }
 ]
}

Đáp

{
 "kind": "drive#permission",
 "id": "PERMISSION_ID",
 "type": "user",
 "role": "writer"
}

Thu hồi quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục

Để thu hồi quyền truy cập vào một tệp hoặc thư mục, hãy gọi delete bằng fileIdpermissionId để xoá quyền đó.

Đối với các mục trong "Drive của tôi", bạn có thể xoá quyền được kế thừa. Việc xoá một quyền kế thừa sẽ thu hồi quyền truy cập vào mục đó và các mục con, nếu có.

Đối với các mục trong bộ nhớ dùng chung, bạn không thể thu hồi các quyền kế thừa. Thay vào đó, hãy cập nhật hoặc thu hồi quyền trên tệp hoặc thư mục mẹ.

Thao tác delete cũng dùng để xoá các quyền trực tiếp áp dụng cho tệp hoặc thư mục trong bộ nhớ dùng chung.

Hiển thị ví dụ

Mã mẫu sau đây cho biết cách thu hồi quyền truy cập bằng cách xoá một permissionId. Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ trống. Để xác nhận quyền đã bị xoá, hãy sử dụng permissions.list với fileId.

Yêu cầu

DELETE https://www.googleapis.com/drive/v3/files/FILE_ID/permissions/PERMISSION_ID

Chuyển quyền sở hữu tệp cho một tài khoản Google Workspace khác trong cùng tổ chức

Bạn có thể chuyển quyền sở hữu các tệp hiện có trong thư mục "Drive của tôi" từ một tài khoản Google Workspace sang một tài khoản khác trong cùng một tổ chức. Một tổ chức sở hữu bộ nhớ dùng chung sẽ sở hữu các tệp trong bộ nhớ đó. Do đó, chúng tôi không hỗ trợ chuyển quyền sở hữu đối với các tệp và thư mục trong bộ nhớ dùng chung. Người tổ chức của một bộ nhớ dùng chung có thể di chuyển các mục từ bộ nhớ dùng chung đó và vào "Drive của tôi" của riêng họ, thao tác này sẽ chuyển quyền sở hữu cho họ.

Để chuyển quyền sở hữu tệp trong "Drive của tôi", hãy làm theo một trong những cách sau:

 • Tạo một quyền đối với tệp để cấp quyền truy cập của chủ sở hữu (role=owner) cho một người dùng cụ thể (type=user).

 • Cập nhật quyền của một tệp hiện có bằng role=owner và chuyển quyền sở hữu cho người dùng đã chỉ định (transferOwnership=true).

Chuyển quyền sở hữu tệp từ tài khoản người dùng thông thường sang tài khoản người dùng khác

Bạn có thể chuyển quyền sở hữu tệp giữa các tài khoản người dùng cá nhân. Tuy nhiên, Drive không chuyển quyền sở hữu tệp giữa hai tài khoản người tiêu dùng cho đến khi chủ sở hữu mới tiềm năng đồng ý rõ ràng với việc chuyển. Cách chuyển quyền sở hữu tệp từ tài khoản người dùng thông thường này sang tài khoản người dùng khác:

 1. Chủ sở hữu hiện tại bắt đầu quá trình chuyển quyền sở hữu bằng cách tạo hoặc cập nhật quyền đối với tệp của chủ sở hữu mới tiềm năng. Quyền này phải bao gồm các chế độ cài đặt sau: role=writer, type=userpendingOwner=true. Nếu chủ sở hữu mới đang tạo quyền cho chủ sở hữu tiềm năng, thì hệ thống sẽ gửi một thông báo qua email đến chủ sở hữu mới tiềm năng để cho biết rằng họ đang được yêu cầu nắm quyền sở hữu tệp.

 2. Chủ sở hữu mới chấp nhận yêu cầu chuyển quyền sở hữu bằng cách tạo hoặc cập nhật quyền của họ đối với tệp. Quyền này phải bao gồm các chế độ cài đặt sau: role=ownertransferOwnership=true. Nếu chủ sở hữu mới đang tạo một quyền mới, thì hệ thống sẽ gửi thông báo qua email cho chủ sở hữu trước để thông báo rằng quyền sở hữu đã được chuyển.

Khi tệp được chuyển, vai trò của chủ sở hữu trước sẽ bị hạ cấp xuống writer.

Thay đổi nhiều quyền bằng yêu cầu hàng loạt

Bạn nên sử dụng yêu cầu hàng loạt để sửa đổi nhiều quyền.

Sau đây là ví dụ về cách sửa đổi quyền hàng loạt bằng thư viện ứng dụng.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/ShareFile.java
import com.google.api.client.googleapis.batch.BatchRequest;
import com.google.api.client.googleapis.batch.json.JsonBatchCallback;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonError;
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpHeaders;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.Permission;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate use-case of modify permissions. */
public class ShareFile {

 /**
  * Batch permission modification.
  * realFileId file Id.
  * realUser User Id.
  * realDomain Domain of the user ID.
  *
  * @return list of modified permissions if successful, {@code null} otherwise.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static List<String> shareFile(String realFileId, String realUser, String realDomain)
   throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
     TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
     guides on implementing OAuth2 for your application.application*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  final List<String> ids = new ArrayList<String>();


  JsonBatchCallback<Permission> callback = new JsonBatchCallback<Permission>() {
   @Override
   public void onFailure(GoogleJsonError e,
              HttpHeaders responseHeaders)
     throws IOException {
    // Handle error
    System.err.println(e.getMessage());
   }

   @Override
   public void onSuccess(Permission permission,
              HttpHeaders responseHeaders)
     throws IOException {
    System.out.println("Permission ID: " + permission.getId());

    ids.add(permission.getId());

   }
  };
  BatchRequest batch = service.batch();
  Permission userPermission = new Permission()
    .setType("user")
    .setRole("writer");

  userPermission.setEmailAddress(realUser);
  try {
   service.permissions().create(realFileId, userPermission)
     .setFields("id")
     .queue(batch, callback);

   Permission domainPermission = new Permission()
     .setType("domain")
     .setRole("reader");

   domainPermission.setDomain(realDomain);

   service.permissions().create(realFileId, domainPermission)
     .setFields("id")
     .queue(batch, callback);

   batch.execute();

   return ids;
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to modify permission: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/share_file.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def share_file(real_file_id, real_user, real_domain):
 """Batch permission modification.
 Args:
   real_file_id: file Id
   real_user: User ID
   real_domain: Domain of the user ID
 Prints modified permissions

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  ids = []
  file_id = real_file_id

  def callback(request_id, response, exception):
   if exception:
    # Handle error
    print(exception)
   else:
    print(f"Request_Id: {request_id}")
    print(f'Permission Id: {response.get("id")}')
    ids.append(response.get("id"))

  # pylint: disable=maybe-no-member
  batch = service.new_batch_http_request(callback=callback)
  user_permission = {
    "type": "user",
    "role": "writer",
    "emailAddress": "user@example.com",
  }
  batch.add(
    service.permissions().create(
      fileId=file_id,
      body=user_permission,
      fields="id",
    )
  )
  domain_permission = {
    "type": "domain",
    "role": "reader",
    "domain": "example.com",
  }
  domain_permission["domain"] = real_domain
  batch.add(
    service.permissions().create(
      fileId=file_id,
      body=domain_permission,
      fields="id",
    )
  )
  batch.execute()

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  ids = None

 return ids


if __name__ == "__main__":
 share_file(
   real_file_id="1dUiRSoAQKkM3a4nTPeNQWgiuau1KdQ_l",
   real_user="gduser1@workspacesamples.dev",
   real_domain="workspacesamples.dev",
 )

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/share_file.js
/**
 * Batch permission modification
 * @param{string} fileId file ID
 * @param{string} targetUserEmail username
 * @param{string} targetDomainName domain
 * @return{list} permission id
 * */
async function shareFile(fileId, targetUserEmail, targetDomainName) {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const permissionIds = [];

 const permissions = [
  {
   type: 'user',
   role: 'writer',
   emailAddress: targetUserEmail, // 'user@partner.com',
  },
  {
   type: 'domain',
   role: 'writer',
   domain: targetDomainName, // 'example.com',
  },
 ];
 // Note: Client library does not currently support HTTP batch
 // requests. When possible, use batched requests when inserting
 // multiple permissions on the same item. For this sample,
 // permissions are inserted serially.
 for (const permission of permissions) {
  try {
   const result = await service.permissions.create({
    resource: permission,
    fileId: fileId,
    fields: 'id',
   });
   permissionIds.push(result.data.id);
   console.log(`Inserted permission id: ${result.data.id}`);
  } catch (err) {
   // TODO(developer): Handle failed permissions
   console.error(err);
  }
 }
 return permissionIds;
}

1.199

drive/snippets/drive_v3/src/DriveShareFile.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function shareFile()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $realFileId = readline("Enter File Id: ");
    $realUser = readline("Enter user email address: ");
    $realDomain = readline("Enter domain name: ");
    $ids = array();
      $fileId = '1sTWaJ_j7PkjzaBWtNc3IzovK5hQf21FbOw9yLeeLPNQ';
      $fileId = $realFileId;
      $driveService->getClient()->setUseBatch(true);
      try {
        $batch = $driveService->createBatch();

        $userPermission = new Drive\Permission(array(
          'type' => 'user',
          'role' => 'writer',
          'emailAddress' => 'user@example.com'
        ));
        $userPermission['emailAddress'] = $realUser;
        $request = $driveService->permissions->create(
          $fileId, $userPermission, array('fields' => 'id'));
        $batch->add($request, 'user');
        $domainPermission = new Drive\Permission(array(
          'type' => 'domain',
          'role' => 'reader',
          'domain' => 'example.com'
        ));
        $userPermission['domain'] = $realDomain;
        $request = $driveService->permissions->create(
          $fileId, $domainPermission, array('fields' => 'id'));
        $batch->add($request, 'domain');
        $results = $batch->execute();

        foreach ($results as $result) {
          if ($result instanceof Google_Service_Exception) {
            // Handle error
            printf($result);
          } else {
            printf("Permission ID: %s\n", $result->id);
            array_push($ids, $result->id);
          }
        }
      } finally {
        $driveService->getClient()->setUseBatch(false);
      }
      return $ids;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/ShareFile.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Drive.v3.Data;
using Google.Apis.Requests;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate use-case of Drive modify permissions.
  public class ShareFile
  {
    /// <summary>
    /// Batch permission modification.
    /// </summary>
    /// <param name="realFileId">File id.</param>
    /// <param name="realUser">User id.</param>
    /// <param name="realDomain">Domain id.</param>
    /// <returns>list of modified permissions, null otherwise.</returns>
    public static IList<String> DriveShareFile(string realFileId, string realUser, string realDomain)
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential.GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        var ids = new List<String>();
        var batch = new BatchRequest(service);
        BatchRequest.OnResponse<Permission> callback = delegate(
          Permission permission,
          RequestError error,
          int index,
          HttpResponseMessage message)
        {
          if (error != null)
          {
            // Handle error
            Console.WriteLine(error.Message);
          }
          else
          {
            Console.WriteLine("Permission ID: " + permission.Id);
          }
        };
        Permission userPermission = new Permission()
        {
          Type = "user",
          Role = "writer",
          EmailAddress = realUser
        };

        var request = service.Permissions.Create(userPermission, realFileId);
        request.Fields = "id";
        batch.Queue(request, callback);

        Permission domainPermission = new Permission()
        {
          Type = "domain",
          Role = "reader",
          Domain = realDomain
        };
        request = service.Permissions.Create(domainPermission, realFileId);
        request.Fields = "id";
        batch.Queue(request, callback);
        var task = batch.ExecuteAsync();
        task.Wait();
        return ids;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}