GoogleMap.OnInfoWindowClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnInfoWindowClickListener

Giao diện gọi lại cho các sự kiện nhấp/nhấn trên cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onInfoWindowClick(Điểm đánh dấu Marker)
Được gọi khi cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu được nhấp vào.

Phương thức công khai

public trừu tượng onInfoWindowClick (Điểm đánh dấu Marker)

Được gọi khi cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu được nhấp vào.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
bút dạ Điểm đánh dấu của cửa sổ thông tin đã được nhấp vào.