GoogleMap.OnInfoWindowClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnInfoWindowClickListener

Giao diện gọi lại cho các sự kiện nhấp/nhấn trên cửa sổ thông tin của một điểm đánh dấu.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onInfoWindowClick(Điểm đánh dấu Marker)
Được gọi khi cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu được nhấp vào.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng void onInfoWindowClick (Marker marker)

Được gọi khi cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu được nhấp vào.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
điểm đánh dấu Điểm đánh dấu của cửa sổ thông tin mà người dùng nhấp vào.