GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener

Giao diện gọi lại cho các sự kiện đóng trên cửa sổ thông tin của một điểm đánh dấu.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onInfoWindowClose(Điểm đánh dấu Marker)
Được gọi khi cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu bị đóng.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng void onInfoWindowClose (Marker mark)

Được gọi khi cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu bị đóng.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
điểm đánh dấu Điểm đánh dấu của cửa sổ thông tin đã đóng.