GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnInfoWindowCloseListener

Giao diện gọi lại cho các sự kiện đóng trên cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onInfoWindowClose(điểm đánh dấu Marker)
Được gọi khi cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu đang đóng.

Phương thức công khai

public void void onInfoWindowClose (Điểm đánh dấu Marker)

Được gọi khi cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu đang đóng.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
bút dạ Điểm đánh dấu cửa sổ thông tin đã đóng.