GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấn và giữ cửa sổ thông tin của một điểm đánh dấu.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onInfoWindowLongClick(Điểm đánh dấu Marker)
Được gọi khi người dùng thực hiện cử chỉ nhấn và giữ trên cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu.

Phương thức công khai

public abstract void onInfoWindowLongClick (Marker mark)

Được gọi khi người dùng thực hiện cử chỉ nhấn và giữ trên cửa sổ thông tin của điểm đánh dấu.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
điểm đánh dấu Điểm đánh dấu mà cửa sổ thông tin được neo vào.