GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnInfoWindowLongClickListener

Giao diện gọi lại khi người dùng nhấn và giữ cửa sổ thông tin điểm đánh dấu.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onInfoWindowLongClick(Điểm đánh dấu Marker)
Được gọi khi người dùng thực hiện cử chỉ nhấn và giữ trên cửa sổ thông tin điểm đánh dấu.

Phương thức công khai

public trừu tượng onInfoWindowLongClick (Điểm đánh dấu Marker)

Được gọi khi người dùng thực hiện cử chỉ nhấn và giữ trên cửa sổ thông tin điểm đánh dấu.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
bút dạ Điểm đánh dấu nơi neo cửa sổ thông tin.