GoogleMap.OnPoiClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnPoiClickListener

Trình nghe các thao tác nhấn POI.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onPoiClick(PointOfinterest poi)
Được gọi khi điểm yêu thích được nhấp hoặc nhấn.

Phương thức công khai

công khai trừu tượng onPoiClick (PointOfinterest poi)

Được gọi khi điểm yêu thích được nhấp hoặc nhấn.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
CANNOT TRANSLATE Địa điểm ưa thích được nhấp hoặc nhấn vào.