GoogleMap.OnPoiClickListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnPoiClickListener

Trình nghe cho các lượt nhấn vào địa điểm yêu thích.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onPoiClick(PointOfInterest poi)
Được gọi khi một POI được nhấp hoặc nhấn.

Phương thức công khai

công khai tóm tắt void onPoiClick (PointOfInterest poi)

Được gọi khi một POI được nhấp hoặc nhấn.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
thông tin vị trí Địa điểm yêu thích được nhấp hoặc nhấn.