Event system

vùng chứa tên event

google.maps.event không gian tên

addListener
addListener(instance, eventName, handler)
Thông số:
Giá trị trả về: MapsEventListener
Thêm hàm trình nghe đã cho vào tên sự kiện đã cho cho thực thể đối tượng đã cho. Trả về giá trị nhận dạng cho trình nghe này. Bạn có thể sử dụng giá trị nhận dạng này với removeListener().
addListenerOnce
addListenerOnce(instance, eventName, handler)
Thông số:
Giá trị trả về: MapsEventListener
Giống như addListener, nhưng trình xử lý sẽ tự xoá sau khi xử lý sự kiện đầu tiên.
clearInstanceListeners
clearInstanceListeners(instance)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Xoá tất cả trình nghe cho tất cả sự kiện của thực thể đã cho.
clearListeners
clearListeners(instance, eventName)
Thông số:
 • instanceObject
 • eventNamestring
Giá trị trả về: Không có
Xoá tất cả trình nghe cho sự kiện đã cho của phiên bản đã cho.
hasListeners
hasListeners(instance, eventName)
Thông số:
 • instanceObject
 • eventName: string
Giá trị trả về: boolean
Trả về nếu có các trình nghe cho sự kiện đã cho trên thực thể đã cho. Có thể được dùng để lưu phép tính toán chi tiết sự kiện tốn kém.
removeListener
removeListener(listener)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Xoá trình nghe đã cho. Trình nghe lẽ ra phải được trả về bằng addListener ở trên. Tương đương với việc gọi listener.remove().
trigger
trigger(instance, eventName, eventArgs)
Thông số:
 • instanceObject
 • eventName: string
 • eventArgs: ...*
Giá trị trả về: Không có
Kích hoạt sự kiện cụ thể. Tất cả đối số sau eventName được chuyển dưới dạng đối số cho trình nghe.
addDomListener
addDomListener(instance, eventName, handler[, capture])
Thông số:
 • instanceObject
 • eventNamestring
 • handler: Function
 • captureboolean optional
Giá trị trả về: MapsEventListener
Đăng ký trình xử lý sự kiện trên nhiều trình duyệt. Trình nghe này bị xoá bằng cách gọi removeListener(handle) cho ô điều khiển mà hàm này trả về.
addDomListenerOnce
addDomListenerOnce(instance, eventName, handler[, capture])
Thông số:
 • instanceObject
 • eventName: string
 • handlerFunction
 • captureboolean optional
Giá trị trả về: MapsEventListener
Trình bao bọc xung quanh addDomListener, xoá trình nghe sau sự kiện đầu tiên.

Giao diện MapsEventListener

Giao diện google.maps.MapsEventListener

Trình nghe sự kiện do google.maps.event.addListener() và bạn bè tạo.

remove
remove()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Xoá trình nghe

Việc gọi listener.remove() tương đương với google.maps.event.removeListener(listener).

Lớp MVCObject

Lớp google.maps.MVCObject

Lớp cơ sở triển khai KVO.

Hàm khởi tạo MVCObject được đảm bảo là một hàm trống. Vì vậy, bạn có thể kế thừa từ hàm MVCObject này bằng cách viết MySubclass.prototype = new google.maps.MVCObject();. Trừ phi có lưu ý khác, điều này không đúng với các lớp khác trong API và tính năng kế thừa từ các lớp khác trong API không được hỗ trợ.

MVCObject
MVCObject()
Thông số: Không có
Tạo MVCObject.
addListener
addListener(eventName, handler)
Thông số:
Giá trị trả về: MapsEventListener
Thêm hàm trình nghe đã cho vào tên sự kiện đã cho. Trả về giá trị nhận dạng cho trình nghe này. google.maps.event.removeListener có thể được sử dụng với trình nghe này.
bindTo
bindTo(key, target[, targetKey, noNotify])
Thông số:
 • keystring
 • targetMVCObject
 • targetKey: string optional
 • noNotify: boolean optional
Giá trị trả về: Không có
Liên kết Chế độ xem với Mô hình.
get
get(key)
Thông số:
 • keystring
Giá trị trả về: ?
Nhận giá trị.
notify
notify(key)
Thông số:
 • key: string
Giá trị trả về: Không có
Thông báo cho tất cả người quan sát về sự thay đổi trên tài sản này. Điều này thông báo cho cả hai đối tượng được liên kết với tài sản của đối tượng cũng như đối tượng mà nó được liên kết.
set
set(key, value)
Thông số:
 • keystring
 • value: *
Giá trị trả về: Không có
Đặt một giá trị.
setValues
setValues([values])
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Đặt một tập hợp các cặp khoá-giá trị.
unbind
unbind(key)
Thông số:
 • key: string
Giá trị trả về: Không có
Xoá liên kết. Việc huỷ liên kết sẽ đặt tài sản không liên kết thành giá trị hiện tại. Đối tượng sẽ không được thông báo vì giá trị chưa thay đổi.
unbindAll
unbindAll()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Xóa tất cả các liên kết.

Lớp MVCArray

Lớp google.maps.MVCArray<T>

Lớp này mở rộng MVCObject.

MVCArray
MVCArray([array])
Thông số:
 • arrayArray<T> optional
Một mảng MVC có thể thay đổi.
clear
clear()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Xoá tất cả các phần tử khỏi mảng.
forEach
forEach(callback)
Thông số:
 • callbackfunction(T, number): void
Giá trị trả về: Không có
Lặp lại trên mỗi phần tử, gọi lệnh gọi lại được cung cấp. Lệnh gọi lại được gọi cho từng thành phần như: callback(Element, index).
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Array<T>
Trả về một tham chiếu đến Array cơ bản. Cảnh báo: nếu Array bị thay đổi, thì sẽ không có sự kiện nào được đối tượng này kích hoạt.
getAt
getAt(i)
Thông số:
 • inumber
Giá trị trả về: T
Trả về phần tử tại chỉ mục được chỉ định.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về số lượng phần tử trong mảng này.
insertAt
insertAt(i, elem)
Thông số:
 • i: number
 • elemT
Giá trị trả về: Không có
Chèn một phần tử vào chỉ mục đã chỉ định.
pop
pop()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: T
Xoá phần tử cuối cùng của mảng và trả về phần tử đó.
push
push(elem)
Thông số:
 • elem: T
Giá trị trả về: number
Thêm một phần tử vào cuối mảng và trả về độ dài mới của mảng.
removeAt
removeAt(i)
Thông số:
 • i: number
Giá trị trả về: T
Xoá một phần tử khỏi chỉ mục được chỉ định.
setAt
setAt(i, elem)
Thông số:
 • inumber
 • elem: T
Giá trị trả về: Không có
Đặt phần tử tại chỉ mục được chỉ định.
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
insert_at
function(index)
Đối số:
 • index: number
Sự kiện này được kích hoạt khi insertAt() được gọi. Sự kiện này chuyển chỉ mục đã chuyển đến insertAt().
remove_at
function(index, removed)
Đối số:
 • index: number
 • removedT Phần tử bị xóa khỏi mảng tại index.
Sự kiện này được kích hoạt khi removeAt() được gọi. Sự kiện này chuyển chỉ mục đã chuyển đến removeAt() và phần tử đã bị xoá khỏi mảng.
set_at
function(index, previous)
Đối số:
 • index: number
 • previousT Phần tử trước đó nằm trong mảng tại index.
Sự kiện này được kích hoạt khi setAt() được gọi. Sự kiện này chuyển chỉ mục đã được chuyển đến setAt() và phần tử trước đó đã có trong mảng ở chỉ mục đó.

Giao diện ErrorEvent

Giao diện google.maps.ErrorEvent

Một sự kiện có lỗi liên quan.

error
Loại: Error
Lỗi liên quan đến sự kiện.