Event system

lớp event

Lớp google.maps.event

Không gian tên cho tất cả hàm sự kiện công khai

Truy cập bằng cách gọi const {event} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

addListener
addListener(instance, eventName, handler)
Thông số: 
Giá trị trả về:  MapsEventListener
Thêm hàm trình nghe đã cho vào tên sự kiện đã cho cho thực thể đối tượng đã cho. Trả về giá trị nhận dạng cho trình nghe này (có thể dùng với removeListener()).
addListenerOnce
addListenerOnce(instance, eventName, handler)
Thông số: 
Giá trị trả về:  MapsEventListener
Giống như addListener, nhưng trình xử lý sẽ tự xoá sau khi xử lý sự kiện đầu tiên.
clearInstanceListeners
clearInstanceListeners(instance)
Thông số: 
Giá trị trả về:  void
Xóa tất cả trình nghe cho tất cả các sự kiện cho bản sao đã cho.
clearListeners
clearListeners(instance, eventName)
Thông số: 
 • instanceObject
 • eventNamestring
Giá trị trả về:  void
Xoá tất cả trình nghe cho sự kiện đã cho cho bản sao đó.
hasListeners
hasListeners(instance, eventName)
Thông số: 
 • instanceObject
 • eventNamestring
Giá trị trả về:  boolean
Trả về nếu có trình nghe cho sự kiện đã cho trên bản sao đã cho. Có thể dùng để lưu chi tiết tính toán chi tiết sự kiện tốn kém.
removeListener
removeListener(listener)
Thông số: 
Giá trị trả về:  void
Xoá trình nghe cố định đã được trả về bởi addListener ở trên. Tương đương với việc gọi listener.remove().
trigger
trigger(instance, eventName, eventArgs)
Thông số: 
 • instanceObject
 • eventNamestring
 • eventArgs...?
Giá trị trả về:  void
Kích hoạt sự kiện cụ thể. Tất cả đối số sau eventName được truyền dưới dạng đối số cho trình nghe.
addDomListener
addDomListener(instance, eventName, handler[, capture])
Thông số: 
 • instanceObject
 • eventNamestring
 • handlerFunction
 • captureboolean optional
Giá trị trả về:  MapsEventListener
Đăng ký trình xử lý sự kiện trên nhiều trình duyệt. Trình nghe này bị xoá bằng cách gọi hàm removeListener(handle) cho tên người dùng mà hàm này trả về.
addDomListenerOnce
addDomListenerOnce(instance, eventName, handler[, capture])
Thông số: 
 • instanceObject
 • eventNamestring
 • handlerFunction
 • captureboolean optional
Giá trị trả về:  MapsEventListener
Trình bao bọc xung quanh addDomListener sẽ xoá trình nghe sau sự kiện đầu tiên.

Giao diện MapsEventListener

Giao diện google.maps.MapsEventListener

Một trình nghe sự kiện do google.maps.event.addListener() và bạn bè tạo ra.

remove
remove()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  void
Xoá trình nghe.

Việc gọi listener.remove() tương đương với google.maps.event.removeListener(listener).

Lớp MVCObject

Lớp google.maps.MVCObject

Lớp cơ sở triển khai KVO.

Hàm khởi tạo MVCObject được đảm bảo là một hàm trống. Vì vậy, bạn có thể kế thừa từ hàm MVCObject bằng cách viết MySubclass.prototype = new google.maps.MVCObject();. Trừ trường hợp có lưu ý khác, điều này không đúng với các lớp khác trong API và không hỗ trợ kế thừa từ các lớp khác trong API.

Truy cập bằng cách gọi const {MVCObject} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

MVCObject
MVCObject()
Thông số: Không có
Tạo MVCObject.
addListener
addListener(eventName, handler)
Thông số: 
 • eventNamestring
 • handlerFunction
Giá trị trả về:  MapsEventListener
Thêm hàm trình nghe đã cho vào tên sự kiện đã cho. Trả về giá trị nhận dạng cho trình nghe có thể sử dụng với google.maps.event.removeListener này.
bindTo
bindTo(key, target[, targetKey, noNotify])
Thông số: 
 • keystring
 • targetMVCObject
 • targetKeystring optional
 • noNotifyboolean optional
Giá trị trả về: Không có
Liên kết Chế độ xem với mô hình.
get
get(key)
Thông số: 
 • keystring
Giá trị trả về:  ?
Nhận giá trị.
notify
notify(key)
Thông số: 
 • keystring
Giá trị trả về: Không có
Thông báo cho tất cả người quan sát về sự thay đổi trên tài sản này. Việc này thông báo cho cả hai đối tượng được liên kết với thuộc tính của đối tượng cũng như đối tượng mà nó được liên kết.
set
set(key, value)
Thông số: 
 • keystring
 • value*
Giá trị trả về: Không có
Đặt một giá trị.
setValues
setValues([values])
Thông số: 
Giá trị trả về: Không có
Đặt một tập hợp các cặp khoá-giá trị.
unbind
unbind(key)
Thông số: 
 • keystring
Giá trị trả về: Không có
Xoá một liên kết. Khi bạn huỷ liên kết, thuộc tính không liên kết sẽ được đặt thành giá trị hiện tại. Đối tượng sẽ không được thông báo vì giá trị này chưa thay đổi.
unbindAll
unbindAll()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Xoá tất cả đường liên kết.

Lớp MVCArray

Lớp google.maps.MVCArray<T>

Lớp này mở rộng MVCObject.

Truy cập bằng cách gọi const {MVCArray} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

MVCArray
MVCArray([array])
Thông số: 
 • arrayArray<T> optional
Một mảng MVC có thể thay đổi.
clear
clear()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Xóa tất cả các phần tử khỏi mảng.
forEach
forEach(callback)
Thông số: 
 • callbackfunction(T, number): void
Giá trị trả về: Không có
Lặp lại từng phần tử, gọi lệnh gọi lại đã cung cấp. Lệnh gọi lại được gọi cho mỗi phần tử như: callback(element, index).
getArray
getArray()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  Array<T>
Trả về tham chiếu đến Array cơ bản. Cảnh báo: nếu Mảng bị thay đổi, đối tượng này sẽ không kích hoạt sự kiện nào.
getAt
getAt(i)
Thông số: 
 • inumber
Giá trị trả về:  T
Trả về phần tử ở chỉ mục đã chỉ định.
getLength
getLength()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  number
Trả về số lượng phần tử trong mảng này.
insertAt
insertAt(i, elem)
Thông số: 
 • inumber
 • elemT
Giá trị trả về: Không có
Chèn một phần tử ở chỉ mục đã chỉ định.
pop
pop()
Thông số: Không có
Giá trị trả về:  T
Xóa phần tử cuối cùng của mảng và trả về phần tử đó.
push
push(elem)
Thông số: 
 • elemT
Giá trị trả về:  number
Thêm một phần tử vào cuối mảng và trả về độ dài mới của mảng.
removeAt
removeAt(i)
Thông số: 
 • inumber
Giá trị trả về:  T
Xoá một phần tử khỏi chỉ mục đã chỉ định.
setAt
setAt(i, elem)
Thông số: 
 • inumber
 • elemT
Giá trị trả về: Không có
Đặt một phần tử ở chỉ mục đã chỉ định.
Kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
insert_at
function(index)
Đối số: 
 • indexnumber
Sự kiện này được kích hoạt khi insertAt() được gọi. Sự kiện này chuyển chỉ mục đã được chuyển đến insertAt().
remove_at
function(index, removed)
Đối số: 
 • indexnumber
 • removedT Phần tử bị xóa khỏi mảng tại index.
Sự kiện này được kích hoạt khi removeAt() được gọi. Sự kiện này chuyển chỉ mục đã truyền đến removeAt() và phần tử đã bị xoá khỏi mảng.
set_at
function(index, previous)
Đối số: 
 • indexnumber
 • previousT Phần tử trước đó nằm trong mảng tại index.
Sự kiện này được kích hoạt khi setAt() được gọi. Sự kiện này chuyển chỉ mục đã truyền đến setAt() và phần tử trước đó nằm trong mảng tại chỉ mục đó.

Giao diện ErrorEvent

Giao diện google.maps.ErrorEvent

Một sự kiện có lỗi liên quan.

error
Loại:  Error
Lỗi liên quan đến sự kiện này.