Service

Lớp StreetViewService

Lớp google.maps.StreetViewService

Đối tượng StreetViewService thực hiện các lượt tìm kiếm về dữ liệu Chế độ xem phố.

StreetViewService
StreetViewService()
Thông số: Không có
Tạo một StreetViewService, cung cấp giao diện cho dữ liệu được lưu trữ trong dịch vụ Chế độ xem phố.
getPanorama
getPanorama(request[, callback])
Thông số:
Giá trị trả về: Promise<StreetViewResponse>
Truy xuất StreetViewPanoramaData cho ảnh toàn cảnh phù hợp với yêu cầu truy vấn Chế độ xem phố được cung cấp. StreetViewPanoramaData được truyền đến lệnh gọi lại được cung cấp.

Hằng số StreetViewStatus

Hằng số google.maps.StreetViewStatus

Trạng thái mà StreetViewService trả về sau khi hoàn tất một yêu cầu Chế độ xem phố. Các giá trị này có thể được chỉ định theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên hằng số. Ví dụ: 'OK' hoặc google.maps.StreetViewStatus.OK.

OK Yêu cầu thành công.
UNKNOWN_ERROR Chúng tôi không thể xử lý yêu cầu thành công, nhưng vẫn chưa xác định được lý do chính xác cho lỗi này.
ZERO_RESULTS Không tìm thấy ảnh toàn cảnh nào phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.

Giao diện StreetViewLocationRequest

Giao diện google.maps.StreetViewLocationRequest

Yêu cầu Chế độ xem phố sẽ được gửi bằng getPanorama. StreetViewLocationRequest cho phép bạn tìm kiếm ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem phố tại một vị trí được chỉ định.

location optional
Loại: LatLng|LatLngLiteral optional
Chỉ định vị trí tìm kiếm ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem phố.
preference optional
Loại: StreetViewPreference optional
Đặt tùy chọn mà bạn sẽ tìm thấy ảnh toàn cảnh trong phạm vi bán kính: chế độ xem gần vị trí đã cung cấp hoặc tùy chọn tốt nhất trong bán kính.
radius optional
Loại: number optional
Mặc định: 50
Đặt bán kính theo mét để tìm kiếm ảnh toàn cảnh.
source optional
Loại: StreetViewSource optional
Chỉ định nguồn ảnh toàn cảnh để tìm kiếm. Ví dụ: chế độ này cho phép hạn chế việc chỉ tìm ảnh toàn cảnh ngoài trời.

Giao diện StreetViewPanoRequest

Giao diện google.maps.StreetViewPanoRequest

StreetViewPanoRequest được dùng với getPanorama để tìm ảnh toàn cảnh có mã nhận dạng được chỉ định.

pano optional
Loại: string optional
Chỉ định mã ảnh toàn cảnh để tìm kiếm.

Giao diện StreetViewResponse

Giao diện google.maps.StreetViewResponse

Phản hồi đã được giải quyết cho Lời hứa từ StreetViewService.getPanorama.

data
Hình ảnh mô tả toàn cảnh.

Giao diện StreetViewLocation

Giao diện google.maps.StreetViewLocation

Hình ảnh thể hiện một vị trí trong ảnh toàn cảnh ở Chế độ xem phố.

pano
Loại: string
Giá trị nhận dạng duy nhất cho ảnh toàn cảnh. Kênh này ổn định trong một phiên nhưng không ổn định trên các phiên.
description optional
Loại: string optional
Một chuỗi đã bản địa hoá mô tả vị trí.
latLng optional
Loại: LatLng optional
Vĩ độ của ảnh toàn cảnh.
shortDescription optional
Loại: string optional
Mô tả ngắn về vị trí.

Hằng số StreetViewPreference

Hằng số google.maps.StreetViewPreference

Các lựa chọn làm sai lệch kết quả tìm kiếm khi trả về ảnh toàn cảnh ở Chế độ xem phố gần vị trí yêu cầu nhất hoặc ảnh toàn cảnh được coi là có nhiều khả năng nhất là những gì người dùng muốn thấy. Hãy chỉ định các giá trị này theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên hằng số. Ví dụ: 'best' hoặc google.maps.StreetViewPreference.BEST.

BEST Trả về ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem phố được xem là có khả năng nhất là nội dung mà người dùng muốn xem. Kết quả tốt nhất được xác định bằng các thuật toán dựa trên nghiên cứu về người dùng và các thông số, chẳng hạn như địa điểm yêu thích được công nhận, chất lượng hình ảnh và khoảng cách từ vị trí đã cho.
NEAREST Trả về ảnh toàn cảnh trong Chế độ xem phố, khoảng cách ngắn nhất từ vị trí được cung cấp. Bạn chỉ dùng được cách này trong phạm vi bán kính giới hạn. Bán kính được đề xuất là 1 km hoặc ít hơn.

Hằng số StreetViewSource

Hằng số google.maps.StreetViewSource

Giá trị nhận dạng để giới hạn số lượt tìm kiếm trong Chế độ xem phố ở một số nguồn được chọn. Các giá trị này được chỉ định dưới dạng chuỗi. Ví dụ: 'outdoor'.

DEFAULT Sử dụng các nguồn mặc định của Chế độ xem phố, các tìm kiếm sẽ không bị giới hạn ở các nguồn cụ thể.
OUTDOOR Giới hạn số lượt tìm kiếm trong Chế độ xem phố ở các bộ sưu tập ngoài trời. Các bộ sưu tập trong nhà không có trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, xin lưu ý rằng lượt tìm kiếm chỉ trả về ảnh toàn cảnh mà chúng tôi có thể xác định là đang ở trong nhà hay ngoài trời. Ví dụ: PhotoSpheres không được trả về vì không xác định được là đang ở trong nhà hay ngoài trời.

Giao diện StreetViewoverviewData

Giao diện google.maps.StreetViewPanoramaData

Cách hiển thị ảnh toàn cảnh được trả về từ trình cung cấp được xác định bằng registerPanoProvider.

tiles
Chỉ định ô tùy chỉnh cho ảnh toàn cảnh này.
copyright optional
Loại: string optional
Chỉ định văn bản bản quyền cho ảnh toàn cảnh này.
imageDate optional
Loại: string optional
Chỉ định năm và tháng mà hình ảnh trong ảnh toàn cảnh này được chụp. Chuỗi ngày có dạng YYYY-MM.
location optional
Loại: StreetViewLocation optional
Chỉ định siêu dữ liệu vị trí cho ảnh toàn cảnh này.

Giao diện google.maps.StreetViewLink

Bộ sưu tập các tài liệu tham khảo về ảnh toàn cảnh của các Chế độ xem phố lân cận.

description optional
Loại: string optional
Một chuỗi đã bản địa hoá mô tả đường liên kết.
heading optional
Loại: number optional
Tiêu đề của đường liên kết.
pano optional
Loại: string optional
Giá trị nhận dạng duy nhất cho ảnh toàn cảnh. Mã này ổn định trong một phiên nhưng không ổn định trên các phiên.