Tính năng tự động hoàn thành (Mới) và giá theo phiên

Bạn nên sử dụng các phiên hoạt động có tính năng Tự động hoàn thành (Mới). Phiên hoạt động giúp đơn giản hoá việc đặt giá và cung cấp một mô hình định giá nhất quán để sử dụng với tính năng Tự động hoàn thành (Mới).

Giá cho phiên hoạt động bắt đầu bằng yêu cầu Tự động hoàn thành (Mới) đầu tiên bao gồm mã thông báo của phiên, tiếp tục qua mỗi yêu cầu Tự động hoàn thành (Mới) tiếp theo, và sau đó bị chấm dứt bằng một yêu cầu tới Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) hoặc Xác thực địa chỉ (sử dụng mã thông báo của phiên).

Sau khi phiên kết thúc, mọi lệnh gọi đến tính năng Tự động hoàn thành (Mới), Chi tiết địa điểm (Mới) hoặc Xác thực địa chỉ sử dụng mã thông báo phiên đã hết hạn sẽ được lập hoá đơn như thể không có mã phiên nào.

Các phiên chưa hoàn tất, tức là các phiên không bị chấm dứt bởi yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) hoặc Xác thực địa chỉ, chỉ được tính phí cho các yêu cầu tự động hoàn thành bằng cách sử dụng SKU: Yêu cầu tự động hoàn thành.

Ba trường hợp định giá phổ biến nhất là:

 • Tự động hoàn thành cho dữ liệu vị trí
 • Tự động hoàn thành cho quảng cáo khám phá địa điểm
 • Tự động hoàn thành cho quy trình thanh toán và phân phối

Tự động hoàn thành cho dữ liệu vị trí

Trong trường hợp này, bạn muốn sử dụng tính năng Tự động hoàn thành và Chi tiết địa điểm (Mới) để có được thông tin vị trí của một địa điểm. Ví dụ: bạn chọn một đề xuất từ tính năng tự động hoàn thành, sau đó sử dụng Chi tiết địa điểm (Mới) để lấy vĩ độ và kinh độ của địa điểm nhằm hiển thị địa điểm đó trên bản đồ.

Thông tin vị trí có thể bao gồm những thông tin sau về địa điểm:

 • Địa chỉ
 • Vị trí theo vĩ độ và kinh độ
 • Plus Code
 • Loại
 • Khung nhìn

Phiên này kết thúc bằng một yêu cầu duy nhất tới Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) yêu cầu bất kỳ trường nào được xác định theo SKU: Thông tin chi tiết về địa điểm (Chỉ vị trí).

Sau đó, bạn sẽ được lập hoá đơn như sau:

Tự động hoàn thành cho quảng cáo khám phá địa điểm

Trong trường hợp Tự động hoàn thành cho trường hợp khám phá địa điểm, bạn muốn nhận được không chỉ dữ liệu vị trí về một địa điểm. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu bất kỳ nội dung nào sau đây:

 • Tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận
 • Giờ mở cửa hiện tại
 • Lựa chọn đỗ xe
 • Bài đánh giá
 • Điểm xếp hạng

Trong trường hợp này, phiên hoạt động của bạn bị chấm dứt bởi một yêu cầu đối với Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) yêu cầu bất kỳ trường nào có trong Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) Cơ bản, Nâng cao hoặc SKU Ưu tiên.

Sau đó, bạn sẽ được lập hoá đơn như sau:

Tự động hoàn thành cho quy trình thanh toán và phân phối

API xác thực địa chỉ là một dịch vụ chấp nhận địa chỉ. Google Analytics 4 xác định các thành phần địa chỉ và xác thực các thành phần đó. AI của Google cũng chuẩn hoá địa chỉ gửi thư, đồng thời tìm toạ độ vĩ độ và kinh độ phổ biến nhất cho địa chỉ đó.

Trong tình huống Tự động hoàn thành cho quy trình thanh toán và phân phối, bạn sẽ chấm dứt phiên bằng một yêu cầu tới API xác thực địa chỉ để xác thực địa chỉ đã chọn. Sau đó, bạn sẽ được lập hoá đơn như sau:

Ví dụ về đặt giá

Bảng sau đây cho thấy ví dụ về cách đặt giá cho 3 trường hợp phiên chính. Bảng này cũng liệt kê các SKU xuất hiện trong bảng sao kê thanh toán cho từng trường hợp.

Trường hợp Ví dụ về yêu cầu SKU đã thanh toán Giá mỗi 1.000 yêu cầu
Dữ liệu vị trí
 • 5 yêu cầu Tự động hoàn thành (Mới) được tính phí ở mức 2,83 USD (tối đa 12 yêu cầu cho phiên)
 • 1 yêu cầu tới Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) được lập hoá đơn $5
Khám phá địa điểm
 • 5 yêu cầu tự động hoàn thành (Mới) có tính phí $0
 • 1 yêu cầu về Thông tin địa điểm (Mới) được lập hoá đơn $25
Thanh toán và giao hàng
 • 5 yêu cầu cần Tự động hoàn thành (Mới)
 • 1 yêu cầu xác thực địa chỉ
 • 5 yêu cầu tự động hoàn thành (Mới) tính phí $0
 • 1 yêu cầu xác thực địa chỉ Ưu tiên tính phí 25 USD

Ví dụ về cách đặt giá không có phiên

Nếu không sử dụng phiên hoạt động, thì bạn sẽ phải trả phí theo yêu cầu đối với tính năng Tự động hoàn thành (Mới) bằng cách sử dụng SKU: Yêu cầu tự động hoàn thành với giá 2,83 USD cho mỗi 1.000 yêu cầu.

Giá dự phòng cho các phiên chưa hoàn tất hoặc bị bỏ qua

Nếu một phiên bị bỏ qua, nghĩa là không bị chấm dứt bằng lệnh gọi đến Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) hoặc Xác thực địa chỉ, thì các yêu cầu Tự động hoàn thành (Mới) sẽ chuyển về mô hình đặt giá cho mỗi yêu cầu và được tính phí ở mức 2,83 USD cho mỗi 1.000 yêu cầu như được xác định trong SKU: Yêu cầu tự động hoàn thành.