Phiên bản

Phiên bản là một bản sao tĩnh của tập lệnh. Các phiên bản cho phép bạn theo dõi các thay đổi. Sau khi lưu, bạn không thể sửa đổi phiên bản đó. Hãy sử dụng các phiên bản khi bạn đang xử lý một tập lệnh trải qua nhiều thay đổi và lặp lại.

Bạn cần tạo phiên bản khi viết thư viện. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thư viện.

Tạo một phiên bản

Hệ thống sẽ tự động tạo một phiên bản khi bạn tạo quy trình triển khai mới. Bạn cũng có thể tạo phiên bản mới từ lần triển khai hiện có bằng cách thực hiện các bước sau:

  1. Mở dự án tập lệnh.
  2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Triển khai > Quản lý phương thức triển khai.
  3. Chọn phương thức triển khai đang hoạt động để tạo phiên bản mới và nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa .
  4. Trong phần Phiên bản, hãy chọn Phiên bản mới.
  5. Nhấp vào Triển khai.