Google cam kết nâng cao công bằng chủng tộc cho các cộng đồng Da đen. Xem làm thế nào.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Kết nối

Chia sẻ, học hỏi và xem các nhà phát triển ARCore khác đang làm gì.

cộng đồng
GitHub Xem các vấn đề hiện tại và báo cáo các vấn đề mới bằng trình theo dõi vấn đề.
Tràn ngăn xếp Đặt câu hỏi và duyệt qua các câu trả lời bằng thẻ arcore chính thức.
Thử nghiệm AR Xem các ví dụ thú vị về những gì có thể với ARCore và chia sẻ những gì bạn đã xây dựng.