Công cụ arcoreimg

arcoreimg là một công cụ dòng lệnh có chức năng lấy một tập hợp các hình ảnh tham chiếu và tạo một tệp cơ sở dữ liệu hình ảnh. Công cụ này có trong SDK ARCore dành cho Android (xem tools > arecoreimg) và chỉ dành cho nhà phát triển Android và Android NDK.

Công cụ này cũng giúp bạn kiểm tra chất lượng của ảnh tham chiếu.

Kiểm tra chất lượng ảnh

Rất khó nhận biết hình ảnh tham chiếu tốt bằng mắt người. Hãy chạy arcoreimg eval-img để nhận điểm chất lượng từ 0 đến 100 cho mỗi hình ảnh.

Bạn nên sử dụng hình ảnh có điểm ít nhất là 75.

macOS

./arcoreimg eval-img --input_image_path=dog.jpg

Windows

arcoreimg.exe eval-img --input_image_path=dog.png

Tạo tệp cơ sở dữ liệu hình ảnh

Bạn có thể cung cấp hình ảnh tham chiếu trong một thư mục hoặc qua tệp danh sách hình ảnh (ưu tiên). Xin lưu ý rằng hệ thống chỉ hỗ trợ hình ảnh PNG và JPEG, đồng thời chỉ hỗ trợ các ký tự ASCII trong tên tệp hình ảnh.

Tạo cơ sở dữ liệu hình ảnh từ một thư mục hình ảnh

Chạy arcoreimg build-db bằng --input_images_directory để chỉ định một thư mục chứa hình ảnh của bạn như sau:

macOS

./arcoreimg build-db --input_images_directory=/path/to/images \
            --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Windows

arcoreimg.exe build-db --input_images_directory=/path/to/images --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Mỗi hình ảnh được gán một tên mặc định dựa trên đường dẫn của hình ảnh đó. Ví dụ: dog.jpg được gán tên là /path/to/images/dog.jpg.

Mỗi hình ảnh cũng được gán một chỉ mục số nguyên dựa trên 0, dựa trên thứ tự sắp xếp ASCII của tên tệp hình ảnh.

Tất cả hình ảnh sẽ được giả định là có chiều rộng thực không xác định tính bằng mét.

Tạo cơ sở dữ liệu từ tệp danh sách hình ảnh (Ưu tiên)

Định dạng của tệp danh sách hình ảnh như sau:

mouse|path/to/mouse.png|0.1
little dog|/path/to/dog.jpg

Mỗi dòng chứa một tên, đường dẫn tệp hình ảnhchiều rộng thực tế tính bằng mét của hình ảnh (không bắt buộc).

Chạy arcoreimg build-db bằng --input_image_list_path để chỉ định tệp danh sách hình ảnh như minh hoạ dưới đây:

macOS

./arcoreimg build-db --input_image_list_path=/path/to/image_list_file.txt \
            --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Windows

arcoreimg.exe build-db --input_image_list_path=/path/to/image_list_file.txt --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Mỗi hình ảnh được gán một tên và một chỉ mục dựa trên 0 dựa trên vị trí của hình ảnh đó trong tệp danh sách hình ảnh.

Xác định hình ảnh trong thời gian chạy

Sử dụng AugmentedImage.getIndex()AugmentedImage.getName() để xác định hình ảnh phát hiện được.