Công cụ arcoreimg

arcoreimg là công cụ dòng lệnh lấy một bộ hình ảnh tham chiếu và tạo tệp cơ sở dữ liệu hình ảnh. Công cụ này có sẵn trong ARCore SDK dành cho Android và chỉ dành cho nhà phát triển Android và Android NDK. Phiên bản này được tích hợp vào SDK Unity và trình bổ trợ ARCore Unreal.

Công cụ này cũng cho phép bạn kiểm tra chất lượng hình ảnh tham chiếu.

Kiểm tra chất lượng ảnh

Hình ảnh tham chiếu tốt sẽ khó nhìn thấy bằng mắt người. Hãy chạy arcoreimg eval-img để nhận điểm chất lượng trong khoảng từ 0 đến 100 cho mỗi hình ảnh.

Bạn nên sử dụng hình ảnh có điểm số ít nhất là 75.

macOS

./arcoreimg eval-img --input_image_path=dog.jpg

Windows

arcoreimg.exe eval-img --input_image_path=dog.png

Tạo tệp cơ sở dữ liệu hình ảnh

Bạn có thể cung cấp hình ảnh tham chiếu trong thư mục hoặc qua tệp danh sách hình ảnh (ưu tiên). Lưu ý rằng chỉ hỗ trợ hình ảnh PNG và JPEG và chỉ hỗ trợ các ký tự ASCII trong tên tệp hình ảnh.

Tạo cơ sở dữ liệu hình ảnh từ một thư mục hình ảnh

Chạy arcoreimg build-db bằng cách sử dụng --input_images_directory để chỉ định thư mục chứa hình ảnh của bạn như bên dưới:

macOS

./arcoreimg build-db --input_images_directory=/path/to/images \
            --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Windows

arcoreimg.exe build-db --input_images_directory=/path/to/images --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Mỗi hình ảnh được gán một tên mặc định dựa trên đường dẫn của hình ảnh đó. Ví dụ: dog.jpg được chỉ định /path/to/images/dog.jpg làm tên.

Mỗi hình ảnh cũng được gán một chỉ mục số nguyên dựa trên 0, dựa trên thứ tự sắp xếp ASCII của tên tệp hình ảnh.

Tất cả hình ảnh sẽ được giả định là có chiều rộng thực không xác định tính bằng mét.

Tạo cơ sở dữ liệu từ tệp danh sách hình ảnh (Ưu tiên)

Dưới đây là định dạng tệp danh sách hình ảnh:

mouse|path/to/mouse.png|0.1
little dog|/path/to/dog.jpg

Mỗi dòng chứa một tên, đường dẫn tệp hình ảnhchiều rộng thực của hình ảnh tính bằng mét (không bắt buộc).

Chạy arcoreimg build-db bằng cách sử dụng --input_image_list_path để chỉ định tệp danh sách hình ảnh như minh họa dưới đây:

macOS

./arcoreimg build-db --input_image_list_path=/path/to/image_list_file.txt \
            --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Windows

arcoreimg.exe build-db --input_image_list_path=/path/to/image_list_file.txt --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Mỗi hình ảnh được gán một tên và một chỉ mục dựa trên 0 dựa trên vị trí của hình ảnh đó trong tệp danh sách hình ảnh.

Xác định hình ảnh trong thời gian chạy

Sử dụng AugmentedImage.getIndex()AugmentedImage.getName() để xác định hình ảnh đã phát hiện.