Công cụ arcoreimg

arcoreimg là công cụ dòng lệnh chụp một tập hợp hình ảnh tham chiếu và tạo tệp cơ sở dữ liệu hình ảnh. Công cụ này có trong SDK ARCore cho Android (xem tools > arecoreimg) và chỉ dành cho các nhà phát triển Android và Android NDK.

Công cụ này cũng cho phép bạn kiểm tra chất lượng hình ảnh tham chiếu.

Kiểm tra chất lượng ảnh

Hình ảnh tham chiếu tốt sẽ rất khó phát hiện bằng mắt người. Chạy arcoreimg eval-img để nhận được điểm chất lượng từ 0 đến 100 cho mỗi hình ảnh.

Bạn nên sử dụng hình ảnh có điểm số ít nhất là 75.

macOS

./arcoreimg eval-img --input_image_path=dog.jpg

Windows

arcoreimg.exe eval-img --input_image_path=dog.png

Tạo tệp cơ sở dữ liệu hình ảnh

Bạn có thể cung cấp hình ảnh tham chiếu trong một thư mục hoặc thông qua một tệp danh sách hình ảnh (ưu tiên). Xin lưu ý rằng hệ thống chỉ hỗ trợ hình ảnh PNG và JPEG và chỉ hỗ trợ ký tự ASCII trong tên tệp hình ảnh.

Tạo cơ sở dữ liệu hình ảnh từ một thư mục hình ảnh

Chạy arcoreimg build-db bằng --input_images_directory để chỉ định thư mục chứa hình ảnh của bạn như sau:

macOS

./arcoreimg build-db --input_images_directory=/path/to/images \
            --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Windows

arcoreimg.exe build-db --input_images_directory=/path/to/images --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Mỗi hình ảnh được chỉ định một tên mặc định dựa trên đường dẫn của hình ảnh đó. Ví dụ: dog.jpg được gán tên là /path/to/images/dog.jpg.

Mỗi hình ảnh cũng được gán một chỉ mục số nguyên dựa trên 0, dựa trên thứ tự sắp xếp ASCII của tên tệp hình ảnh.

Tất cả hình ảnh sẽ được giả định có chiều rộng vật lý không xác định theo mét.

Tạo cơ sở dữ liệu từ tệp danh sách hình ảnh (Ưu tiên)

Dưới đây là định dạng của tệp danh sách hình ảnh:

mouse|path/to/mouse.png|0.1
little dog|/path/to/dog.jpg

Mỗi dòng chứa một tên, đường dẫn tệp hình ảnhchiều rộng vật lý tính theo mét của hình ảnh (không bắt buộc).

Chạy arcoreimg build-db bằng cách sử dụng --input_image_list_path để chỉ định tệp danh sách hình ảnh như sau:

macOS

./arcoreimg build-db --input_image_list_path=/path/to/image_list_file.txt \
            --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Windows

arcoreimg.exe build-db --input_image_list_path=/path/to/image_list_file.txt --output_db_path=/path/to/myimages.imgdb

Mỗi hình ảnh được gán một tênchỉ mục dựa trên 0 dựa trên vị trí của hình ảnh đó trong tệp danh sách hình ảnh.

Xác định hình ảnh trong thời gian chạy

Sử dụng AugmentedImage.getIndex()AugmentedImage.getName() để xác định hình ảnh đã phát hiện.