Khắc phục sự cố khi cấp quyền cho API ARCore

Chọn nền tảng:

Tính năng xác thực Khoá API không hoạt động

Nếu việc uỷ quyền Khoá API không hoạt động, hãy làm theo các bước sau:

  • Đảm bảo rằng bạn đã bật API ARCore cho đúng dự án trong Google Cloud.
  • Nếu bạn đã bật chế độ hạn chế đối với Khoá API, hãy tạm thời tắt các quy định đó.
  • Đảm bảo rằng Khoá API được liệt kê trong Thông tin xác thực của dự án khớp chính xác với Khoá API mà ứng dụng của bạn sử dụng, không có dấu cách hoặc bất kỳ ký tự nào khác.