Hạn mức sử dụng API không gian địa lý

SDK ARCore giới hạn các yêu cầu API đối với dịch vụ ARCore xuống các giới hạn sau đây cho từng dự án sử dụng SDK ARCore:

  • 1.000 phiên hoạt động bắt đầu mỗi phút, hoặc
  • 100.000 yêu cầu mỗi phút

Các yêu cầu API vượt quá các giới hạn này có thể dẫn đến

trong lỗi EarthState.ErrorResourcesExhausted và yêu cầu chưa được thực hiện.