Lấy tư thế Không gian địa lý của máy ảnh

Sau khi định cấu hình chế độ cài đặt của ứng dụng để sử dụng API Không gian địa lý, bạn có thể lấy AREarthManager.CameraGeospatialPose của máy ảnh của thiết bị. Tư thế này, được quản lý trong đối tượng AREarthManager, có chứa các thông tin sau:

  • Vị trí, được thể hiện bằng vĩ độ và kinh độ
  • Cao độ
  • Hướng gần đúng với hướng người dùng đang nhìn trong hệ toạ độ EUS với X+ trỏ về phía đông, Y+ trỏ lên và Z+ trỏ về phía nam

Kiểm tra trạng thái theo dõi

Giá trị không gian địa lý chỉ hợp lệ khi giá trị AREarthManager.EarthTrackingStateTrackingState.Tracking. Hãy nhớ gói tất cả các lệnh gọi API Không gian địa lý vào một khối điều khiển AREarthManager.EarthTrackingState.

var earthTrackingState = EarthManager.EarthTrackingState;
if (earthTrackingState == TrackingState.Tracking)
{
  // camera_geospatial_pose contains geodetic location, rotation, and
  // confidences values.
  var cameraGeospatialPose = EarthManager.CameraGeospatialPose;
}

Nếu AREarthManager.EarthTrackingState không trở thành TrackingState.Tracking, AREarthManager.EarthTrackingState có thể là TrackingState.Limited hoặc TrackingState.None. Nếu không có điều kiện nào trong số này đúng, hãy kiểm tra TrackingState.EarthTrackingState để biết các trạng thái lỗi khác có thể khiến đối tượng AREarthManager không thể theo dõi.

Điều chỉnh tư thế cho chính xác

Khi thiết bị nằm thẳng đứng theo hướng mặc định, các góc nghiêng (X trở lên) và các góc nghiêng (Z trở lên) có xu hướng chính xác do được căn chỉnh tự nhiên với tính năng theo dõi thực tế tăng cường. Tuy nhiên, góc nghiêng (Y trở lên) có thể thay đổi tuỳ thuộc vào lượng dữ liệu VPS sẵn có và điều kiện tạm thời tại vị trí đó. Ứng dụng của bạn có thể phải điều chỉnh để đảm bảo độ chính xác.

GeospatialPose.OrientationYawAccuracy cung cấp số liệu ước tính chính xác cho góc nghiêng (Y+) của một AREarthManager.CameraGeospatialPose nhất định. Độ chính xác của góc ngáp hướng là một số mô tả bán kính (tính bằng độ) của độ tin cậy theo phân vị thứ 68 xung quanh góc ngáp trong GeospatialPose.EunRotation. Nói cách khác, có 68% cơ hội rằng góc ngáp thực sự của AREarthManager.CameraGeospatialPose là chính xác trong số độ mà GeospatialPose.OrientationYawAccuracy trả về.

Giá trị càng lớn thì độ chính xác càng thấp. Ví dụ: nếu góc yaw ước tính là 60 độ và độ chính xác của yaw là 10 độ, thì có xác suất 68% góc yaw thực sự nằm trong khoảng từ 50 đến 70 độ.

Các bước tiếp theo