GoogleMap.OnCameraChangeListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCameraChangeListener

Giao diện này không được dùng nữa.
Được thay thế bằng GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener, GoogleMap.OnCameraMoveListenerGoogleMap.OnCameraIdleListener. Phương thức gọi phương thức onCameraChange không dùng nữa liên quan đến các phương thức trong trình nghe thay đổi máy ảnh mới là không xác định.

Giao diện gọi lại khi máy ảnh thay đổi vị trí.

Tóm tắt phương pháp công khai

khoảng trống trừu tượng
onCameraChange(vị trí CameraPosition)
Được gọi sau khi vị trí máy ảnh thay đổi.

Phương thức công khai

công khai khoảng trống onCameraChange (vị trí CameraPosition)

Được gọi sau khi vị trí máy ảnh thay đổi. Trong một ảnh động, trình nghe này có thể không được thông báo về vị trí máy ảnh trung gian. Giá trị này luôn được gọi cho vị trí cuối cùng trong ảnh động.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng trên Android.

Các tham số
position CameraPosition ở cuối lần thay đổi máy ảnh cuối cùng.