GoogleMap.OnCameraChangeListener

giao diện tĩnh công khai GoogleMap.OnCameraChangeListener

Giao diện này không còn được dùng nữa.
Thay thế bằng GoogleMap.OnCameraMoveStartedListener, GoogleMap.OnCameraMoveListenerGoogleMap.OnCameraIdleListener. Chưa thể xác định thứ tự gọi phương thức onCameraChange không dùng nữa liên quan đến các phương thức trong trình nghe thay đổi máy ảnh mới.

Giao diện gọi lại khi máy ảnh thay đổi vị trí.

Tóm tắt phương thức công khai

trừu tượng khoảng trống
onCameraChange(vị trí CameraPosition)
Được gọi sau khi vị trí máy ảnh thay đổi.

Phương thức công khai

public abstract void onCameraChange (CameraPosition location)

Được gọi sau khi vị trí máy ảnh thay đổi. Trong khi tạo ảnh động, trình nghe này có thể không được thông báo về các vị trí trung gian của máy ảnh. Thuộc tính này luôn được gọi cho vị trí cuối cùng trong ảnh động.

Lệnh này được gọi trên luồng giao diện người dùng Android.

Các tham số
position CameraPosition ở cuối lần thay đổi camera gần đây nhất.