Max Zoom

Lớp MaxZoomService

Lớp google.maps.MaxZoomService

Dịch vụ để thu được mức thu phóng cao nhất mà tại đó hình ảnh vệ tinh có sẵn cho một vị trí nhất định.

MaxZoomService
MaxZoomService()
Thông số: Không có
Tạo một thực thể mới của MaxZoomService có thể dùng để gửi truy vấn về mức thu phóng tối đa có sẵn cho hình ảnh vệ tinh.
getMaxZoomAtLatLng
getMaxZoomAtLatLng(latlng[, callback])
Thông số:
Giá trị trả về: Promise<MaxZoomResult>
Trả về mức thu phóng tối đa mà hình ảnh chi tiết có tại LatLng cụ thể cho loại bản đồ satellite. Vì yêu cầu này không đồng bộ, nên bạn phải chuyển một hàm callback sẽ được thực thi khi hoàn tất yêu cầu, được truyền một MaxZoomResult.

Giao diện MaxZoomResult

Giao diện google.maps.MaxZoomResult

Kết quả MaxZoom ở định dạng JSON được truy xuất từ MaxZoomService.

zoom
Loại: number
Mức thu phóng tối đa tìm thấy tại LatLng đã cho.
status optional
Loại: MaxZoomStatus optional
Trạng thái của yêu cầu. Thuộc tính này chỉ được xác định khi sử dụng lệnh gọi lại bằng MaxZoomService.getMaxZoomAtLatLng (chưa được xác định khi sử dụng Promises).

Hằng số MaxZoomStatus

Hằng số google.maps.MaxZoomStatus

Trạng thái mà MaxZoomService trả về khi hoàn tất lệnh gọi đến getMaxZoomAtLatLng(). Hãy chỉ định các giá trị này theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên hằng số. Ví dụ: 'OK' hoặc google.maps.MaxZoomStatus.OK.

ERROR Đã xảy ra lỗi không xác định.
OK Phản hồi chứa MaxZoomResult hợp lệ.