Settings (beta)

Lớp Cài đặt

Lớp google.maps.Settings

Các tùy chọn cài đặt kiểm soát toàn bộ hành vi của API JavaScript cho Maps.

BetagetInstance
getInstance()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Settings
Trả về phiên bản singleton của google.maps.Settings.
BetaexperienceIds
Loại: Iterable<string>
Một tập hợp các mã trải nghiệm duy nhất để phân bổ các lệnh gọi API JS của Maps. Giá trị trả về là bản sao của giá trị nội bộ được lưu trữ trong phiên bản singleton của lớp Settings. Do đó, thao tác trên google.maps.Settings.getInstance().experienceIds sẽ chỉ sửa đổi bản sao chứ không phải giá trị nội bộ.

Để cập nhật giá trị nội bộ, hãy đặt giá trị mới cho thuộc tính này trên thực thể singleton (ví dụ: google.maps.Settings.getInstance().experienceIds = [experienceId];).