Tạo phiên bản

Nhóm API JavaScript của Maps thường xuyên cập nhật API này với các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất. Trang này mô tả các phiên bản API có sẵn để sử dụng trong ứng dụng của bạn.

Kênh phát hành và số phiên bản

Trong ứng dụng, bạn có thể chỉ định kênh phát hành hoặc số phiên bản:

 • Kênh hằng tuần được chỉ định bằng v=weekly.
  Kênh này được cập nhật một lần mỗi tuần và là kênh mới nhất.
 • Kênh hằng quý được chỉ định với v=quarterly.
  Kênh này được cập nhật một lần mỗi quý và là kênh dễ dự đoán nhất.
 • Kênh beta được chỉ định với v=beta.
  Kênh này dựa trên kênh weekly và được cập nhật một lần mỗi tuần. Phiên bản này có thêm những thay đổi khác đối với thử nghiệm sớm và ý kiến phản hồi.
 • Số phiên bản được chỉ định bằng v=n.nn.
  Bạn có thể chọn v=3.51, v=3.50, v=3.49 hoặc v=3.48.
  Số phiên bản được cập nhật một lần mỗi quý (xem phần Cập nhật hàng quý).

Nếu không chỉ định rõ kênh hoặc phiên bản, thì bạn sẽ nhận được kênh hằng tuần theo mặc định. Nếu bạn chuyển từ gói cao cấp và không chỉ định rõ ràng kênh hoặc phiên bản, thì theo mặc định, bạn sẽ nhận được kênh hằng quý. Nếu chỉ định một phiên bản không hợp lệ, bạn sẽ nhận được kênh mặc định.

Chọn kênh hằng tuần

Đối với hầu hết các ứng dụng, chúng tôi khuyên bạn nên chọn kênh hằng tuần. Đây là phiên bản mới nhất và mới nhất, đồng thời chứa các bản sửa lỗi và một số điểm cải tiến về hiệu suất mới nhất. Bạn có thể chỉ định kênh hằng tuần bằng cách tải API Maps JavaScript bằng thẻ tập lệnh sau:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=weekly
    &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Hiện tại, kênh hằng tuần là phiên bản 3.51. Phiên bản này được cập nhật hằng tuần với các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất.

Vào giữa tháng 2, kênh hằng tuần sẽ được cập nhật lên phiên bản 3.52. Khi đó, phiên bản mới có thể xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc không tương thích ngược.

Chọn kênh hằng quý

Một số ứng dụng có thể hưởng lợi từ các bản cập nhật ít hơn nhưng quy mô lớn hơn, vì ứng dụng này có khả năng dự đoán cao hơn. Những ứng dụng này nên sử dụng kênh hàng quý. Hãy sử dụng phương pháp này nếu bạn muốn bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất đạt được vào một thời điểm dự kiến (xem thông tin cập nhật hằng quý). Bạn có thể chỉ định kênh hằng quý bằng cách tải API JavaScript cho Maps bằng thẻ tập lệnh sau:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=quarterly
    &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Hiện tại, kênh hằng quý là phiên bản 3.50. Trong quý này, phiên bản này không có các tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải tiến hiệu suất. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể đưa các bản sửa lỗi bảo mật vào phiên bản này.

Vào giữa tháng 2, kênh hàng quý sẽ được cập nhật lên phiên bản 3.51. Khi đó, phiên bản mới sẽ có các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc không tương thích ngược từ 3 tháng trước.

Chọn kênh thử nghiệm beta

Hãy dùng kênh thử nghiệm beta để dùng thử các tính năng thử nghiệm và thay đổi mới. Các tính năng beta đã hoàn tất nhưng có thể có một số vấn đề chưa xử lý (vui lòng sử dụng Công cụ theo dõi lỗi để báo cáo vấn đề và đưa ra ý kiến phản hồi). Kênh beta không thuộc phạm vi điều chỉnh của bất kỳ chính sách về Thỏa thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) hoặc chính sách về việc ngừng sử dụng nào đó, và một số thay đổi có thể không tương thích ngược với những bản phát hành trước đó.

Kênh này dựa trên kênh weekly và được cập nhật một lần mỗi tuần.

Bạn có thể chỉ định kênh thử nghiệm beta bằng cách tải API JavaScript cho Maps bằng thẻ tập lệnh sau:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=beta
    &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Chọn số phiên bản

Chỉ chỉ định phiên bản theo số nếu bạn thường xuyên kiểm tra và cập nhật ứng dụng. Lý do là các phiên bản được đánh số cuối cùng sẽ bị xoá khi các phiên bản mới được tạo mỗi quý. Bạn có thể chỉ định số phiên bản bằng cách tải API JavaScript cho Maps bằng thẻ tập lệnh sau:

<script async
  src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?v=3.50
    &key=YOUR_API_KEY&callback=initMap">
</script>

Hiện tại, bạn có thể chỉ định v=3.51, v=3.50, v=3.49 hoặc v=3.48.

 • Phiên bản 3.51 sẽ nhận được bản cập nhật hằng tuần kèm theo các tính năng mới, bản sửa lỗi và một số điểm cải thiện về hiệu suất.
 • Phiên bản 3.50 không nhận được các bản cập nhật hằng tuần.
 • Phiên bản 3.49 không nhận được thông tin cập nhật hằng tuần.
 • Phiên bản 3.48 không nhận được thông tin cập nhật hằng tuần.
 • Đôi khi, chúng tôi có thể đưa các bản sửa lỗi bảo mật vào bất kỳ phiên bản nào.
 • Chúng tôi có thể đưa ra những thay đổi không tương thích ngược khi tạo một phiên bản mới.

Sau giữa tháng 2, bạn có thể chỉ định v=3.52, v=3.51, v=3.50 hoặc v=3.49.

 • Phiên bản 3.52 sẽ nhận được các bản cập nhật hằng tuần về các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện về hiệu suất.
 • Phiên bản 3.51 sẽ không còn nhận được các bản cập nhật hằng tuần.
 • Phiên bản 3.50 sẽ không còn nhận được các bản cập nhật hằng tuần.
 • Phiên bản 3.49 sẽ không còn nhận được các bản cập nhật hằng tuần nữa.
 • Đôi khi, chúng tôi có thể đưa các bản sửa lỗi bảo mật vào bất kỳ phiên bản nào.
 • Phiên bản 3.48 sẽ không còn nữa. Mọi nỗ lực tải phiên bản này sẽ bị bỏ qua và bạn sẽ nhận được kênh mặc định thay thế.

Sơ đồ dưới đây cho thấy các phiên bản sẽ có trên từng kênh trong năm tới.

Bài tập này

Bản cập nhật ảnh hưởng đến đơn đăng ký của tôi

Việc chúng tôi cập nhật các kênh phát hành có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn. Điều này có thể xảy ra vì ứng dụng của bạn dựa vào các tính năng chưa có trong tài liệu hoặc đã ngừng hoạt động hoặc do một lỗi hay bản sửa lỗi mà chúng tôi đã ra mắt.

Để khắc phục tạm thời, bạn có thể định cấu hình lại ứng dụng của mình để sử dụng phiên bản cũ.

 1. Mở bảng điều khiển trong công cụ cho nhà phát triển trên trình duyệt của bạn rồi xem giá trị của google.maps.version.
 2. Cập nhật thẻ tập lệnh tải API và yêu cầu số phiên bản cũ hơn.
  Ví dụ: nếu google.maps.version là "3.51.2", hãy sử dụng v=3.50 trong thẻ tập lệnh.
  Giải pháp tạm thời này sẽ chỉ hoạt động trong thời gian có hạn.

Khi đã có giải pháp tạm thời, bạn sẽ có thời gian (thường là từ 3 đến 6 tháng) để cập nhật ứng dụng, sao cho ứng dụng không còn sử dụng các tính năng chưa có trong tài liệu hoặc đã ngừng sử dụng, cũng như tài khoản để tìm lỗi hoặc bản sửa lỗi.

Sau đó, bạn nên quay lại thẻ tập lệnh gốc để tải API.

Bạn cũng có thể tạo một yêu cầu hỗ trợ hoặc báo cáo một vấn đề.

Thông tin cập nhật hằng quý

Mỗi lần một quý, nhóm JavaScript của Maps sẽ phát hành một phiên bản mới. Điều này xảy ra vào giữa tháng 2, giữa tháng 5, giữa tháng 8 và giữa tháng 11. Lần cập nhật tiếp theo sẽ là giữa tháng 2. Kênh hằng tuần mới sẽ cung cấp phiên bản 3.52. Khi đó, các kênh khác sẽ được cập nhật.

Cập nhật kênh hàng tuần

Kênh hằng tuần hiện đang trỏ đến phiên bản 3.51.

Vào giữa tháng 2, kênh hằng tuần sẽ được cập nhật từ phiên bản 3.51 lên phiên bản 3.52. Tại thời điểm này, phiên bản mới sẽ bao gồm các tính năng mới, xóa các tính năng không dùng nữa và/hoặc giới thiệu tính không tương thích ngược. Có thể bạn cần kiểm tra những thay đổi này khi kênh được cập nhật.

Trong quý này, phiên bản mới sẽ được cập nhật hằng tuần để bổ sung các tính năng mới, bản sửa lỗi và cải thiện hiệu suất. Ứng dụng này sẽ không xóa các tính năng không dùng nữa và sẽ không tương thích ngược.

Cập nhật kênh hàng quý

Kênh hằng quý hiện đang trỏ đến phiên bản 3.50.

Vào giữa tháng 2, kênh hàng quý sẽ được cập nhật từ phiên bản 3.50 lên phiên bản 3.51. Khi cập nhật, phiên bản này sẽ bao gồm các tính năng mới, xóa các tính năng không dùng nữa và/hoặc giới thiệu tính không tương thích ngược từ ba tháng trước. Có thể bạn cần kiểm tra những thay đổi này khi kênh được cập nhật.

Trong quý này, phiên bản này sẽ không có các tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải thiện hiệu suất. Ứng dụng này sẽ không xóa các tính năng không dùng nữa và sẽ không tương thích ngược.

Cập nhật phiên bản

Vào giữa tháng 2, số phiên bản sẽ thay đổi để phù hợp với việc phát hành phiên bản mới.

Phiên bản 3.52

Phiên bản mới 3.52 sẽ được phát hành vào giữa tháng 2. Khi phát hành, phiên bản này sẽ bao gồm các tính năng mới, xóa các tính năng không dùng nữa và/hoặc giới thiệu tính không tương thích ngược so với phiên bản 3.51. Bạn nên kiểm thử ứng dụng khi thay đổi giữa các số phiên bản.

Trong quý này, phiên bản mới sẽ được cập nhật hằng tuần cùng các tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải thiện hiệu suất. Ứng dụng này sẽ không xóa các tính năng không dùng nữa và sẽ không tương thích ngược.

Phiên bản 3.51

Phiên bản này bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc giới thiệu tính không tương thích ngược so với phiên bản 3.50. Bạn nên kiểm thử ứng dụng khi thay đổi giữa các số phiên bản.

Sau giữa tháng 2, phiên bản này sẽ không còn được cập nhật với các tính năng mới, các bản sửa lỗi hoặc điểm cải tiến hiệu suất. Ứng dụng này sẽ không xóa các tính năng không dùng nữa và sẽ không tương thích ngược.

Phiên bản 3.50

Phiên bản này bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc giới thiệu tính không tương thích ngược so với phiên bản 3.49. Bạn nên kiểm thử ứng dụng khi thay đổi giữa các số phiên bản.

Phiên bản này sẽ không còn được cập nhật với các tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải tiến hiệu suất nữa. Nó sẽ không xoá các tính năng không còn được dùng sau phiên bản này và sẽ không tương thích mới với các tính năng không tương thích.

Phiên bản 3.49

Phiên bản này bao gồm các tính năng mới, xoá các tính năng không dùng nữa và/hoặc giới thiệu tính không tương thích ngược so với phiên bản 3.48. Bạn nên kiểm thử ứng dụng khi thay đổi giữa các số phiên bản.

Phiên bản này sẽ không còn được cập nhật với các tính năng mới, bản sửa lỗi hoặc điểm cải tiến hiệu suất nữa. Nó sẽ không xoá các tính năng không còn được dùng sau phiên bản này và sẽ không tương thích mới với các tính năng không tương thích.

Phiên bản 3.48

Sau giữa tháng 2, phiên bản này sẽ bị xoá và không dùng được nữa. Mọi nỗ lực tải phiên bản này sẽ bị bỏ qua và bạn sẽ nhận được kênh mặc định của mình.

Hỗ trợ phiên bản

Trong một quý nhất định, có bốn phiên bản. Cả bốn phiên bản này đều được hỗ trợ.

Kiểm tra phiên bản

Để gỡ lỗi, hãy sử dụng thuộc tính google.maps.version để có được phiên bản API JavaScript hiện tại trong ứng dụng của bạn. Mã mẫu sau đây ghi phiên bản API vào bảng điều khiển của trình duyệt. (Để biết thêm thông tin về bảng điều khiển trình duyệt, hãy xem hướng dẫn kiểm tra lỗi trong trình duyệt của bạn.)

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Display Google Maps API Version</title>
 </head>
 <body>
  <script>
   function initMap() {
    // Add your map here.
    console.log('Google Maps API version: ' + google.maps.version);
   }
  </script>
  <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"
  defer></script>
 </body>
</html>

Tài liệu về các phiên bản API

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển luôn mô tả phiên bản hằng tuần.

Ngoài ra, còn có một tệp tham chiếu được duy trì riêng cho từng phiên bản: