Tắt hoặc xoá ứng dụng Google Chat

Nếu không còn muốn người dùng sử dụng ứng dụng Google Chat, bạn có thể tắt ứng dụng Chat, huỷ phát hành ứng dụng khỏi Google Workspace Marketplace hoặc xoá dự án Google Cloud được liên kết với ứng dụng đó.

Tắt ứng dụng Chat

Để tắt ứng dụng Chat, hãy cập nhật trạng thái ứng dụng trong bảng điều khiển Google Cloud. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Khi một ứng dụng Chat bị tắt, người dùng trong Google Chat sẽ không sử dụng được ứng dụng đó nữa nhưng vẫn có thể tìm thấy được. Ứng dụng Chat xuất hiện khi không có mạng. Ứng dụng Chat vẫn được liệt kê trong Google Workspace Marketplace, nhưng người dùng mới không thể cài đặt ứng dụng này.

Để tắt ứng dụng Chat, hãy làm như sau:

  1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến Trình đơn > API và dịch vụ > API và dịch vụ đã bật > API Google Chat > Cấu hình.

    Chuyển đến trang Cấu hình

  2. Trong Trạng thái ứng dụng, hãy chọn Đã tắt.

  3. Nhấp vào Lưu.

Nếu bạn không muốn người dùng vẫn tìm thấy ứng dụng Chat, hãy Huỷ xuất bản ứng dụng khỏi Google Workspace Marketplace.

Nếu bạn muốn bật lại ứng dụng Chat, hãy thay đổi trạng thái thành Trực tiếp – người dùng có thể sử dụng. Người dùng trước đây đã cài đặt ứng dụng của bạn lấy lại quyền truy cập.

Huỷ xuất bản ứng dụng khỏi Google Workspace Marketplace

Nếu ứng dụng Chat của bạn đã được phát hành lên Google Workspace Marketplace và bạn không muốn ứng dụng đó xuất hiện công khai, cung cấp cho miền của bạn hoặc cung cấp cho quản trị viên Google Workspace, hãy xem bài viết Huỷ xuất bản trang thông tin ứng dụng. Sau khi bạn huỷ xuất bản, trang thông tin ứng dụng của bạn sẽ không còn xuất hiện trên Google Workspace Marketplace hoặc trong Google Chat nữa, đồng thời những người dùng đã cài đặt ứng dụng của bạn sẽ không truy cập được nữa. Bất kỳ ai được liệt kê trong phần Visibility (Chế độ hiển thị) trên thẻ Configuration (Cấu hình) của API Google Chat trên bảng điều khiển Google Cloud đều có thể truy cập được ứng dụng.

Nếu bạn phát hành lại ứng dụng, thì người dùng trước đây đã cài đặt ứng dụng của bạn sẽ lấy lại quyền truy cập.

Xoá dự án trên đám mây

Để xoá vĩnh viễn ứng dụng Chat, hãy xoá dự án trên Cloud liên kết với ứng dụng của bạn. Trước tiên, bạn không cần huỷ phát hành ứng dụng Chat khỏi Google Workspace Marketplace hoặc tắt ứng dụng Chat. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tắt (xoá) dự án.

Không thể sử dụng dự án Cloud và ứng dụng Chat và dự án này sẽ bị xoá vĩnh viễn sau 30 ngày.