Bật tính năng ghi nhật ký lỗi cho các ứng dụng Google Chat

Trang này mô tả cách bật tính năng ghi nhật ký lỗi ứng dụng Chat để bạn có thể truy vấn và xem nhật ký lỗi trong Google Cloud Logs Explorer (Trình khám phá nhật ký của Google Cloud) khi kiểm thử ứng dụng Chat.

Điều kiện tiên quyết

Để bật tính năng ghi nhật ký lỗi của ứng dụng Chat, bạn cần:

 • Một tài khoản Google Workspace có quyền truy cập vào Google Chat.
 • Một ứng dụng trong Chat. Để tạo một ứng dụng nhắn tin, hãy làm theo hướng dẫn quickstart này.

Thiết lập môi trường

Trước khi truy vấn nhật ký lỗi của ứng dụng Chat, bạn phải bật Cloud Logging API trong dự án Google Cloud của ứng dụng Chat.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy bật Cloud Logging API. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > API và dịch vụ > Thư viện. > tìm kiếm Cloud Logging API > nhấp vào Cloud Logging API > Bật.

  Bật API

Bật tính năng ghi nhật ký lỗi

Bật tính năng ghi nhật ký lỗi và khi ứng dụng Chat trả về lỗi, ứng dụng đó sẽ ghi nhật ký lỗi đó vào nhật ký trên đám mây. Vì tính năng Ghi nhật ký trên đám mây sẽ phát sinh chi phí, nên bạn có thể cần phải tắt tính năng ghi nhật ký lỗi sau khi khắc phục xong sự cố.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến trang cấu hình API Chat. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Sản phẩm khác > Google Workspace > Thư viện sản phẩm > API Google Chat > Quản lý > Cấu hình.

  Chuyển đến API Chat

 2. Trong phần Chức năng, hãy chọn Ghi nhật ký lỗi vào tính năng Ghi nhật ký trên đám mây.

 3. Nhấp vào Lưu.

Giờ đây, mỗi khi ứng dụng Chat trả về lỗi, lỗi đó sẽ được ghi lại vào tính năng Ghi nhật ký trên đám mây.

Tắt tính năng ghi nhật ký lỗi

Vì tính năng Ghi nhật ký trên đám mây sẽ phát sinh chi phí, nên bạn có thể cần tắt tính năng ghi nhật ký lỗi.

 1. Trong bảng điều khiển Google Cloud, hãy chuyển đến trang cấu hình API Chat. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn > Sản phẩm khác > Google Workspace > Thư viện sản phẩm > API Google Chat > Quản lý > Cấu hình.

  Chuyển đến API Chat

 2. Trong mục Chức năng, hãy bỏ chọn Ghi nhật ký lỗi vào tính năng Ghi nhật ký trên đám mây.

 3. Nhấp vào Lưu.

Giờ đây, bất cứ khi nào ứng dụng Chat trả về lỗi, lỗi sẽ không được ghi vào tính năng Ghi nhật ký trên đám mây. Bạn có thể tiếp tục truy vấn các nhật ký lỗi trước đây bằng Trình khám phá nhật ký.

Sau khi bật tính năng ghi nhật ký lỗi, bạn có thể truy vấn nhật ký lỗi cho ứng dụng Chat của mình.