Tệp kê khai

Tệp kê khai dự án Apps Script là một tệp JSON đặc biệt chỉ định thông tin dự án cơ bản mà Apps Script cần để chạy tập lệnh thành công.

Apps Script sẽ tự động tạo và cập nhật tệp kê khai dự án khi bạn tạo dự án tập lệnh cũng như thực hiện các thay đổi trong trình chỉnh sửa Apps Script. Trong hầu hết trường hợp, bạn không bao giờ cần xem hoặc chỉnh sửa tệp kê khai trực tiếp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, tệp kê khai có thể mang lại lợi ích hoặc bắt buộc.

Cấu trúc của tệp kê khai và các trường JSON của tệp được mô tả trong hướng dẫn tham khảo về cấu trúc kê khai.

Chỉnh sửa tệp kê khai

Theo mặc định, trình chỉnh sửa Apps Script sẽ ẩn các tệp kê khai để bảo vệ các chế độ cài đặt dự án Apps Script của bạn. Hãy làm theo các bước sau để ẩn tệp kê khai dự án trong trình chỉnh sửa Apps Script:

  1. Mở dự án tập lệnh trong trình chỉnh sửa Apps Script.
  2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án .
  3. Chọn hộp đánh dấu Show "appsscript.json" tệp kê khai trong trình chỉnh sửa.

    Để ẩn tệp kê khai, hãy bỏ đánh dấu hộp Hiển thị "appsscript.json" tệp kê khai trong trình chỉnh sửa.

    Để ẩn tệp kê khai, hãy chọn Xem > Hiển thị tệp kê khai dự án lần nữa.

Tệp kê khai xuất hiện dưới dạng tệp dự án có tên là appsscript.json. Bạn có thể chỉnh sửa tệp này trực tiếp trong trình chỉnh sửa và lưu mọi thay đổi mà bạn thực hiện.