Tệp kê khai

Tệp kê khai của dự án Apps Script là một tệp JSON đặc biệt chỉ định thông tin cơ bản về dự án mà Apps Script cần để chạy thành công tập lệnh.

Apps Script sẽ tự động tạo và cập nhật tệp kê khai dự án khi bạn tạo dự án tập lệnh và thực hiện các thay đổi trong trình chỉnh sửa Apps Script. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không bao giờ cần xem hoặc chỉnh sửa tệp kê khai trực tiếp; tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, việc này có thể có lợi hoặc bắt buộc.

Cấu trúc của tệp kê khai và các trường JSON của tệp được mô tả trong hướng dẫn tham khảo về Cấu trúc tệp kê khai.

Chỉnh sửa tệp kê khai

Theo mặc định, trình chỉnh sửa Apps Script sẽ ẩn các tệp kê khai để bảo vệ các chế độ cài đặt dự án Apps Script của bạn. Hãy làm theo các bước sau để hiển thị một tệp kê khai dự án ẩn trong trình chỉnh sửa Apps Script:

  1. Mở dự án tập lệnh trong trình chỉnh sửa Apps Script.
  2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án .
  3. Chọn hộp đánh dấu Hiển thị tệp kê khai "appsscript.json" trong trình chỉnh sửa.

Tệp kê khai xuất hiện dưới dạng một tệp dự án có tên appsscript.json. Bạn có thể chỉnh sửa tệp này ngay trong trình chỉnh sửa và lưu mọi thay đổi bạn thực hiện. Để ẩn tệp kê khai sau khi thay đổi, hãy lặp lại các bước trước đó và bỏ đánh dấu hộp Show "appsscript.json" tệp kê khai trong trình chỉnh sửa.