Cấu trúc tệp kê khai

Trang này mô tả cấp cao nhất của cấu trúc dữ liệu JSON của tệp kê khai dự án Apps Script

Cấu trúc phụ của tệp kê khai được xác định trong các trang riêng biệt:

Tệp kê khai

Cấp cao nhất của cấu hình tệp kê khai.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "addOns": {
  object (AddOns)
 },
 "dependencies": {
  object (Dependencies)
 },
 "exceptionLogging": string,
 "executionApi": {
  object (ExecutionApi)
 },
 "oauthScopes": [
  string
 ],
 "runtimeVersion": string,
 "sheets": {
  object (Sheets)
 },
 "timeZone": string,
 "urlFetchWhitelist": [
  string
 ],
 "webapp": {
  object (Webapp)
 }
}
Các trường
addOns

object (AddOns)

Cấu hình tài nguyên của dự án nếu được triển khai dưới dạng Google Workspace Tiện ích bổ sung.

dependencies

object (Dependencies)

Cấu hình của các dịch vụ nâng caothư viện được dự án tập lệnh cho phép sử dụng.

exceptionLogging

string

Vị trí ghi lại các trường hợp ngoại lệ. Có các chế độ cài đặt hợp lệ như sau:

 • NONE cho biết các trường hợp ngoại lệ không được ghi lại.
 • STACKDRIVER cho biết rằng các trường hợp ngoại lệ được ghi vào Stackdriver.
executionApi

object (ExecutionApi)

Cấu hình thực thi API của dự án tập lệnh. Bạn chỉ nên sử dụng thuộc tính này nếu dự án được triển khai để thực thi API.

oauthScopes[]

string

Định nghĩa về phạm vi uỷ quyền mà dự án tập lệnh sử dụng.

runtimeVersion

string

Phiên bản thời gian chạy mà tập lệnh đang sử dụng. Nếu trường này không có trong tệp kê khai, thì tập lệnh sẽ sử dụng thời gian chạy mặc định (STABLE). Các tùy chọn hợp lệ cho trường này như sau:

 • STABLE cho biết thời gian chạy mặc định (hiện là Rhino).
 • V8 cho biết thời gian chạy được hỗ trợ V8.
 • DEPRECATED_ES5 cho biết thời gian chạy Rhino. Việc đặt giá trị này cũng sẽ ngăn việc di chuyển tự động sang V8.
sheets

object (Sheets)

Cấu hình tài nguyên xác định macro Trang tính.

timeZone

string

Múi giờ tập lệnh ở một trong các giá trị ZoneId có sẵn, chẳng hạn như "America/Denver".

urlFetchWhitelist[]

string

Danh sách tiền tố URL loại HTTPS. Nếu có, mọi điểm cuối URL được tìm nạp đều phải khớp với một trong các tiền tố trong danh sách này. Việc này có thể giúp bảo vệ dữ liệu người dùng. Tìm hiểu thêm về URL danh sách cho phép.

webapp

object (Webapp)

Cấu hình ứng dụng web của dự án tập lệnh, chỉ được sử dụng nếu dự án được triển khai dưới dạng ứng dụng web.