Tài nguyên tệp kê khai macro của Trang tính

Cấu hình dùng để xác định macro Trang tính. Tệp kê khai xác định macro phải có tất cả các trường được đánh dấu là Bắt buộc.

Trang tính

Cấp cao nhất của cấu hình tệp kê khai macro Trang tính. Lệnh này chỉ được dùng để xác định macro Trang tính.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "macros": [
  {
   object (Macro)
  }
 ]
}
Các trường
macros[]

object (Macro)

Bắt buộc. Danh sách các macro được xác định và các thuộc tính liên quan.

Macro

Cấu hình cho một macro. Định nghĩa phải có tất cả các trường được đánh dấu là Bắt buộc.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "defaultShortcut": string,
 "functionName": string,
 "menuName": string
}
Các trường
defaultShortcut

string

Xác định phím tắt thực thi macro. Phải có dạng Ctrl+Alt+Shift+Number, trong đó Number là một chữ số duy nhất. Bạn chỉ có thể thực thi macro không có lối tắt trên trình đơn Công cụ > macro.
functionName

string

Bắt buộc. Tên của hàm Apps Script thực thi macro. Theo mặc định, giá trị này khớp với menuName cho các hàm được tạo tự động (không bắt buộc).
menuName

string

Bắt buộc. Tên của macro xuất hiện trong giao diện người dùng của Google Trang tính.