Tài nguyên tệp kê khai của ứng dụng web và tệp thực thi API

Cấu hình tài nguyên dùng để xác định ứng dụng web và tệp thực thi API.

Ứng dụng web

Cấu hình ứng dụng web của dự án tập lệnh, chỉ được sử dụng nếu dự án được triển khai dưới dạng ứng dụng web.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "access": string,
 "executeAs": string
}
Các trường
access

string

Các cấp độ quyền chạy ứng dụng web. Các chế độ cài đặt hợp lệ như sau:

 • MYSELF cho biết chỉ người dùng đã triển khai ứng dụng mới có thể chạy ứng dụng.
 • DOMAIN cho biết chỉ người dùng trong cùng một miền mà người dùng triển khai mới có thể chạy ứng dụng đó.
 • ANYONE cho biết bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập.
 • ANYONE_ANONYMOUS cho biết người dùng bất kỳ, ngay cả khi không đăng nhập.
executeAs

string

Danh tính mà ứng dụng web thực thi. Các chế độ cài đặt hợp lệ là:

 • USER_ACCESSING cho biết ứng dụng web chạy khi người dùng truy cập vào ứng dụng.
 • USER_DEPLOYING cho biết ứng dụng web chạy với tư cách là người dùng đã triển khai ứng dụng.

ExecutionApi

Cấu hình thực thi API của dự án tập lệnh. Chỉ được sử dụng nếu dự án được triển khai để thực thi API.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "access": string
}
Các trường
access

string

Xác định người có quyền chạy tập lệnh từ API. Có các chế độ cài đặt hợp lệ như sau:

 • MYSELF cho biết chỉ người dùng đã triển khai tập lệnh mới có thể chạy tập lệnh đó.
 • DOMAIN cho biết chỉ người dùng trong cùng một miền mà người dùng triển khai mới có thể chạy ứng dụng đó.
 • ANYONE cho biết bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập.
 • ANYONE_ANONYMOUS cho biết người dùng bất kỳ, ngay cả khi không đăng nhập.