Tài nguyên tệp kê khai của các phần phụ thuộc trong thư viện và dịch vụ nâng cao

Tập hợp các cấu hình cho thư việncác dịch vụ nâng cao mà tập lệnh đã bật.

Phần phụ thuộc

Cấp cao nhất của cấu hình tệp kê khai phần phụ thuộc.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "enabledAdvancedServices": [
  {
   object (EnabledAdvancedService)
  }
 ],
 "libraries": [
  {
   object (Library)
  }
 ]
}
Các trường
enabledAdvancedServices[]

object (EnabledAdvancedService)

Danh sách các dịch vụ nâng cao đã được bật để dự án tập lệnh sử dụng.

libraries[]

object (Library)

Danh sách thư viện mà dự án tập lệnh sử dụng.

AdvancedAdvancedService

Cấu hình của một dịch vụ nâng cao mà tập lệnh đã bật.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "serviceId": string,
 "userSymbol": string,
 "version": string
}
Các trường
serviceId

string

Giá trị nhận dạng của dịch vụ xuất hiện trong tài liệu khám phá của API (ví dụ: "drive"

userSymbol

string

Giá trị nhận dạng dùng để tham chiếu đến dịch vụ này trong mã của dự án Apps Script.

version

string

Phiên bản dịch vụ đã bật (ví dụ: "v1").

Thư viện

Cấu hình của thư viện mà tập lệnh đã nhập.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "developmentMode": boolean,
 "libraryId": string,
 "userSymbol": string,
 "version": string
}
Các trường
developmentMode

boolean

Nếu true, version sẽ bị bỏ qua và tập lệnh sẽ sử dụng mã đã lưu của dự án thư viện hiện tại, ngay cả khi mã đó chưa được lưu vào một phiên bản mới.

libraryId

string

Mã tập lệnh của dự án tập lệnh của thư viện. Bạn có thể tìm thấy mã tập lệnh trong URL của tập lệnh thư viện hoặc trong trình chỉnh sửa tập lệnh bằng cách chọn Tệp > Thuộc tính của dự án.

userSymbol

string

Nhãn được dùng trong mã dự án tập lệnh để tham chiếu đến thư viện này.

version

string

Phiên bản thư viện mà tập lệnh sử dụng. Đây là số phiên bản hoặc stable, tức là phiên bản được tạo gần đây nhất.