Sử dụng giao diện dòng lệnh bằng móc

Để phát triển và quản lý các dự án Apps Script trên thiết bị đầu cuối thay vì trình chỉnh sửa Apps Script, bạn có thể sử dụng công cụ nguồn mở có tên là clasp.

Lớp học lập trình clasp cung cấp thông tin tổng quan về tất cả các tính năng của clasp.

Tính năng

Phát triển cục bộ

clasp cho phép bạn phát triển các dự án Apps Script trên máy. Bạn có thể viết mã trên máy tính của riêng mình và tải mã đó lên Apps Script khi viết xong. Bạn cũng có thể tải các dự án Apps Script hiện có xuống để chỉnh sửa khi không có kết nối mạng. Vì mã này là mã cục bộ, nên bạn có thể sử dụng các công cụ phát triển mà mình yêu thích như git khi tạo dự án Apps Script.

Quản lý các phiên bản triển khai

Tạo, cập nhật và xem nhiều lần triển khai của dự án.

Mã cấu trúc

clasp cho phép bạn sắp xếp mã thành các thư mục và các thư mục này sẽ được giữ nguyên khi bạn tải lên script.google.com. Ví dụ:

# On script.google.com:
├── tests/slides.gs
└── tests/sheets.gs

# Locally:
├── tests/
│  ├─ slides.gs
│  └─ sheets.gs

Yêu cầu

clasp được viết bằng Node.js và được phân phối qua công cụ npm. Trước khi sử dụng clasp, bạn phải cài đặt Node.js phiên bản 4.7.4 trở lên. Bạn phải có đặc quyền của quản trị viên để cài đặt Node.js.

Cài đặt

Sau khi cài đặt Node.js, bạn có thể dùng lệnh npm sau để cài đặt clasp:

npm install @google/clasp -g

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng lệnh clasp từ bất kỳ thư mục nào trên máy tính.

Sử dụng clasp

Bạn có thể sử dụng clasp để xử lý nhiều tác vụ từ dòng lệnh. Phần này mô tả các thao tác phổ biến mà bạn có thể sử dụng khi phát triển bằng clasp.

Đăng nhập

Lệnh này đăng nhập và cho phép quản lý các dự án Apps Script trong Tài khoản Google của bạn. Sau khi chạy chương trình này, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google, nơi lưu trữ các dự án Apps Script.

clasp login

Đăng xuất

Lệnh này sẽ đăng xuất khỏi công cụ dòng lệnh. Bạn phải đăng nhập lại bằng clasp login để xác thực lại bằng Google trước khi tiếp tục sử dụng clasp.

clasp logout

Tạo một dự án Apps Script mới

Lệnh này tạo một tập lệnh mới trong thư mục hiện tại với tiêu đề tập lệnh không bắt buộc.

clasp create [scriptTitle]

Lệnh này cũng tạo hai tệp trong thư mục hiện tại:

 • Tệp .clasp.json lưu trữ mã nhận dạng tập lệnh.
 • Tệp kê khai dự án appsscript.json chứa siêu dữ liệu của dự án.

Sao chép dự án hiện có

Lệnh này sẽ sao chép một dự án hiện có trong thư mục hiện tại. Tập lệnh phải được tạo hoặc chia sẻ với Tài khoản Google của bạn. Bạn chỉ định dự án tập lệnh cần sao chép bằng cách cung cấp mã tập lệnh của dự án đó.

Để tìm Mã tập lệnh của dự án, hãy làm theo các bước bên dưới:

 1. Mở dự án Apps Script.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt dự án .
 3. Trong phần Mã nhận dạng, hãy sao chép mã tập lệnh.

   clasp clone <scriptId>
  

Tải dự án tập lệnh xuống

Lệnh này sẽ tải dự án Apps Script từ Google Drive xuống hệ thống tệp của máy tính.

clasp pull

Tải một dự án tập lệnh lên

Lệnh này sẽ tải tất cả các tệp của dự án tập lệnh từ máy tính lên Google Drive.

clasp push

Liệt kê các phiên bản dự án

Lệnh này liệt kê số lượng và nội dung mô tả từng phiên bản của dự án tập lệnh.

clasp versions

Triển khai dự án đã xuất bản

Bạn có thể triển khai dự án tập lệnh dưới dạng ứng dụng web, tiện ích bổ sung hoặc tệp thực thi. Bạn có thể tạo bản triển khai trong trình chỉnh sửa tập lệnh, trong tệp kê khai dự án hoặc sử dụng clasp.

Để triển khai dự án bằng clasp, trước tiên, hãy tạo một phiên bản bất biến của dự án Apps Script. Phiên bản là một "ảnh chụp nhanh" của dự án tập lệnh và tương tự như bản phát hành phân nhánh chỉ đọc.

clasp version [description]

Lệnh này hiển thị số phiên bản mới tạo. Bằng cách sử dụng số đó, bạn có thể triển khai và huỷ triển khai các thực thể của dự án:

clasp deploy [version] [description]
clasp undeploy <deploymentId>

Lệnh này sẽ thêm một phiên bản và nội dung mô tả mới cho hoạt động triển khai hiện có:

clasp redeploy <deploymentId> <version> <description>

Liệt kê các phiên bản triển khai

Lệnh này liệt kê mã triển khai, phiên bản và nội dung mô tả của dự án tập lệnh.

clasp deployments

Mở dự án trong trình chỉnh sửa Apps Script

Lệnh này sẽ mở một dự án tập lệnh trong trình chỉnh sửa Apps Script. Trình chỉnh sửa này được chạy dưới dạng một thẻ mới trong trình duyệt web mặc định của bạn.

clasp open

Đóng góp cho dự án nguồn mở clasp

Đóng góp cho clasp trên GitHub.