Chính sách về việc ngừng sử dụng ARCore Cloud Anchor API

Nếu Google quyết định ngừng hỗ trợ các dịch vụ và chức năng do Cloud Anchors và ARCore Cloud Anchor API cung cấp trong ARCore 1.12.0, Google sẽ công bố quyết định này trong ghi chú phát hành ARCore và trong phần Tính năng mới trong ARCore, đồng thời nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để tiếp tục vận hành các dịch vụ này trong một năm sau thông báo đó.

Tuy nhiên, Google có thể ngừng hỗ trợ sớm hơn nếu Google quyết định, theo phán quyết hợp lý của mình, rằng bắt buộc phải ngừng hỗ trợ theo luật, mối quan hệ với bên thứ ba, rủi ro bảo mật hoặc gánh nặng đáng kể về kinh tế hay kỹ thuật. Google không đưa ra cam kết như vậy đối với Cloud Anchors và AR Cloud Anchor API như được hỗ trợ trước ARCore 1.12.0, trong đó thiết bị tải bản đồ tính năng 3D lên ARCore Cloud Anchor API.