Hướng dẫn cho nhà phát triển về hình ảnh tăng cường trong AR Foundation

Tìm hiểu cách sử dụng Hình ảnh tăng cường trong ứng dụng của bạn.

Điều kiện tiên quyết

Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các khái niệm cơ bản về AR và cách định cấu hình một phiên ARCore trước khi tiếp tục.

Hình ảnh tăng cường được AR Foundation hỗ trợ trực tiếp thông qua các API theo dõi hình ảnh 2D. Bạn có thể sử dụng các API này mà không cần cài đặt gói Tiện ích ARCore.

Xây dựng và chạy ứng dụng mẫu

Để sử dụng Hình ảnh tăng cường với AR Foundation, hãy tham khảo các tài nguyên sau: