Ẩn tính năng bản đồ bằng tính năng tạo kiểu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Ngoài việc thay đổi kiểu của các đối tượng địa lý trên bản đồ, bạn cũng có thể ẩn chúng hoàn toàn. Ví dụ này cho bạn biết cách ẩn địa điểm yêu thích (POI) và biểu tượng phương tiện công cộng trên bản đồ của bạn.

Kiểu chỉ hoạt động trên loại bản đồ kGMSTypeNormal.

Áp dụng kiểu cho bản đồ

Để áp dụng kiểu bản đồ tuỳ chỉnh cho bản đồ, hãy gọi GMSMapStyle(...) để tạo một thực thể GMSMapStyle, truyền vào URL của tệp JSON cục bộ hoặc chuỗi JSON chứa định nghĩa kiểu. Gán thực thể GMSMapStyle cho thuộc tính mapStyle của bản đồ.

Sử dụng tệp JSON

Các ví dụ sau đây cho thấy việc gọi GMSMapStyle(...) và chuyển một URL cho tệp cục bộ:

Mã mẫu sau đây giả định dự án của bạn có chứa tệp có tên style.json:

Swift

import GoogleMaps

class MapStyling: UIViewController {

 // Set the status bar style to complement night-mode.
 override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
  return .lightContent
 }

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 14.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)

  do {
   // Set the map style by passing the URL of the local file.
   if let styleURL = Bundle.main.url(forResource: "style", withExtension: "json") {
    mapView.mapStyle = try GMSMapStyle(contentsOfFileURL: styleURL)
   } else {
    NSLog("Unable to find style.json")
   }
  } catch {
   NSLog("One or more of the map styles failed to load. \(error)")
  }

  self.view = mapView
 }
}
   

Objective-C

#import "MapStyling.h"
@import GoogleMaps;

@interface MapStyling ()

@end

@implementation MapStyling

// Set the status bar style to complement night-mode.
- (UIStatusBarStyle)preferredStatusBarStyle {
 return UIStatusBarStyleLightContent;
}

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 NSBundle *mainBundle = [NSBundle mainBundle];
 NSURL *styleUrl = [mainBundle URLForResource:@"style" withExtension:@"json"];
 NSError *error;

 // Set the map style by passing the URL for style.json.
 GMSMapStyle *style = [GMSMapStyle styleWithContentsOfFileURL:styleUrl error:&error];

 if (!style) {
  NSLog(@"The style definition could not be loaded: %@", error);
 }

 mapView.mapStyle = style;
 self.view = mapView;
}

@end
   

Để xác định các lựa chọn kiểu, hãy thêm tệp mới vào dự án của bạn có tên style.json, và dán nội dung khai báo kiểu JSON sau để ẩn địa điểm yêu thích (POI) và biểu tượng phương tiện công cộng:

Sử dụng tài nguyên chuỗi

Các ví dụ sau đây cho thấy việc gọi GMSMapStyle() và chuyển một tài nguyên chuỗi:

Swift

class MapStylingStringResource: UIViewController {

 let MapStyle = "JSON_STYLE_GOES_HERE"

 // Set the status bar style to complement night-mode.
 override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
  return .lightContent
 }

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 14.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)

  do {
   // Set the map style by passing a valid JSON string.
   mapView.mapStyle = try GMSMapStyle(jsonString: MapStyle)
  } catch {
   NSLog("One or more of the map styles failed to load. \(error)")
  }

  self.view = mapView
 }
}
   

Objective-C

@implementation MapStylingStringResource

// Paste the JSON string to use.
static NSString *const kMapStyle = @"JSON_STYLE_GOES_HERE";

// Set the status bar style to complement night-mode.
- (UIStatusBarStyle)preferredStatusBarStyle {
 return UIStatusBarStyleLightContent;
}

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 NSError *error;

 // Set the map style by passing a valid JSON string.
 GMSMapStyle *style = [GMSMapStyle styleWithJSONString:kMapStyle error:&error];

 if (!style) {
  NSLog(@"The style definition could not be loaded: %@", error);
 }

 mapView.mapStyle = style;
 self.view = mapView;
}

@end
   

Khai báo kiểu sau đây ẩn các địa điểm yêu thích (POI) và các biểu tượng phương tiện công cộng. Dán chuỗi kiểu sau làm giá trị của biến kMapStyle:

Khai báo kiểu JSON

Bản đồ được tạo kiểu sử dụng hai khái niệm để áp dụng màu sắc và các thay đổi khác về kiểu cho bản đồ:

 • Bộ chọn chỉ định các thành phần địa lý mà bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ. Các nhóm này bao gồm đường, công viên, sông nước và các nhãn khác. Bộ chọn bao gồm các tính năngphần tử, được chỉ định là các thuộc tính featureTypeelementType.
 • Kiểu (styler) là các thuộc tính màu sắc và chế độ hiển thị mà bạn có thể áp dụng cho phần tử bản đồ. Chúng xác định màu được hiển thị thông qua tổ hợp giá trị màu sắc, màu sắc và độ sáng/gamma.

Vui lòng xem tài liệu tham khảo về kiểu để biết nội dung mô tả chi tiết về các tuỳ chọn tạo kiểu JSON.

Trình hướng dẫn tạo kiểu cho nền tảng Maps

Sử dụng Trình hướng dẫn tạo kiểu cho nền tảng Maps như một cách nhanh chóng để tạo một đối tượng định kiểu JSON. SDK Maps dành cho iOS hỗ trợ các nội dung khai báo kiểu giống như API JavaScript của Maps.

Mã mẫu đầy đủ

Kho lưu trữ ApiDemos trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ cách sử dụng định kiểu.