Sử dụng các khai báo kiểu JSON được nhúng

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Bạn có thể áp dụng kiểu tuỳ chỉnh thông qua các nội dung khai báo kiểu JSON nhúng cho các mục sau:

 • Bản đồ mặc định.
 • Các loại bản đồ mà người dùng có thể chuyển đổi trong một khung bản đồ.

Chỉ định kiểu cho tính năng

Để áp dụng kiểu cho nhiều yếu tố và phần tử trong bản đồ, hãy tạo một mảng các đối tượng MapTypeStyle để xác định cách tạo kiểu cho bản đồ.

Mảng đó có dạng như sau:

var stylesArray = [
 {
  featureType: '',
  elementType: '',
  stylers: [
   {color: ''},
   {visibility: ''},
   // Add any stylers you need.
  ]
 },
 {
  featureType: '',
  // Add the stylers you need.
 }
]

Để biết danh sách tất cả giá trị có sẵn cho featureType, elementTypestylers, hãy xem tài liệu tham khảo về kiểu JSON.

Trình hướng dẫn tạo kiểu cho nền tảng Maps

Sử dụng Trình hướng dẫn định kiểu cho nền tảng Maps như một cách nhanh chóng để tạo một đối tượng định kiểu JSON.

Áp dụng kiểu cho bản đồ mặc định

Sau đây là ví dụ về một bản đồ mặc định được tạo kiểu bằng văn bản màu sáng và các biểu tượng trên nền tối (tức là chế độ tối). Để xem mã mẫu, hãy chuyển đến Mẫu được tạo kiểu – Mẫu mã Chế độ ban đêm.

Để sửa đổi các kiểu của bản đồ mặc định, hãy đặt thuộc tính styles của bản đồ trong đối tượng MapOptions thành mảng kiểu của bạn khi:

 • Tạo bản đồ của bạn.
 • Hoặc khi gọi phương thức Map.setOptions.

Các thay đổi đối với nhãn và đường sẽ ảnh hưởng đến tất cả các loại bản đồ, bao gồm địa hình, vệ tinh, kết hợp và các loại lộ trình mặc định.

Áp dụng kiểu cho loại bản đồ

Phần sau đây hiển thị một loại bản đồ đã thêm có tên Bản đồ được tạo kiểu trong điều khiển ở phía trên cùng bên trái của bản đồ. Để xem mã mẫu, hãy chuyển đến phần Kiểu bản đồ được tạo kiểu.

Để tạo một kiểu bản đồ được tạo kiểu, hãy đặt mảng kiểu thành đối tượng StyledMapType. Việc tạo kiểu bản đồ được tạo kiểu mới không ảnh hưởng đến kiểu của các loại bản đồ mặc định.