Thêm bản đồ đã tạo kiểu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Trang này là hướng dẫn nhanh về cách tạo kiểu cho bản đồ của bạn, lấy chế độ ban đêm làm ví dụ.

Tổng quan

Với các lựa chọn kiểu, bạn có thể tuỳ chỉnh cách trình bày các kiểu bản đồ tiêu chuẩn của Google, thay đổi cách hiển thị trực quan của các tính năng như đường đi, công viên, doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhấn mạnh các thành phần cụ thể của bản đồ hoặc làm cho bản đồ bổ sung cho kiểu của ứng dụng.

Việc tạo kiểu chỉ hoạt động trên loại bản đồ kGMSTypeNormal.

Áp dụng kiểu cho bản đồ của bạn

Để áp dụng kiểu ánh xạ tuỳ chỉnh cho một tệp ánh xạ, hãy gọi GMSMapStyle(...) để tạo một thực thể GMSMapStyle, truyền một URL cho tệp JSON cục bộ hoặc chuỗi JSON chứa định nghĩa kiểu. Gán thực thể GMSMapStyle cho thuộc tính mapStyle của bản đồ.

Sử dụng tệp JSON

Các ví dụ sau đây minh hoạ việc gọi GMSMapStyle(...) và truyền URL của một tệp cục bộ:

Swift

import GoogleMaps

class MapStyling: UIViewController {

 // Set the status bar style to complement night-mode.
 override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
  return .lightContent
 }

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 14.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)

  do {
   // Set the map style by passing the URL of the local file.
   if let styleURL = Bundle.main.url(forResource: "style", withExtension: "json") {
    mapView.mapStyle = try GMSMapStyle(contentsOfFileURL: styleURL)
   } else {
    NSLog("Unable to find style.json")
   }
  } catch {
   NSLog("One or more of the map styles failed to load. \(error)")
  }

  self.view = mapView
 }
}
   

Objective-C

#import "MapStyling.h"
@import GoogleMaps;

@interface MapStyling ()

@end

@implementation MapStyling

// Set the status bar style to complement night-mode.
- (UIStatusBarStyle)preferredStatusBarStyle {
 return UIStatusBarStyleLightContent;
}

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 NSBundle *mainBundle = [NSBundle mainBundle];
 NSURL *styleUrl = [mainBundle URLForResource:@"style" withExtension:@"json"];
 NSError *error;

 // Set the map style by passing the URL for style.json.
 GMSMapStyle *style = [GMSMapStyle styleWithContentsOfFileURL:styleUrl error:&error];

 if (!style) {
  NSLog(@"The style definition could not be loaded: %@", error);
 }

 mapView.mapStyle = style;
 self.view = mapView;
}

@end
   

Để xác định các lựa chọn kiểu, hãy thêm một tệp mới vào dự án của bạn có tên là style.json, rồi dán nội dung khai báo kiểu JSON sau đây để định kiểu chế độ ban đêm:

Sử dụng tài nguyên chuỗi

Các ví dụ sau đây minh hoạ việc gọi GMSMapStyle(...) và truyền một tài nguyên chuỗi:

Swift

class MapStylingStringResource: UIViewController {

 let MapStyle = "JSON_STYLE_GOES_HERE"

 // Set the status bar style to complement night-mode.
 override var preferredStatusBarStyle: UIStatusBarStyle {
  return .lightContent
 }

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(withLatitude: -33.86, longitude: 151.20, zoom: 14.0)
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: CGRect.zero, camera: camera)

  do {
   // Set the map style by passing a valid JSON string.
   mapView.mapStyle = try GMSMapStyle(jsonString: MapStyle)
  } catch {
   NSLog("One or more of the map styles failed to load. \(error)")
  }

  self.view = mapView
 }
}
   

Objective-C

@implementation MapStylingStringResource

// Paste the JSON string to use.
static NSString *const kMapStyle = @"JSON_STYLE_GOES_HERE";

// Set the status bar style to complement night-mode.
- (UIStatusBarStyle)preferredStatusBarStyle {
 return UIStatusBarStyleLightContent;
}

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:-33.86
                             longitude:151.20
                                zoom:12];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.myLocationEnabled = YES;

 NSError *error;

 // Set the map style by passing a valid JSON string.
 GMSMapStyle *style = [GMSMapStyle styleWithJSONString:kMapStyle error:&error];

 if (!style) {
  NSLog(@"The style definition could not be loaded: %@", error);
 }

 mapView.mapStyle = style;
 self.view = mapView;
}

@end
   

Để xác định các lựa chọn kiểu, hãy dán chuỗi kiểu sau làm giá trị của biến kMapStyle:

Nội dung khai báo kiểu JSON

Bản đồ tạo kiểu sử dụng hai khái niệm để áp dụng màu và các thay đổi khác về kiểu cho bản đồ:

 • Bộ chọn chỉ định các thành phần địa lý mà bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ. Các danh mục này bao gồm đường, công viên, sông nước và các địa điểm khác, cũng như nhãn của các địa điểm đó. Bộ chọn bao gồm tính năngphần tử, được chỉ định là các thuộc tính featureTypeelementType.
 • Trình định kiểu là các thuộc tính màu và chế độ hiển thị mà bạn có thể áp dụng cho các phần tử bản đồ. Các thuộc tính này xác định màu sắc hiển thị thông qua tổ hợp các giá trị sắc độ, màu sắc và độ sáng/gamma.

Vui lòng xem tài liệu tham khảo về kiểu để biết nội dung mô tả chi tiết về các tuỳ chọn định kiểu JSON.

Trình hướng dẫn tạo kiểu trên Nền tảng Maps

Sử dụng Trình hướng dẫn định kiểu nền tảng Maps như một cách nhanh chóng để tạo đối tượng định kiểu JSON. SDK Maps dành cho iOS hỗ trợ các nội dung khai báo kiểu giống như API JavaScript của Maps.

Mã mẫu đầy đủ

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ cách sử dụng kiểu.

Bước tiếp theo

Xem cách ẩn đối tượng trên bản đồ bằng cách tạo kiểu.