Ẩn tính năng bản đồ bằng tính năng tạo kiểu

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Bên cạnh việc thay đổi kiểu tính năng trên bản đồ, bạn cũng có thể ẩn toàn bộ tính năng đó. Ví dụ này cho bạn biết cách ẩn các địa điểm yêu thích (POI) kinh doanh và các biểu tượng phương tiện công cộng trên bản đồ.

Kiểu chỉ hoạt động trên loại bản đồ normal. Việc tạo kiểu không ảnh hưởng đến bản đồ trong nhà, vì vậy, việc sử dụng tính năng tạo kiểu để ẩn các tính năng không ngăn các sơ đồ tầng trong nhà xuất hiện trên bản đồ.

Chuyển đối tượng kiểu JSON vào bản đồ của bạn

Để tạo kiểu cho bản đồ, hãy gọi GoogleMap.setMapStyle() bằng cách truyền đối tượng MapStyleOptions chứa phần khai báo kiểu ở định dạng JSON. Bạn có thể tải JSON từ một tài nguyên thô hoặc một chuỗi, như trong các ví dụ sau:

Tài nguyên thô

Mã mẫu sau đây giả định dự án của bạn chứa một tài nguyên thô có tên là style_json:

// Copyright 2020 Google LLC
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.example.styledmap;

import android.content.res.Resources;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MapStyleOptions;

/**
 * A styled map using JSON styles from a raw resource.
 */
public class MapsActivityRaw extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  private static final String TAG = MapsActivityRaw.class.getSimpleName();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps_raw);

    // Get the SupportMapFragment and register for the callback
    // when the map is ready for use.
    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
            .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready for use.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {

    try {
      // Customise the styling of the base map using a JSON object defined
      // in a raw resource file.
      boolean success = googleMap.setMapStyle(
          MapStyleOptions.loadRawResourceStyle(
              this, R.raw.style_json));

      if (!success) {
        Log.e(TAG, "Style parsing failed.");
      }
    } catch (Resources.NotFoundException e) {
      Log.e(TAG, "Can't find style. Error: ", e);
    }
    // Position the map's camera near Sydney, Australia.
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(new LatLng(-34, 151)));
  }
}

Xác định tài nguyên thô trong /res/raw/style_json.json, chứa nội dung khai báo kiểu JSON sau để ẩn các địa điểm yêu thích (POI) kinh doanh:

Nội dung khai báo kiểu sau ẩn địa điểm yêu thích (POI) của doanh nghiệp và các biểu tượng phương tiện công cộng:

Bố cục (activity_maps.xml) có dạng như sau:

Tài nguyên chuỗi

Mã mẫu sau đây giả định dự án của bạn chứa một tài nguyên chuỗi có tên style_json:

package com.example.styledmap;

import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;

import com.google.android.gms.maps.CameraUpdateFactory;
import com.google.android.gms.maps.GoogleMap;
import com.google.android.gms.maps.OnMapReadyCallback;
import com.google.android.gms.maps.SupportMapFragment;
import com.google.android.gms.maps.model.LatLng;
import com.google.android.gms.maps.model.MapStyleOptions;

/**
 * A styled map using JSON styles from a string resource.
 */
public class MapsActivityString extends AppCompatActivity
    implements OnMapReadyCallback {

  private static final String TAG = MapsActivityString.class.getSimpleName();

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    // Retrieve the content view that renders the map.
    setContentView(R.layout.activity_maps_string);

    // Get the SupportMapFragment and register for the callback
    // when the map is ready for use.
    SupportMapFragment mapFragment =
        (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager()
            .findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  /**
   * Manipulates the map when it's available.
   * The API invokes this callback when the map is ready for use.
   */
  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {

    // Customise the styling of the base map using a JSON object defined
    // in a string resource file. First create a MapStyleOptions object
    // from the JSON styles string, then pass this to the setMapStyle
    // method of the GoogleMap object.
    boolean success = googleMap.setMapStyle(new MapStyleOptions(getResources()
        .getString(R.string.style_json)));

    if (!success) {
      Log.e(TAG, "Style parsing failed.");
    }
    // Position the map's camera near Sydney, Australia.
    googleMap.moveCamera(CameraUpdateFactory.newLatLng(new LatLng(-34, 151)));
  }
}

Xác định tài nguyên chuỗi trong /res/values/style_strings.xml, chứa nội dung khai báo kiểu JSON sau để ẩn các địa điểm yêu thích (POI) kinh doanh. Trong tệp này, bạn cần sử dụng dấu gạch chéo ngược để thoát khỏi dấu ngoặc kép:

Nội dung khai báo kiểu sau ẩn địa điểm yêu thích (POI) của doanh nghiệp và các biểu tượng phương tiện công cộng:

Bố cục (activity_maps.xml) có dạng như sau:

Khai báo kiểu JSON

Bản đồ được tạo kiểu sử dụng hai khái niệm để áp dụng màu sắc và các thay đổi về kiểu khác cho một bản đồ:

 • Bộ chọn chỉ định các thành phần địa lý mà bạn có thể tạo kiểu trên bản đồ. Các đường này bao gồm đường, công viên, sông nước, v.v. cùng các nhãn của chúng. Bộ chọn bao gồm các tính năngphần tử, được chỉ định là thuộc tính featureTypeelementType.
 • Kiểu là các thuộc tính màu và mức độ hiển thị mà bạn có thể áp dụng cho các phần tử ánh xạ. Thuộc tính này xác định màu hiển thị thông qua sự kết hợp các giá trị màu sắc, màu sắc và độ sáng/gamma.

Hãy xem tài liệu tham khảo về kiểu để biết thông tin mô tả chi tiết về các tùy chọn định kiểu JSON.

Trình hướng dẫn tạo kiểu cho nền tảng Maps

Sử dụng Trình hướng dẫn tạo kiểu nền tảng Maps để nhanh chóng tạo đối tượng định kiểu JSON. SDK Maps dành cho Android hỗ trợ những khai báo kiểu như API JavaScript của Maps.

Mã mẫu đầy đủ

Kho lưu trữ Apidemos trên GitHub bao gồm các mẫu minh hoạ cách sử dụng định kiểu.