Doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Theo mặc định, các địa điểm yêu thích (POI) sẽ xuất hiện trên bản đồ cơ sở cùng với các biểu tượng tương ứng. Địa điểm yêu thích bao gồm công viên, trường học, toà nhà chính phủ và các địa điểm khác. Ngoài ra, theo mặc định, POI doanh nghiệp sẽ xuất hiện trên bản đồ khi loại bản đồ là kGMSTypeNormal. Địa điểm yêu thích của doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp như cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, v.v.

POI tương ứng với Mã địa điểm, như được xác định trong SDK Địa điểm dành cho iOS. Ví dụ: công viên giải trí là địa điểm yêu thích, nhưng những công viên như đài phun nước thường không phải là địa điểm yêu thích (trừ phi chúng có ý nghĩa quốc gia hoặc lịch sử).

Theo dõi sự kiện nhấp chuột trên POI

Nếu bạn muốn phản hồi người dùng đang nhấn vào một POI, hãy triển khai GMSMapViewDelegate và triển khai phương thức mapView(_:didTapPOIWithPlaceID:name:location:), như trong ví dụ sau:

Swift

import GoogleMaps

class POI: UIViewController, GMSMapViewDelegate {

 override func loadView() {
  let camera = GMSCameraPosition.camera(
   withLatitude: 47.603,
   longitude:-122.331,
   zoom:14
  )
  let mapView = GMSMapView.map(withFrame: .zero, camera: camera)
  mapView.delegate = self
  self.view = mapView
 }

 func mapView(
  _ mapView: GMSMapView,
  didTapPOIWithPlaceID placeID: String,
  name: String,
  location: CLLocationCoordinate2D
 ) {
  print("You tapped \(name): \(placeID), \(location.latitude)/\(location.longitude)")
 }
}
   

Objective-C

#import "POI.h"
@import GoogleMaps;

@interface POI () <GMSMapViewDelegate>

@end

@implementation POI

- (void)loadView {
 GMSCameraPosition *camera = [GMSCameraPosition cameraWithLatitude:47.603
                              longitude:-122.331
                                 zoom:14];
 GMSMapView *mapView = [GMSMapView mapWithFrame:CGRectZero camera:camera];
 mapView.delegate = self;
 self.view = mapView;
}

#pragma mark - GMSMapViewDelegate

- (void)mapView:(GMSMapView *)mapView
  didTapPOIWithPlaceID:(NSString *)placeID
          name:(NSString *)name
        location:(CLLocationCoordinate2D)location {
 NSLog(@"You tapped %@: %@, %f/%f", name, placeID, location.latitude, location.longitude);
}

@end
   

Hiển thị chi tiết trong cửa sổ thông tin

POI xuất hiện trên bản đồ theo mặc định, nhưng không có giao diện người dùng khi nhấp mặc định (API không tự động hiển thị cửa sổ thông tin hoặc bất kỳ giao diện người dùng nào khác khi người dùng nhấn vào POI). Ví dụ sau đây cho thấy cách sử dụng điểm đánh dấu để hiển thị cửa sổ thông tin cho POI:

Swift

// Declare GMSMarker instance at the class level.
let infoMarker = GMSMarker()

// Attach an info window to the POI using the GMSMarker.
func mapView(
 _ mapView: GMSMapView,
 didTapPOIWithPlaceID placeID: String,
 name: String,
 location: CLLocationCoordinate2D
) {
 infoMarker.snippet = placeID
 infoMarker.position = location
 infoMarker.title = name
 infoMarker.opacity = 0;
 infoMarker.infoWindowAnchor.y = 1
 infoMarker.map = mapView
 mapView.selectedMarker = infoMarker
}
   

Objective-C

// Declare a GMSMarker instance at the class level.
GMSMarker *infoMarker;

// Attach an info window to the POI using the GMSMarker.
- (void)mapView:(GMSMapView *)mapView
  didTapPOIWithPlaceID:(NSString *)placeID
          name:(NSString *)name
        location:(CLLocationCoordinate2D)location {
 infoMarker = [GMSMarker markerWithPosition:location];
 infoMarker.snippet = placeID;
 infoMarker.title = name;
 infoMarker.opacity = 0;
 CGPoint pos = infoMarker.infoWindowAnchor;
 pos.y = 1;
 infoMarker.infoWindowAnchor = pos;
 infoMarker.map = mapView;
 mapView.selectedMarker = infoMarker;
}
   

Đang ngăn POI hiển thị trên bản đồ

Bạn có thể ẩn POI bằng cách áp dụng kiểu tuỳ chỉnh cho tất cả POI hoặc cho các danh mục cụ thể của POI.

Nội dung khai báo kiểu JSON sau đây ẩn tất cả các địa điểm yêu thích của doanh nghiệp trên bản đồ:

[
 {
  "featureType": "poi.business",
  "stylers": [
   { "visibility": "off" }
  ]
 }
]

Một ví dụ khác là JSON sau đây giúp đơn giản hoá việc hiển thị tất cả các danh mục POI:

[
 {
  "featureType": "poi",
  "stylers": [
   { "visibility": "simplified" }
  ]
 }
]

Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy xem hướng dẫn về cách ẩn các tính năng bản đồ bằng cách tạo kiểu.