Doanh nghiệp và các địa điểm yêu thích khác

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript

Theo mặc định, các địa điểm yêu thích (POI) sẽ xuất hiện trên bản đồ cơ sở cùng với các biểu tượng tương ứng. Địa điểm yêu thích bao gồm công viên, trường học, toà nhà chính phủ và các địa điểm khác.

Ngoài ra, theo mặc định, POI doanh nghiệp sẽ xuất hiện trên bản đồ khi loại bản đồ là normal. Địa điểm yêu thích là doanh nghiệp đại diện cho các doanh nghiệp như cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và các địa điểm khác. Địa điểm yêu thích của doanh nghiệp trên bản đồ trong nhà (sơ đồ tầng) chỉ xuất hiện trên bản đồ chế độ thu gọn.

POI tương ứng với Mã địa điểm, như được xác định trong SDK Địa điểm dành cho Android. Ví dụ: công viên giải trí là địa điểm yêu thích, nhưng những công trình như đài phun nước thường không phải là địa điểm yêu thích (trừ phi chúng có ý nghĩa quốc gia hoặc lịch sử).

Theo dõi sự kiện nhấp chuột trên POI

Nếu muốn phản hồi một người dùng đang nhấn vào một POI, bạn có thể sử dụng OnPoiClickListener như trong mã mẫu sau:

Kotlininternal class OnPoiClickDemoActivity : AppCompatActivity(), OnMapReadyCallback, OnPoiClickListener {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.poi_click_demo)
    val mapFragment = supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.map)
        as SupportMapFragment
    mapFragment.getMapAsync(this)
  }

  override fun onMapReady(map: GoogleMap) {
    map.setOnPoiClickListener(this)
  }

  override fun onPoiClick(poi: PointOfInterest) {
    Toast.makeText(this, """Clicked: ${poi.name}
      Place ID:${poi.placeId}
      Latitude:${poi.latLng.latitude} Longitude:${poi.latLng.longitude}""",
      Toast.LENGTH_SHORT
    ).show()
  }
}

   

Java


class OnPoiClickDemoActivity extends AppCompatActivity implements
  OnMapReadyCallback, GoogleMap.OnPoiClickListener {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.poi_click_demo);
    SupportMapFragment mapFragment;
    mapFragment = (SupportMapFragment) getSupportFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
    mapFragment.getMapAsync(this);
  }

  @Override
  public void onMapReady(GoogleMap map) {
    map.setOnPoiClickListener(this);
  }

  @Override
  public void onPoiClick(PointOfInterest poi) {
    Toast.makeText(this, "Clicked: " +
        poi.name + "\nPlace ID:" + poi.placeId +
        "\nLatitude:" + poi.latLng.latitude +
        " Longitude:" + poi.latLng.longitude,
      Toast.LENGTH_SHORT).show();
  }
}

   

POI xuất hiện trên bản đồ theo mặc định, nhưng không có giao diện người dùng khi nhấp chuột mặc định. Điều này nghĩa là API không tự động hiển thị cửa sổ thông tin hoặc bất kỳ giao diện người dùng nào khác khi người dùng nhấn vào một POI.

Như mẫu trên cho thấy, bạn sẽ đặt OnPoiClickListener trên bản đồ bằng cách gọi GoogleMap.setOnPoiClickListener(OnPoiClickListener). Khi người dùng nhấp (nhấn) vào một POI, ứng dụng của bạn sẽ nhận được sự kiện OnPoiClick(PointOfInterest) cho biết địa điểm yêu thích (POI) mà người dùng đã nhấp vào. PointOfInterest chứa vĩ độ/kinh độ, mã địa điểm và tên của địa điểm yêu thích.

Ngăn POI hiển thị trên bản đồ

Bạn có thể ẩn địa điểm yêu thích (POI) bằng cách áp dụng kiểu tuỳ chỉnh cho tất cả POI hoặc cho các danh mục cụ thể của POI.

Nội dung khai báo kiểu JSON sau đây ẩn tất cả các địa điểm yêu thích của doanh nghiệp trên bản đồ:

[
 {
  "featureType": "poi.business",
  "stylers": [
   { "visibility": "off" }
  ]
 }
]

Một ví dụ khác là JSON sau đây giúp đơn giản hoá việc hiển thị tất cả các danh mục POI:

[
 {
  "featureType": "poi",
  "stylers": [
   { "visibility": "simplified" }
  ]
 }
]

Để biết mã Java và các thông tin chi tiết khác, hãy xem hướng dẫn về cách ẩn các tính năng bản đồ bằng cách định kiểu.