Tạo điểm đánh dấu bằng đồ họa

API Điểm đánh dấu nâng cao hỗ trợ thay thế biểu tượng điểm đánh dấu mặc định bằng hình ảnh đồ hoạ tuỳ chỉnh. Bạn cũng có thể thay thế ký tự bằng tệp hình ảnh. Trang này hướng dẫn bạn cách:

Điểm đánh dấu nâng cao hỗ trợ tất cả các loại tệp hình ảnh phổ biến, bao gồm cả PNG, JPEG, GIF, SVG và TIFF.

Sử dụng tệp đồ hoạ tuỳ chỉnh

Tạo điểm đánh dấu bằng hình ảnh tuỳ chỉnh bằng cách chuyển phần tử img tham chiếu đến tệp đồ hoạ (ví dụ: PNG) đến tuỳ chọn AdvancedMarkerElement.content:

TypeScript

// A marker with a with a URL pointing to a PNG.
const beachFlagImg = document.createElement('img');
beachFlagImg.src = 'https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png';

const beachFlagMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.434, lng: -122.082 },
  content: beachFlagImg,
  title: 'A marker using a custom PNG Image',
});

JavaScript

// A marker with a with a URL pointing to a PNG.
const beachFlagImg = document.createElement("img");

beachFlagImg.src =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/beachflag.png";

const beachFlagMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.434, lng: -122.082 },
 content: beachFlagImg,
 title: "A marker using a custom PNG Image",
});

Sử dụng SVG cùng dòng

Một số trường hợp có thể yêu cầu sử dụng SVG cùng dòng. Tạo điểm đánh dấu bằng cách sử dụng hình ảnh SVG nội dòng bằng cách chuyển phần tử SVG XML vào tùy chọn AdvancedMarkerElement.content:

TypeScript

const parser = new DOMParser();

// A marker with a custom inline SVG.
const pinSvgString = '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="56" height="56" viewBox="0 0 56 56" fill="none"><rect width="56" height="56" rx="28" fill="#7837FF"></rect><path d="M46.0675 22.1319L44.0601 22.7843" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M11.9402 33.2201L9.93262 33.8723" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M27.9999 47.0046V44.8933" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M27.9999 9V11.1113" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M39.1583 43.3597L37.9186 41.6532" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M16.8419 12.6442L18.0816 14.3506" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M9.93262 22.1319L11.9402 22.7843" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M46.0676 33.8724L44.0601 33.2201" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M39.1583 12.6442L37.9186 14.3506" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M16.8419 43.3597L18.0816 41.6532" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M28 39L26.8725 37.9904C24.9292 36.226 23.325 34.7026 22.06 33.4202C20.795 32.1378 19.7867 30.9918 19.035 29.9823C18.2833 28.9727 17.7562 28.0587 17.4537 27.2401C17.1512 26.4216 17 25.5939 17 24.7572C17 23.1201 17.5546 21.7513 18.6638 20.6508C19.7729 19.5502 21.1433 19 22.775 19C23.82 19 24.7871 19.2456 25.6762 19.7367C26.5654 20.2278 27.34 20.9372 28 21.8649C28.77 20.8827 29.5858 20.1596 30.4475 19.6958C31.3092 19.2319 32.235 19 33.225 19C34.8567 19 36.2271 19.5502 37.3362 20.6508C38.4454 21.7513 39 23.1201 39 24.7572C39 25.5939 38.8488 26.4216 38.5463 27.2401C38.2438 28.0587 37.7167 28.9727 36.965 29.9823C36.2133 30.9918 35.205 32.1378 33.94 33.4202C32.675 34.7026 31.0708 36.226 29.1275 37.9904L28 39Z" fill="#FF7878"></path></svg>';

const pinSvg =
  parser.parseFromString(pinSvgString, 'image/svg+xml').documentElement;

const pinSvgMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.42475, lng: -122.094 },
  content: pinSvg,
  title: 'A marker using a custom SVG image.',
});

JavaScript

const parser = new DOMParser();
// A marker with a custom inline SVG.
const pinSvgString =
 '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="56" height="56" viewBox="0 0 56 56" fill="none"><rect width="56" height="56" rx="28" fill="#7837FF"></rect><path d="M46.0675 22.1319L44.0601 22.7843" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M11.9402 33.2201L9.93262 33.8723" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M27.9999 47.0046V44.8933" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M27.9999 9V11.1113" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M39.1583 43.3597L37.9186 41.6532" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M16.8419 12.6442L18.0816 14.3506" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M9.93262 22.1319L11.9402 22.7843" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M46.0676 33.8724L44.0601 33.2201" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M39.1583 12.6442L37.9186 14.3506" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M16.8419 43.3597L18.0816 41.6532" stroke="white" stroke-width="2.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"></path><path d="M28 39L26.8725 37.9904C24.9292 36.226 23.325 34.7026 22.06 33.4202C20.795 32.1378 19.7867 30.9918 19.035 29.9823C18.2833 28.9727 17.7562 28.0587 17.4537 27.2401C17.1512 26.4216 17 25.5939 17 24.7572C17 23.1201 17.5546 21.7513 18.6638 20.6508C19.7729 19.5502 21.1433 19 22.775 19C23.82 19 24.7871 19.2456 25.6762 19.7367C26.5654 20.2278 27.34 20.9372 28 21.8649C28.77 20.8827 29.5858 20.1596 30.4475 19.6958C31.3092 19.2319 32.235 19 33.225 19C34.8567 19 36.2271 19.5502 37.3362 20.6508C38.4454 21.7513 39 23.1201 39 24.7572C39 25.5939 38.8488 26.4216 38.5463 27.2401C38.2438 28.0587 37.7167 28.9727 36.965 29.9823C36.2133 30.9918 35.205 32.1378 33.94 33.4202C32.675 34.7026 31.0708 36.226 29.1275 37.9904L28 39Z" fill="#FF7878"></path></svg>';
const pinSvg = parser.parseFromString(
 pinSvgString,
 "image/svg+xml",
).documentElement;
const pinSvgMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.42475, lng: -122.094 },
 content: pinSvg,
 title: "A marker using a custom SVG image.",
});

Sử dụng tệp đồ hoạ làm ký tự

Thay thế ký tự mặc định bằng cách chuyển phần tử img tham chiếu đến tài nguyên tệp đồ hoạ hoặc tài nguyên SVG cùng dòng đến tuỳ chọn PinElement.glyph:

TypeScript

// A marker with a custom SVG glyph.
const glyphImg = document.createElement('img');
glyphImg.src = 'https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/google_logo_g.svg';

const glyphSvgPinElement = new PinElement({
  glyph: glyphImg,
});

const glyphSvgMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.425, lng: -122.07 },
  content: glyphSvgPinElement.element,
  title: "A marker using a custom SVG for the glyph.",
});

JavaScript

// A marker with a custom SVG glyph.
const glyphImg = document.createElement("img");

glyphImg.src =
 "https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/examples/full/images/google_logo_g.svg";

const glyphSvgPinElement = new PinElement({
 glyph: glyphImg,
});
const glyphSvgMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.425, lng: -122.07 },
 content: glyphSvgPinElement.element,
 title: "A marker using a custom SVG for the glyph.",
});

Sử dụng biểu tượng địa điểm làm ký tự

Với Thông tin chi tiết về địa điểm, bạn có thể yêu cầu biểu tượng địa điểm và màu nền mà bạn có thể áp dụng cho điểm đánh dấu. Bạn có thể tuỳ chỉnh điểm đánh dấu bằng cách sử dụng dữ liệu vị trí bằng cách chuyển place.icon_background_color vào tuỳ chọn PinElement.background và một URL sử dụng place.icon_mask_base_uri đến PinElement.glyph. Thêm phần mở rộng loại tệp .png hoặc .svg vào URI. Hãy sử dụng place.geometry.location để đặt điểm đánh dấu vào đúng vị trí. Ví dụ này cũng hiển thị place.name trong tiêu đề của điểm đánh dấu.

TypeScript

// A marker customized using a place icon and color, name, and geometry.
const place = new Place({
  id: 'ChIJN5Nz71W3j4ARhx5bwpTQEGg',
});

// Call fetchFields, passing the desired data fields.
await place.fetchFields({ fields: ['location', 'displayName', 'svgIconMaskURI', 'iconBackgroundColor'] });

const pinElement = new PinElement({
  background: place.iconBackgroundColor,
  glyph: new URL(String(place.svgIconMaskURI)),
});

const placeIconMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: place.location,
  content: pinElement.element,
  title: place.displayName,
});

JavaScript

// A marker customized using a place icon and color, name, and geometry.
const place = new Place({
 id: "ChIJN5Nz71W3j4ARhx5bwpTQEGg",
});

// Call fetchFields, passing the desired data fields.
await place.fetchFields({
 fields: [
  "location",
  "displayName",
  "svgIconMaskURI",
  "iconBackgroundColor",
 ],
});

const pinElement = new PinElement({
 background: place.iconBackgroundColor,
 glyph: new URL(String(place.svgIconMaskURI)),
});
const placeIconMarkerView = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: place.location,
 content: pinElement.element,
 title: place.displayName,
});

Dùng phông chữ biểu tượng

Sử dụng phông chữ biểu tượng, chẳng hạn như Font Awesome, với điểm đánh dấu bằng cách thêm tên và kiểu biểu tượng dưới dạng lớp CSS vào thẻ HTML <i> và thêm vào thẻ <div>. Trong ví dụ sau, biểu tượng được dùng để thay thế ký tự (glyph):

TypeScript

// A marker using a Font Awesome icon for the glyph.
const icon = document.createElement('div');
icon.innerHTML = '<i class="fa fa-pizza-slice fa-lg"></i>';
const faPin = new PinElement({
  glyph: icon,
  glyphColor: '#ff8300',
  background: '#FFD514',
  borderColor: '#ff8300',
});

const faMarker = new AdvancedMarkerElement({
  map,
  position: { lat: 37.412, lng: -122.095829650878 },
  content: faPin.element,
  title: 'A marker using a FontAwesome icon for the glyph.'
});

JavaScript

// A marker using a Font Awesome icon for the glyph.
const icon = document.createElement("div");

icon.innerHTML = '<i class="fa fa-pizza-slice fa-lg"></i>';

const faPin = new PinElement({
 glyph: icon,
 glyphColor: "#ff8300",
 background: "#FFD514",
 borderColor: "#ff8300",
});
const faMarker = new AdvancedMarkerElement({
 map,
 position: { lat: 37.412, lng: -122.095829650878 },
 content: faPin.element,
 title: "A marker using a FontAwesome icon for the glyph.",
});

Trong ví dụ trước, tập lệnh Font Awesome bắt buộc đã được tải thông qua phần tử script của tệp HTML:

<script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.2.0/js/all.js"></script>

Các bước tiếp theo

Tạo điểm đánh dấu bằng HTML tuỳ chỉnh