Drawing Library

Lớp DrawingManager

Lớp google.maps.drawing.DrawingManager

Cho phép người dùng vẽ điểm đánh dấu, đa giác, hình nhiều đường, hình chữ nhật và hình tròn trên bản đồ. Chế độ vẽ của DrawingManager xác định loại lớp phủ mà người dùng sẽ tạo. Thêm một chế độ điều khiển vào bản đồ, cho phép người dùng chuyển đổi chế độ vẽ.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Yêu cầu tham số URL &libraries=drawing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

DrawingManager
DrawingManager([options])
Thông số:
Tạo DrawingManager cho phép người dùng vẽ các lớp phủ trên bản đồ và chuyển đổi giữa loại lớp phủ được vẽ bằng nút điều khiển bản vẽ.
getDrawingMode
getDrawingMode()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: OverlayType|null
Trả về chế độ vẽ của DrawingManager.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map
Trả về MapDrawingManager được đính kèm vào, đây là Map mà lớp phủ được tạo sẽ được đặt.
setDrawingMode
setDrawingMode(drawingMode)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Thay đổi chế độ vẽ của DrawingManager, chế độ này xác định loại lớp phủ sẽ được thêm vào bản đồ. Các giá trị được chấp nhận là 'marker', 'polygon', 'polyline', 'rectangle', 'circle' hoặc null. Chế độ vẽ của null có nghĩa là người dùng có thể tương tác với bản đồ như bình thường và các lượt nhấp sẽ không vẽ gì.
setMap
setMap(map)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Đính kèm đối tượng DrawingManager vào Map đã chỉ định.
setOptions
setOptions(options)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Đặt tùy chọn DrawingManager.
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
circlecomplete
function(circle)
Đối số:
  • circle: Circle Vòng tròn mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong một vòng tròn.
markercomplete
function(marker)
Đối số:
  • markerMarker Điểm đánh dấu mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong một điểm đánh dấu.
overlaycomplete
function(event)
Đối số:
  • eventOverlayCompleteEvent Lớp phủ mà người dùng vừa vẽ, cùng với loại lớp phủ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong lớp phủ thuộc bất kỳ loại nào.
polygoncomplete
function(polygon)
Đối số:
  • polygon: Polygon Đa giác mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong một đa giác.
polylinecomplete
function(polyline)
Đối số:
  • polylinePolyline Hình nhiều đường mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong một hình nhiều đường.
rectanglecomplete
function(rectangle)
Đối số:
  • rectangleRectangle Hình chữ nhật mà người dùng vừa vẽ.
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng vẽ xong một hình chữ nhật.

Giao diện DrawingManagerOptions

Giao diện google.maps.drawing.DrawingManagerOptions

Các tùy chọn cho trình quản lý bản vẽ.

Yêu cầu tham số URL &libraries=drawing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

circleOptions optional
Loại: CircleOptions optional
Tùy chọn áp dụng cho mọi vòng kết nối mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính centerradius bị bỏ qua và thuộc tính map của vòng kết nối mới luôn được đặt thành bản đồ DrawingManager\39;
drawingControl optional
Loại: boolean optional
Mặc định: true
Trạng thái bật/tắt của nút điều khiển bản vẽ.
drawingControlOptions optional
Loại: DrawingControlOptions optional
Tùy chọn hiển thị cho nút điều khiển bản vẽ.
drawingMode optional
Loại: OverlayType optional
Chế độ vẽ DrawingManager, xác định loại lớp phủ sẽ được thêm vào bản đồ. Các giá trị được chấp nhận là 'marker', 'polygon', 'polyline', 'rectangle', 'circle' hoặc null. Chế độ vẽ của null có nghĩa là người dùng có thể tương tác với bản đồ như bình thường và các lượt nhấp sẽ không vẽ gì.
map optional
Loại: Map optional
Map gắn với DrawingManager, là Map dùng để đặt các lớp phủ được tạo vào đó.
markerOptions optional
Loại: MarkerOptions optional
Các lựa chọn để áp dụng cho mọi điểm đánh dấu mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính position bị bỏ qua và thuộc tính map của một điểm đánh dấu mới luôn được đặt thành bản đồ DrawingManager\39;s.
polygonOptions optional
Loại: PolygonOptions optional
Các lựa chọn để áp dụng cho mọi đa giác mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính paths bị bỏ qua và thuộc tính map của một đa giác mới luôn được đặt thành bản đồ DrawingManager#39;
polylineOptions optional
Loại: PolylineOptions optional
Các lựa chọn để áp dụng cho nhiều đường kẻ mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính path bị bỏ qua và thuộc tính map của một đa giác mới luôn được đặt thành bản đồ DrawingManager&39;
rectangleOptions optional
Loại: RectangleOptions optional
Các tuỳ chọn để áp dụng cho mọi hình chữ nhật mới được tạo bằng DrawingManager này. Thuộc tính bounds bị bỏ qua và thuộc tính map của hình chữ nhật mới luôn được đặt thành bản đồ DrawingManager#39;

Giao diện DrawingControlOptions

Giao diện google.maps.drawing.DrawingControlOptions

Các tuỳ chọn kết xuất điều khiển bản vẽ.

Yêu cầu tham số URL &libraries=drawing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

drawingModes optional
Loại: Array<OverlayType> optional
Các chế độ vẽ hiển thị trong phần điều khiển bản vẽ, theo thứ tự hiển thị. Biểu tượng tay (tương ứng với chế độ vẽ null) luôn có sẵn và không được chỉ định trong mảng này.
position optional
Loại: ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ.

Giao diện OverlayCompleteEvent

Giao diện google.maps.drawing.OverlayCompleteEvent

Các thuộc tính của một sự kiện lớp phủ trên DrawingManager.

Yêu cầu tham số URL &libraries=drawing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

overlay
Lớp phủ đã hoàn tất.
type
Loại: OverlayType
Loại lớp phủ đã hoàn thành.

Hằng số OverlayType

Hằng số google.maps.drawing.OverlayType

Các loại lớp phủ có thể được tạo bằng DrawingManager. Hãy chỉ định các giá trị này theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên hằng số. Ví dụ: 'polygon' hoặc google.maps.drawing.OverlayType.POLYGON.

Yêu cầu tham số URL &libraries=drawing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

CIRCLE Chỉ định rằng DrawingManager tạo các vòng kết nối và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là một vòng tròn.
MARKER Chỉ định rằng DrawingManager tạo các điểm đánh dấu và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là một điểm đánh dấu.
POLYGON Chỉ định việc DrawingManager tạo đa giác và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là một đa giác.
POLYLINE Xác định rằng DrawingManager tạo nhiều đường kẻ và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là một hình đa giác.
RECTANGLE Chỉ định rằng DrawingManager tạo các hình chữ nhật và lớp phủ được cung cấp trong sự kiện overlaycomplete là một hình chữ nhật.