Controls

Giao diện FullscreenControlOptions

Giao diện google.maps.FullscreenControlOptions

Các tuỳ chọn để kết xuất bảng điều khiển toàn màn hình.

position optional
Loại: ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ. Vị trí mặc định là RIGHT_TOP.

Giao diện MapTypeControlOptions

Giao diện google.maps.MapTypeControlOptions

Các tùy chọn kết xuất để kiểm soát loại bản đồ.

mapTypeIds optional
Loại: Array<MapTypeId|string> optional
ID của loại bản đồ để hiển thị trong kiểm soát.
position optional
Loại: ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ.
style optional
Loại: MapTypeControlStyle optional
Id kiểu. Dùng để chọn kiểu kiểm soát loại bản đồ sẽ hiển thị.

Hằng số MapTypeControlStyle

Hằng số google.maps.MapTypeControlStyle

Giá trị nhận dạng cho MapTypesControls phổ biến.

DEFAULT Sử dụng tùy chọn kiểm soát loại bản đồ mặc định. Khi chế độ điều khiển DEFAULT hiển thị, chế độ điều khiển này sẽ thay đổi tuỳ theo kích thước cửa sổ và các yếu tố khác. Chế độ điều khiển DEFAULT có thể thay đổi trong các phiên bản sau này của API.
DROPDOWN_MENU Một trình đơn thả xuống cho màn hình nhận biết bất động sản.
HORIZONTAL_BAR Thanh nút chọn tiêu chuẩn theo chiều ngang.

Giao diện MotionTrackingControlOptions

Giao diện google.maps.MotionTrackingControlOptions

Các tuỳ chọn để kết xuất trình điều khiển theo dõi chuyển động.

position optional
Loại: ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của nút điều khiển này trên ảnh toàn cảnh. Vị trí mặc định là RIGHT_BOTTOM.

Giao diện PanControlOptions

Giao diện google.maps.PanControlOptions

Các tuỳ chọn để kết xuất chức năng điều khiển xoay.

position optional
Loại: ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ.

Giao diện RotateControlOptions

Giao diện google.maps.RotateControlOptions

Các tuỳ chọn kết xuất điều khiển xoay.

position optional
Loại: ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ. Vị trí mặc định là TOP_LEFT.

Giao diện ScaleControlOptions

Giao diện google.maps.ScaleControlOptions

Các tuỳ chọn để kết xuất bộ điều khiển tỷ lệ.

style optional
Loại: ScaleControlStyle optional
Id kiểu. Dùng để chọn kiểu điều khiển tỷ lệ sẽ hiển thị.

Hằng số ScaleControlStyle

Hằng số google.maps.ScaleControlStyle

Giá trị nhận dạng cho mã điều khiển tỷ lệ.

DEFAULT Điều khiển tỷ lệ chuẩn.

Giao diện StreetViewControlOptions

Giao diện google.maps.StreetViewControlOptions

Các tùy chọn kết xuất để kiểm soát người hình mắc áo ở Chế độ xem phố trên bản đồ.

position optional
Loại: ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ. Vị trí mặc định được nhúng trong các nút điều khiển điều hướng (thu phóng và xoay). Nếu vị trí này trống hoặc giống với vị trí được chỉ định trong zoomControlOptions hoặc panControlOptions, thì thành phần điều khiển của Chế độ xem phố sẽ xuất hiện trong phần điều khiển của thanh điều hướng. Nếu không, biến thể đó sẽ hiển thị riêng.

Giao diện ZoomControlOptions

Giao diện google.maps.ZoomControlOptions

Các tuỳ chọn để kết xuất bộ điều khiển thu phóng.

position optional
Loại: ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ. Vị trí mặc định là TOP_LEFT.

Hằng số ControlPosition

Hằng số google.maps.ControlPosition

Giá trị nhận dạng dùng để chỉ định vị trí của các tùy chọn điều khiển trên bản đồ. Các nút điều khiển được đặt ở vị trí tương đối với các nút điều khiển khác ở cùng vị trí bố cục. Các nút điều khiển được thêm vào trước được đặt ở gần cạnh của bản đồ hơn.
  +----------------+
  + TL    TC    TR +
  + LT          RT +
  +                +
  + LC          RC +
  +                +
  + LB          RB +
  + BL    BC    BR +
  +----------------+
Các thành phần ở hàng trên cùng hoặc dưới cùng di chuyển về giữa hàng. Các thành phần trong cột bên trái hoặc bên phải chạy về giữa cột.

BOTTOM_CENTER Phần tử được đặt ở giữa hàng dưới cùng.
BOTTOM_LEFT Các thành phần nằm ở phía dưới cùng bên trái và chảy về giữa. Các phần tử được đặt ở bên phải của biểu trưng Google.
BOTTOM_RIGHT Các phần tử được đặt ở dưới cùng bên phải và chảy về giữa. Các phần tử được đặt ở bên trái bản quyền.
LEFT_BOTTOM Các phần tử được đặt ở bên trái, phía trên các phần tử ở dưới cùng bên trái và sẽ chảy lên trên.
LEFT_CENTER Các phần tử được đặt ở giữa phía bên trái.
LEFT_TOP Các phần tử được đặt ở bên trái, dưới các phần tử trên cùng bên trái và di chuyển xuống dưới.
RIGHT_BOTTOM Các phần tử được đặt ở bên phải, phía trên các phần tử ở dưới cùng bên phải và chảy lên trên.
RIGHT_CENTER Các phần tử được đặt ở giữa phía bên phải.
RIGHT_TOP Các phần tử được đặt ở bên phải, bên dưới các phần tử trên cùng bên phải và sẽ di chuyển xuống dưới.
TOP_CENTER Phần tử được đặt ở giữa hàng trên cùng.
TOP_LEFT Các thành phần được đặt ở trên cùng bên trái và chảy về giữa.
TOP_RIGHT Các phần tử được đặt ở trên cùng bên phải và chảy về giữa.