Controls

Giao diện FullscreenControlOptions

Giao diện google.maps.FullscreenControlOptions

Các tuỳ chọn kết xuất chế độ điều khiển toàn màn hình.

position optional
Loại:  ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ. Vị trí mặc định là RIGHT_TOP.

Giao diện MapTypeControlOptions

Giao diện google.maps.MapTypeControlOptions

Các lựa chọn để kết xuất kiểm soát loại bản đồ.

mapTypeIds optional
Loại:  Array<MapTypeId|string> optional
ID của các loại bản đồ để hiển thị trong kiểm soát.
position optional
Loại:  ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ.
style optional
Loại:  MapTypeControlStyle optional
Id kiểu. Dùng để chọn kiểu kiểm soát loại bản đồ sẽ hiển thị.

Hằng số MapTypeControlStyle

Hằng số google.maps.MapTypeControlStyle

Giá trị nhận dạng cho MapTypesControls phổ biến.

Truy cập bằng cách gọi const {MapTypeControlStyle} = await google.maps.importLibrary("maps"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

DEFAULT Sử dụng tùy chọn kiểm soát loại bản đồ mặc định. Khi điều khiển DEFAULT hiển thị, điều khiển này sẽ thay đổi theo kích thước cửa sổ và các yếu tố khác. Chế độ điều khiển DEFAULT có thể thay đổi trong các phiên bản API sau này.
DROPDOWN_MENU Một trình đơn thả xuống về trạng thái nhận biết bất động sản trên màn hình.
HORIZONTAL_BAR Thanh nút chọn ngang tiêu chuẩn.

Giao diện MotionTrackingControlOptions

Giao diện google.maps.MotionTrackingControlOptions

Các lựa chọn để kết xuất chế độ điều khiển theo dõi chuyển động.

position optional
Loại:  ControlPosition optional
Id vị trí Thành phần này được dùng để xác định vị trí của tùy chọn điều khiển này trên ảnh toàn cảnh. Vị trí mặc định là RIGHT_BOTTOM.

Giao diện PanControlOptions

Giao diện google.maps.PanControlOptions

Các tuỳ chọn kết xuất điều khiển xoay.

position optional
Loại:  ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ.

Giao diện RotateControlOptions

Giao diện google.maps.RotateControlOptions

Các tuỳ chọn kết xuất chế độ điều khiển xoay.

position optional
Loại:  ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ. Vị trí mặc định là TOP_LEFT.

Giao diện ScaleControlOptions

Giao diện google.maps.ScaleControlOptions

Các tuỳ chọn để kết xuất bảng điều khiển tỷ lệ.

style optional
Loại:  ScaleControlStyle optional
Id kiểu. Dùng để chọn kiểu điều khiển tỷ lệ hiển thị.

Hằng số ScaleControlStyle

Hằng số google.maps.ScaleControlStyle

Giá trị nhận dạng cho mã điều khiển tỷ lệ.

DEFAULT Kiểm soát tỷ lệ chuẩn.

Giao diện StreetViewControlOptions

Giao diện google.maps.StreetViewControlOptions

Các lựa chọn để kết xuất người kiểm soát Chế độ xem phố trong bản đồ.

position optional
Loại:  ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ. Vị trí mặc định được nhúng trong các nút điều hướng (thu phóng và xoay). Nếu vị trí này trống hoặc giống với vị trí đã chỉ định trong zoomControlOptions hoặc panControlOptions, thì chế độ điều khiển của Chế độ xem phố sẽ xuất hiện trong các thành phần điều khiển điều hướng. Nếu không, hình ảnh sẽ hiển thị riêng biệt.

Giao diện ZoomControlOptions

Giao diện google.maps.ZoomControlOptions

Các tuỳ chọn để kết xuất điều khiển thu phóng.

position optional
Loại:  ControlPosition optional
Id vị trí Dùng để chỉ định vị trí của bộ điều khiển trên bản đồ. Vị trí mặc định là TOP_LEFT.

Hằng số ControlPosition

Hằng số google.maps.ControlPosition

Giá trị nhận dạng dùng để chỉ định vị trí của các nút điều khiển trên bản đồ. Các nút điều khiển được đặt vị trí tương đối với các tuỳ chọn điều khiển khác ở cùng vị trí bố cục. Các nút điều khiển được thêm trước tiên được đặt ở gần cạnh của bản đồ hơn.
  +----------------+
  + TL    TC    TR +
  + LT          RT +
  +                +
  + LC          RC +
  +                +
  + LB          RB +
  + BL    BC    BR +
  +----------------+
Các phần tử ở hàng trên cùng hoặc dưới cùng chạy về giữa hàng. Các phần tử ở cột bên trái hoặc bên phải chạy về giữa cột.

Truy cập bằng cách gọi const {ControlPosition} = await google.maps.importLibrary("core"). Xem phần Thư viện trong Maps JavaScript API.

BOTTOM_CENTER Các phần tử được đặt ở giữa hàng dưới cùng.
BOTTOM_LEFT Các phần tử được đặt ở dưới cùng bên trái và chạy về giữa. Các phần tử được đặt ở bên phải biểu trưng của Google.
BOTTOM_RIGHT Các phần tử được đặt ở dưới cùng bên phải và chạy về giữa. Các phần tử được đặt ở bên trái bản quyền.
LEFT_BOTTOM Các phần tử được đặt ở bên trái, phía trên các phần tử ở dưới cùng bên trái và chạy lên trên.
LEFT_CENTER Các phần tử được đặt ở chính giữa bên trái.
LEFT_TOP Các phần tử được đặt ở bên trái, bên dưới các phần tử trên cùng bên trái và chạy xuống dưới.
RIGHT_BOTTOM Các phần tử được đặt ở bên phải, phía trên các phần tử ở dưới cùng bên phải và chạy lên trên.
RIGHT_CENTER Các phần tử được đặt ở chính giữa bên phải.
RIGHT_TOP Các phần tử được đặt ở bên phải, bên dưới các phần tử trên cùng bên phải và chạy xuống dưới.
TOP_CENTER Các phần tử được đặt ở giữa hàng trên cùng.
TOP_LEFT Các phần tử được đặt ở trên cùng bên trái và di chuyển về giữa.
TOP_RIGHT Các phần tử được đặt ở trên cùng bên phải và chạy về giữa.