Image overlays

Giao diện MapType

Giao diện google.maps.MapType

Giao diện này xác định loại bản đồ và thường được dùng cho các loại bản đồ tùy chỉnh. Không thể thay đổi.

maxZoom
Loại: number
Mức thu phóng tối đa của bản đồ khi hiển thị MapType này. Bắt buộc đối với MapTypes cơ sở, bị bỏ qua đối với MapTypes lớp phủ.
minZoom
Loại: number
Mức thu phóng tối thiểu của bản đồ khi hiển thị MapType này. Không bắt buộc; mặc định là 0.
radius
Loại: number
Bán kính của hành tinh cho bản đồ, tính bằng mét. Không bắt buộc; giá trị mặc định là bán kính xích đạo là Earth 6378137 mét.
tileSize
Loại: Size
Kích thước của mỗi ô. Bắt buộc.
alt optional
Loại: string optional
Văn bản thay thế sẽ hiển thị khi bạn di chuột qua nút MapType này trong MapTypeControl. Không bắt buộc.
name optional
Loại: string optional
Tên để hiển thị trong MapTypeControl. Không bắt buộc.
projection optional
Loại: Projection optional
Phép chiếu dùng để kết xuất MapType này. Không bắt buộc; giá trị mặc định là RTB.
getTile
getTile(tileCoord, zoom, ownerDocument)
Thông số:
 • tileCoord: Point Toạ độ ô.
 • zoom: number Thu phóng thẻ thông tin.
 • ownerDocumentDocument Tài liệu sở hữu ô này.
Giá trị trả về: Element|null Ô kết quả.
Trả về một ô cho toạ độ ô đã cho (x, y) và mức thu phóng. Ô này sẽ được thêm vào ownerOwner đã cho. Không áp dụng cho loại bản đồ cơ sở.
releaseTile
releaseTile(tile)
Thông số:
 • tileElement optional Ô để phát hành.
Giá trị trả về: Không có
Giải phóng ô đã cho, thực hiện thao tác dọn dẹp cần thiết. Ô đã cung cấp sẽ bị xoá khỏi tài liệu. Không bắt buộc.

Giao diện Phép chiếu

Giao diện google.maps.Projection

fromLatLngToPoint
fromLatLngToPoint(latLng[, point])
Thông số:
Giá trị trả về: Point|null
Dịch từ hình trụ LatLng sang mặt phẳng Point. Giao diện này chỉ định một hàm triển khai bản dịch từ các giá trị LatLng đã cho sang toạ độ thế giới trên phép chiếu bản đồ. API Maps gọi phương thức này khi cần vẽ biểu đồ vị trí trên màn hình. Các đối tượng Projection phải triển khai phương thức này, nhưng có thể trả về null nếu phép chiếu không thể tính Point.
fromPointToLatLng
fromPointToLatLng(pixel[, noClampNoWrap])
Thông số:
 • pixelPoint
 • noClampNoWrapboolean optional
Giá trị trả về: LatLng|null
Giao diện này chỉ định một hàm triển khai bản dịch từ các toạ độ thế giới trong các phép chiếu bản đồ tới các giá trị LatLng. API Maps gọi phương thức này khi cần dịch các hành động trên màn hình sang các vị trí trên bản đồ. Các đối tượng Projection phải triển khai phương thức này, nhưng có thể trả về null nếu phép chiếu không thể tính LatLng.

Lớp ImageMapType

Lớp google.maps.ImageMapType

Lớp này triển khai giao diện MapType và được cung cấp để kết xuất hình ảnh xếp kề.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Lớp này sẽ triển khai MapType.

ImageMapType
ImageMapType(opts)
Thông số:
Xây dựng ImageMapType bằng ImageMapTypeOptions đã cung cấp
alt
Loại: string optional
maxZoom
Loại: number
minZoom
Loại: number
name
Loại: string optional
projection
Loại: Projection
radius
Loại: number
tileSize
Loại: Size
getOpacity
getOpacity()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Độ mờ number Độ mờ hiện tại.
Trả về mức độ mờ (0 (trong suốt) đến 1.0) của ô ImageMapType.
getTile
getTile(tileCoord, zoom, ownerDocument)
Thông số:
 • tileCoordPoint Toạ độ ô.
 • zoomnumber Thu phóng thẻ thông tin.
 • ownerDocument: Document Tài liệu sở hữu ô này.
Giá trị trả về: Element|null Ô kết quả.
releaseTile
releaseTile(tileDiv)
Thông số:
 • tileDivElement optional Ô để phát hành.
Giá trị trả về: Không có
setOpacity
setOpacity(opacity)
Thông số:
 • opacitynumber Độ mờ mới.
Giá trị trả về: Không có
Đặt độ mờ (0 (trong suốt) thành 1.0) của ô ImageMapType.
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
tilesloaded
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi các ô hiển thị đã tải xong.

Giao diện ImageMapTypeOptions

Giao diện google.maps.ImageMapTypeOptions

Lớp này được dùng để tạo một MapType hiển thị ô hình ảnh.

alt optional
Loại: string optional
Văn bản thay thế sẽ hiển thị khi bạn di chuột qua nút MapType này trong MapTypeControl.
getTileUrl optional
Loại: function(Point, number): (string optional) optional
Trả về một chuỗi (URL) cho toạ độ ô đã cho (x, y) và mức thu phóng.
maxZoom optional
Loại: number optional
Mức thu phóng tối đa của bản đồ khi hiển thị MapType này.
minZoom optional
Loại: number optional
Mức thu phóng tối thiểu của bản đồ khi hiển thị MapType này. Không bắt buộc.
name optional
Loại: string optional
Tên để hiển thị trong MapTypeControl.
opacity optional
Loại: number optional
Độ mờ để áp dụng cho các thẻ thông tin. Độ mờ phải được chỉ định là một giá trị số thực từ 0 đến 1.0, trong đó 0 là hoàn toàn trong suốt và 1 là hoàn toàn không trong suốt.
tileSize optional
Loại: Size optional
Kích thước ô.

Lớp GroundOverlay

Lớp google.maps.GroundOverlay

Lớp phủ hình ảnh hình chữ nhật trên bản đồ.

Lớp này mở rộng MVCObject.

GroundOverlay
GroundOverlay(url, bounds[, opts])
Thông số:
Tạo lớp phủ mặt đất từ URL hình ảnh được cung cấp và LatLngBounds của hình ảnh đó. Hình ảnh được điều chỉnh theo tỷ lệ cho phù hợp với giới hạn hiện tại và được chiếu bằng chế độ chiếu bản đồ hiện tại.
getBounds
getBounds()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLngBounds
Lấy LatLngBounds của lớp phủ này.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map
Trả về bản đồ mà lớp phủ trên mặt đất này được hiển thị.
getOpacity
getOpacity()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Trả về độ mờ của lớp phủ mặt đất này.
getUrl
getUrl()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string
Lấy url của hình ảnh chiếu.
setMap
setMap(map)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Hiển thị lớp phủ mặt đất trên bản đồ đã chỉ định. Nếu bạn đặt bản đồ thành null, thì lớp phủ sẽ bị xóa.
setOpacity
setOpacity(opacity)
Thông số:
 • opacitynumber
Giá trị trả về: Không có
Đặt độ mờ của lớp phủ mặt đất này.
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
click
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi sự kiện nhấp DOM được kích hoạt trên GroundOverlay.
dblclick
function(event)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi sự kiện dblclick của DOM được kích hoạt trên GroundOverlay.

Giao diện GroundOverlayOptions

Giao diện google.maps.GroundOverlayOptions

Đối tượng này xác định các thuộc tính có thể đặt được trên đối tượng GroundOverlay.

clickable optional
Loại: boolean optional
Nếu true, lớp phủ mặt đất có thể nhận được các sự kiện chuột.
map optional
Loại: Map optional
Bản đồ hiển thị lớp phủ trên đó.
opacity optional
Loại: number optional
Mặc định: 1.0
Độ mờ của lớp phủ, được biểu thị bằng một số từ 0 đến 1. Không bắt buộc.

Lớp StyledMapType

Lớp google.maps.StyledMapType

Tạo MapType có kiểu tuỳ chỉnh.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Lớp này sẽ triển khai MapType.

StyledMapType
StyledMapType(styles[, options])
Thông số:
Tạo một MapType được tạo kiểu với các tuỳ chọn đã chỉ định. StyledMapType lấy một mảng MapTypeStyle, trong đó mỗi MapTypeStyle được áp dụng liên tiếp cho bản đồ. MapTypeStyle sau đó áp dụng cùng MapTypeStyler cho cùng bộ chọn với MapTypeStyle trước đó sẽ ghi đè MapTypeStyle trước đó.
alt
Loại: string
maxZoom
Loại: number
minZoom
Loại: number
name
Loại: string
projection
Loại: Projection
radius
Loại: number
tileSize
Loại: Size
getTile
getTile(tileCoord, zoom, ownerDocument)
Thông số:
 • tileCoordPoint Toạ độ ô.
 • zoom: number Thu phóng thẻ thông tin.
 • ownerDocument: Document Tài liệu sở hữu ô này.
Giá trị trả về: Element|null Ô kết quả.
releaseTile
releaseTile(tile)
Thông số:
 • tileElement optional Ô để phát hành.
Giá trị trả về: Không có
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện StyledMapTypeOptions

Giao diện google.maps.StyledMapTypeOptions

Lớp này được dùng để chỉ định các tuỳ chọn khi tạo StyledMapType. Bạn không thể thay đổi các tuỳ chọn này sau khi tạo StyledMapType.

alt optional
Loại: string optional
Văn bản sẽ hiển thị khi di chuột qua nút MapType\39;này trong tuỳ chọn kiểm soát loại bản đồ.
maxZoom optional
Loại: number optional
Mức thu phóng tối đa của bản đồ khi hiển thị MapType này. Không bắt buộc.
minZoom optional
Loại: number optional
Mức thu phóng tối thiểu của bản đồ khi hiển thị MapType này. Không bắt buộc.
name optional
Loại: string optional
Tên hiển thị trong phần điều khiển loại bản đồ.