Trip and Order Progress

Lớp BrusselsEngineTripLocationProvider

Lớp google.maps.journeySharing.FleetEngineTripLocationProvider

Nhà cung cấp vị trí chuyến đi.

Lớp này mở rộng LocationProvider.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

FleetEngineTripLocationProvider
FleetEngineTripLocationProvider(options)
Thông số:
Tạo nhà cung cấp dịch vụ vị trí mới cho chuyến đi của Fleet Engine.
tripId
Loại: string
Mã nhận dạng cho chuyến đi mà nhà cung cấp vị trí này quan sát. Đặt trường này để bắt đầu theo dõi.
refresh
refresh()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: void
Làm mới vị trí được theo dõi một cách rõ ràng.
Đã kế thừa: addListener
error
function(event)
Đối số:
Sự kiện được kích hoạt khi nhà cung cấp vị trí gặp lỗi.
update
function(event)
Sự kiện được kích hoạt khi yêu cầu cập nhật dữ liệu của Fleet Engine hoàn tất.

Giao diện FleetEngineTripLocationProviderOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineTripLocationProviderOptions

Các lựa chọn cho nhà cung cấp vị trí chuyến đi.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

authTokenFetcher
Cung cấp mã thông báo Web JSON để xác thực ứng dụng cho Fleet Engine.
projectId
Loại: string
Mã dự án của người tiêu dùng từ Google Cloud Console.
pollingIntervalMillis optional
Loại: number optional
Thời gian tối thiểu giữa các lần tìm nạp thông tin cập nhật vị trí tính bằng mili giây. Nếu mất hơn pollingIntervalMillis để tìm nạp thông tin cập nhật về vị trí, thì lần cập nhật vị trí tiếp theo sẽ chưa bắt đầu cho đến khi lượt cập nhật hiện tại kết thúc.

Việc đặt giá trị này thành 0 sẽ tắt tính năng cập nhật vị trí định kỳ. Bản cập nhật vị trí mới sẽ được tìm nạp nếu bất kỳ thông số nào mà nhà cung cấp vị trí quan sát được thay đổi.

Khoảng thời gian thăm dò mặc định là 5000 mili giây, khoảng thời gian tối thiểu. Nếu bạn đặt khoảng thời gian thăm dò bằng giá trị thấp hơn 0, thì 5000 sẽ được sử dụng.

tripId optional
Loại: string optional
Mã chuyến đi cần theo dõi ngay sau khi nhà cung cấp vị trí tạo bản sao. Nếu bạn không chỉ định, nhà cung cấp vị trí sẽ không bắt đầu theo dõi bất kỳ chuyến đi nào; hãy sử dụng FleetEngineTripLocationProvider.tripId để đặt mã nhận dạng và bắt đầu theo dõi.

Giao diện FleetEngineTripLocationProviderUpdateEvent

Giao diện google.maps.journeySharing.FleetEngineTripLocationProviderUpdateEvent

Đối tượng sự kiện mà sự kiện cập nhật của nhà cung cấp vị trí chuyến đi trả về.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

trip optional
Loại: Trip optional
Cấu trúc chuyến đi được hệ thống trả về. Không thể sửa đổi.