UI Customization

Typedef PolylineSetup

Type (kiểu) google.maps.journeySharing.PolylineSetup

Loại PolylineSetup.

Kiểu này chấp nhận một đối tượng PolylineSetupOptions hoặc một hàm chấp nhận đối tượng DefaultPolylineSetupOptions và trả về một đối tượng PolylineSetupOptions.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và nên sửa đổi trường defaultPolylineOptions của đầu vào và trả về hàm này dưới dạng polylineOptions trong đối tượng PolylineSetupOptions đầu ra.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

PolylineSetupOptions|(function(DefaultPolylineSetupOptions): PolylineSetupOptions)

Giao diện PolylineSetupOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.PolylineSetupOptions

Tuỳ chọn PolylineSetup.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

polylineOptions optional
Loại: PolylineOptions optional
Tùy chọn nhiều đường.
visible optional
Loại: boolean optional
Chế độ hiển thị nhiều đường.

Giao diện DefaultPolylineSetupOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.DefaultPolylineSetupOptions

Tuỳ chọn mặc định của PolylineSetup.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

defaultPolylineOptions
Tuỳ chọn nhiều đường mặc định.
defaultVisible
Loại: boolean
Chế độ hiển thị nhiều đường mặc định.

Loại lỗi MarkerSetup

Type (kiểu) google.maps.journeySharing.MarkerSetup

Loại MarkSetup.

Kiểu này chấp nhận một đối tượng MarkerSetupOptions hoặc một hàm chấp nhận đối tượng DefaultMarkerSetupOptions và trả về một đối tượng MarkerSetupOptions.

Nếu chỉ định một hàm, hàm đó có thể và nên sửa đổi trường defaultMarkerOptions của đầu vào và trả về hàm này dưới dạng markerOptions trong đối tượng MarkerSetupOptions đầu ra.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

MarkerSetupOptions|(function(DefaultMarkerSetupOptions): MarkerSetupOptions)

Giao diện MarkerSetupOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.MarkerSetupOptions

Tùy chọn MarkSetup.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

markerOptions optional
Loại: MarkerOptions optional
Tùy chọn điểm đánh dấu.

Giao diện DefaultMarkerSetupOptions

Giao diện google.maps.journeySharing.DefaultMarkerSetupOptions

Các tùy chọn mặc định của MarkSetup.

Yêu cầu tham số URL &libraries=journeySharing. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

defaultMarkerOptions
Tùy chọn điểm đánh dấu mặc định.