KML

Lớp KmlLayer

Lớp google.maps.KmlLayer

KmlLayer thêm mã đánh dấu địa lý vào bản đồ từ tệp KML, KMZ hoặc GeoRSS được lưu trữ trên máy chủ web có thể truy cập công khai. Một đối tượng KmlFeatureData được cung cấp cho mỗi tính năng khi được nhấp vào.

Lớp này mở rộng MVCObject.

KmlLayer
KmlLayer([opts])
Thông số:
Tạo KmlLayer hiển thị nội dung của tệp KML/KMZ được chỉ định (https://developers.google.com/kml/documentation/kmlreference) hoặc tệp GeoRSS (http://www.georss.org).
getDefaultViewport
getDefaultViewport()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: LatLngBounds
Nhận khung nhìn mặc định cho lớp đang được hiển thị.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map
Nhận bản đồ mà lớp KML đang được hiển thị.
getMetadata
getMetadata()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: KmlLayerMetadata
Nhận siêu dữ liệu được liên kết với lớp này, như được chỉ định trong mã đánh dấu lớp.
getStatus
getStatus()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: KmlLayerStatus
Nhận trạng thái của lớp, đặt khi tài liệu được yêu cầu đã tải.
getUrl
getUrl()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: string URL
Lấy URL của tệp KML đang hiển thị.
getZIndex
getZIndex()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number Chỉ mục z.
Lấy chỉ mục z của Lớp KML.
setMap
setMap(map)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Hiển thị Lớp KML trên bản đồ đã chỉ định. Nếu bạn đặt bản đồ thành null, thì lớp đó sẽ bị xóa.
setOptions
setOptions(options)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
setUrl
setUrl(url)
Thông số:
  • urlstring
Giá trị trả về: Không có
Đặt URL của tệp KML để hiển thị.
setZIndex
setZIndex(zIndex)
Thông số:
  • zIndex: number Chỉ mục z cần đặt.
Giá trị trả về: Không có
Đặt chỉ mục z của Lớp KML.
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll
click
function(kmlClickEvent)
Đối số:
Sự kiện này được kích hoạt khi người dùng nhấp vào một đối tượng trong lớp.
defaultviewport_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi khung nhìn mặc định của các lớp KML đã thay đổi.
status_changed
function()
Đối số: Không có
Sự kiện này được kích hoạt khi lớp KML đã tải xong. Tại thời điểm này, bạn có thể đọc thuộc tính trạng thái để xác định xem lớp đã tải thành công hay chưa.

Giao diện KmlLayerOptions

Giao diện google.maps.KmlLayerOptions

Đối tượng này xác định các thuộc tính có thể đặt được trên đối tượng KmlLayer.

clickable optional
Loại: boolean optional
Mặc định: true
Nếu true, lớp này sẽ nhận các sự kiện chuột.
map optional
Loại: Map optional
Bản đồ để hiển thị lớp.
preserveViewport optional
Loại: boolean optional
Mặc định: false
Nếu tùy chọn này được đặt thành true hoặc nếu trung tâm và mức thu phóng của bản đồ chưa bao giờ được đặt, thì bản đồ đầu vào sẽ được căn giữa và thu phóng vào hộp giới hạn của nội dung của lớp.
screenOverlays optional
Loại: boolean optional
Mặc định: true
Hiển thị lớp phủ màn hình hay không.
suppressInfoWindows optional
Loại: boolean optional
Chặn việc hiển thị cửa sổ thông tin khi nhấp vào các đối tượng lớp.
url optional
Loại: string optional
URL của tài liệu KML để hiển thị.
zIndex optional
Loại: number optional
Chỉ mục z của lớp.

Giao diện KmlLayerMetadata

Giao diện google.maps.KmlLayerMetadata

Siêu dữ liệu cho một lớp KML, ở định dạng JSON.

author
Loại: KmlAuthor
<atom:author> của lớp được trích xuất từ mã đánh dấu của lớp.
description
Loại: string
<description> của lớp được trích xuất từ mã đánh dấu của lớp.
hasScreenOverlays
Loại: boolean
Liệu lớp có bất kỳ lớp phủ màn hình nào hay không.
name
Loại: string
<name> của lớp được trích xuất từ mã đánh dấu của lớp.
snippet
Loại: string
<Snippet> của lớp, được trích xuất từ mã đánh dấu của lớp

Hằng số KmlLayerStatus

Hằng số google.maps.KmlLayerStatus

Trạng thái KmlLayer trả về khi hoàn tất quá trình tải tài liệu. Hãy chỉ định các giá trị này theo giá trị hoặc bằng cách sử dụng tên hằng số. Ví dụ: 'OK' hoặc google.maps.KmlLayerStatus.OK.

DOCUMENT_NOT_FOUND Không thể tìm thấy tài liệu này. Đó rất có thể là URL không hợp lệ hoặc tài liệu không có sẵn công khai.
DOCUMENT_TOO_LARGE Tài liệu này vượt quá giới hạn kích thước tệp của KmlLayer.
FETCH_ERROR Không tìm nạp được tài liệu này.
INVALID_DOCUMENT Tài liệu này không phải là tài liệu KML, KMZ hoặc GeoRSS hợp lệ.
INVALID_REQUEST KmlLayer là không hợp lệ.
LIMITS_EXCEEDED Tài liệu vượt quá giới hạn tính năng của KmlLayer.
OK Lớp này đã được tải thành công.
TIMED_OUT Không thể tải tài liệu trong một khoảng thời gian hợp lý.
UNKNOWN Không tải được tài liệu vì một lý do không xác định.

Giao diện KmlMouseEvent

Giao diện google.maps.KmlMouseEvent

Các thuộc tính của một sự kiện nhấp chuột trên tài liệu KML/KMZ hoặc GeoRSS.

featureData
Đối tượng KmlFeatureData chứa thông tin về tính năng được nhấp vào.
latLng
Loại: LatLng
Vị trí mà bạn muốn neo cửa sổ thông tin vào tính năng được nhấp.
pixelOffset
Loại: Size
Mức chênh lệch áp dụng cho một cửa sổ thông tin liên kết với tính năng được nhấp.

Giao diện KmlFeatureData

Giao diện google.maps.KmlFeatureData

Dữ liệu cho một tính năng KML đơn lẻ ở định dạng JSON, được trả về khi người dùng nhấp vào một tính năng KML. Dữ liệu trong đối tượng này phản ánh việc liên kết với đối tượng trong mã đánh dấu KML hoặc GeoRSS mà đối tượng được khai báo.

author
Loại: KmlAuthor
Tính năng <atom:author> được trích xuất từ mã đánh dấu lớp (nếu được chỉ định).
description
Loại: string
Tính năng <description> được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.
id
Loại: string
Tính năng <id> được trích xuất từ mã đánh dấu lớp. Nếu bạn chưa chỉ định <id>, thì một mã nhận dạng duy nhất sẽ được tạo cho tính năng này.
infoWindowHtml
Loại: string
Tính năng tạo văn bản kiểu bong bóng của tính năng này (nếu có).
name
Loại: string
Tính năng <name> được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.
snippet
Loại: string
Tính năng <Snippet> được trích xuất từ mã đánh dấu lớp.

Giao diện KmlAuthor

Giao diện google.maps.KmlAuthor

Chứa thông tin chi tiết về tác giả của tài liệu hoặc tính năng KML.

email
Loại: string
Địa chỉ email của tác giả hoặc chuỗi trống nếu không được chỉ định.
name
Loại: string
Tên tác giả hoặc chuỗi trống nếu không được chỉ định.
uri
Loại: string
Trang chủ của tác giả hoặc một chuỗi trống nếu không được chỉ định.