DOM elements

Lớp OverlayView

Lớp google.maps.OverlayView

Bạn có thể triển khai lớp này nếu muốn hiển thị các loại đối tượng lớp phủ tuỳ chỉnh trên bản đồ.

Kế thừa từ lớp này bằng cách thiết lập nguyên mẫu lớp phủ: MyOverlay.prototype = new google.maps.OverlayView();. Hàm khởi tạo OverlayView được đảm bảo là một hàm trống.

Bạn phải triển khai 3 phương thức: onAdd(), draw()onRemove().

  • Trong phương thức onAdd(), bạn nên tạo các đối tượng DOM và thêm các đối tượng đó vào thành phần con của ngăn.
  • Trong phương thức draw(), bạn nên định vị các thành phần này.
  • Trong phương thức onRemove(), bạn nên xoá các đối tượng khỏi DOM.
Bạn phải gọi setMap() bằng một đối tượng Map hợp lệ để kích hoạt lệnh gọi đến phương thức onAdd()setMap(null) để kích hoạt phương thức onRemove(). Phương thức setMap() có thể được gọi tại thời điểm xây dựng hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó khi lớp phủ được hiển thị lại sau khi xóa. Phương thức draw() sau đó sẽ được gọi bất cứ khi nào một thuộc tính bản đồ thay đổi có thể thay đổi vị trí của phần tử, chẳng hạn như thu phóng, căn giữa hoặc loại bản đồ.

Lớp này mở rộng MVCObject.

OverlayView
OverlayView()
Thông số: Không có
Tạo OverlayView.
preventMapHitsAndGesturesFrom
preventMapHitsAndGesturesFrom(element)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Dừng nhấp, nhấn, kéo và sự kiện bánh xe trên phần tử từ sôi động lên bản đồ. Sử dụng tính năng này để ngăn kéo và thu phóng bản đồ, cũng như các sự kiện "click" bản đồ.
preventMapHitsFrom
preventMapHitsFrom(element)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Dừng nhấp hoặc nhấn vào phần tử từ việc sủi bọt đến bản đồ. Hãy sử dụng tính năng này để ngăn bản đồ kích hoạt "nhấp" sự kiện.
draw
draw()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Triển khai phương thức này để vẽ hoặc cập nhật lớp phủ. Sử dụng vị trí từ projection.fromLatLngToDivPixel() để định vị chính xác lớp phủ tương ứng với MapPanes. Phương thức này được gọi sau onAdd() và được gọi khi thay đổi mức thu phóng hoặc trung tâm. Bạn không nên tính toán tốn kém trong phương pháp này.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map|StreetViewPanorama
getPanes
getPanes()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: MapPanes|null
Trả về các ngăn hiển thị lớp phủ này. Các ngăn không được khởi tạo cho đến khi onAdd được API gọi.
getProjection
getProjection()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: MapCanvasProjection
Trả về đối tượng MapCanvasProjection liên kết với OverlayView này. Phép chiếu không được khởi tạo cho đến khi onAdd được API gọi.
onAdd
onAdd()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Triển khai phương thức này để khởi chạy các phần tử DOM lớp phủ. Phương thức này được gọi một lần sau khi setmap() được gọi bằng một bản đồ hợp lệ. Lúc này, các ngăn và phép chiếu sẽ được khởi chạy.
onRemove
onRemove()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Không có
Triển khai phương thức này để xoá các phần tử khỏi DOM. Phương thức này được gọi một lần sau lệnh gọi setMap(null).
setMap
setMap(map)
Thông số:
  • map: Map|StreetViewPanorama optional Bản đồ hoặc ảnh toàn cảnh. Nếu null, lớp này sẽ bị xóa.
Giá trị trả về: Không có
Thêm lớp phủ vào bản đồ hoặc ảnh toàn cảnh.
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện MapPanes

Giao diện google.maps.MapPanes

floatPane
Loại: Element
Ngăn này chứa cửa sổ thông tin. Lớp này nằm phía trên tất cả lớp phủ bản đồ. (Khung 4).
mapPane
Loại: Element
Ngăn này là ngăn thấp nhất và ở trên các ô. Không nhận được sự kiện DOM. (Khung 0).
markerLayer
Loại: Element
Ngăn này chứa các điểm đánh dấu. Không nhận được sự kiện DOM. (Khung 2).
overlayLayer
Loại: Element
Ngăn này chứa các đường đa giác, đa giác, lớp phủ mặt đất và lớp phủ lớp ô. Không nhận được sự kiện DOM. (Khung 1).
overlayMouseTarget
Loại: Element
Ngăn này chứa các phần tử nhận sự kiện DOM. (Khung 3).

Giao diện MapCanvasProjection

Giao diện google.maps.MapCanvasProjection

Đối tượng này được cung cấp cho OverlayView từ bên trong phương thức vẽ. Chúng tôi không đảm bảo sẽ khởi tạo cho đến khi gọi hàm vẽ.

fromContainerPixelToLatLng
fromContainerPixelToLatLng(pixel[, noClampNoWrap])
Thông số:
  • pixelPoint optional
  • noClampNoWrap: boolean optional
Giá trị trả về: LatLng|null
Tính toán tọa độ địa lý từ các tọa độ pixel trong vùng chứa của bản đồ.
fromDivPixelToLatLng
fromDivPixelToLatLng(pixel[, noClampNoWrap])
Thông số:
  • pixelPoint optional
  • noClampNoWrapboolean optional
Giá trị trả về: LatLng|null
Tính toán tọa độ địa lý từ các tọa độ pixel trong div chứa bản đồ có thể kéo.
fromLatLngToContainerPixel
fromLatLngToContainerPixel(latLng)
Thông số:
Giá trị trả về: Point|null
Tính toán tọa độ pixel của một vị trí địa lý nhất định trong phần tử vùng chứa của bản đồ.
fromLatLngToDivPixel
fromLatLngToDivPixel(latLng)
Thông số:
Giá trị trả về: Point|null
Tính toán tọa độ pixel của một vị trí địa lý nhất định trong phần tử DOM chứa bản đồ có thể kéo.
getVisibleRegion
getVisibleRegion()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: VisibleRegion|null
Khu vực nhìn thấy của bản đồ. Trả về null nếu bản đồ không có kích thước. Trả về null nếu OverlayView nằm trên Chế độ toàn cảnh StreetView.
getWorldWidth
getWorldWidth()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: number
Chiều rộng của thế giới tính bằng pixel ở mức thu phóng hiện tại. Đối với phép chiếu có góc tiêu đề là 90 hoặc 270 độ, điều này tương ứng với khoảng pixel trong trục Y.