Heatmaps

Lớp HeatmapLayer

Lớp google.maps.visualization.HeatmapLayer

Một lớp cung cấp bản đồ nhiệt hiển thị phía máy khách, mô tả cường độ dữ liệu tại các điểm địa lý.

Lớp này mở rộng MVCObject.

Yêu cầu tham số URL &libraries=visualization. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

HeatmapLayer
HeatmapLayer([opts])
Thông số:
Tạo một bản sao mới của HeatmapLayer.
getData
getData()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: MVCArray<LatLng|WeightedLocation>
Trả về các điểm dữ liệu hiện được hiển thị bằng bản đồ nhiệt này.
getMap
getMap()
Thông số: Không có
Giá trị trả về: Map|undefined
setData
setData(data)
Giá trị trả về: Không có
Đặt các điểm dữ liệu cần được hiển thị bằng bản đồ nhiệt này.
setMap
setMap(map)
Thông số:
  • map: Map optional
Giá trị trả về: Không có
Hiển thị bản đồ nhiệt trên bản đồ đã chỉ định. Nếu bạn đặt bản đồ thành null, bản đồ nhiệt sẽ bị xoá.
setOptions
setOptions(options)
Thông số:
Giá trị trả về: Không có
Đã kế thừa: addListener, bindTo, get, notify, set, setValues, unbind, unbindAll

Giao diện HeatmapLayerOptions

Giao diện google.maps.visualization.HeatmapLayerOptions

Đối tượng này xác định các thuộc tính có thể đặt được trên đối tượng HeatmapLayer.

Yêu cầu tham số URL &libraries=visualization. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

data optional
Các điểm dữ liệu cần hiển thị. Bắt buộc.
dissipating optional
Loại: boolean optional
Chỉ định xem bản đồ nhiệt có tiêu hao khi thu phóng hay không. Theo mặc định, bán kính tác động của một điểm dữ liệu chỉ được chỉ định bởi tùy chọn bán kính. Khi tắt tính năng tản nhiệt, tùy chọn bán kính được hiểu là bán kính ở mức thu phóng 0.
gradient optional
Loại: Array<string> optional
Độ dốc màu của bản đồ nhiệt, được chỉ định dưới dạng một mảng chuỗi màu CSS. Tất cả màu CSS3 đều được hỗ trợ, ngoại trừ màu có tên mở rộng.
map optional
Loại: Map optional
Bản đồ để hiển thị lớp.
maxIntensity optional
Loại: number optional
Cường độ tối đa của bản đồ nhiệt. Theo mặc định, màu bản đồ nhiệt được chia tỷ lệ động theo mật độ điểm lớn nhất tại bất kỳ pixel cụ thể nào trên bản đồ. Thuộc tính này cho phép bạn chỉ định mức tối đa cố định.
opacity optional
Loại: number optional
Mặc định: 0.6
Độ mờ của bản đồ nhiệt, được biểu thị bằng một số từ 0 đến 1.
radius optional
Loại: number optional
Bán kính ảnh hưởng cho mỗi điểm dữ liệu, tính bằng pixel.

Giao diện WeightLocation

Giao diện google.maps.visualization.WeightedLocation

Mục nhập điểm dữ liệu cho bản đồ nhiệt. Đây là điểm dữ liệu địa lý có thuộc tính trọng số.

Yêu cầu tham số URL &libraries=visualization. Hãy xem phần Thư viện trong API JavaScript của Maps.

location
Loại: LatLng
Vị trí của điểm dữ liệu.
weight
Loại: number
Giá trị trọng số của điểm dữ liệu.